24 apr. 2017

Armageddon effect„Efectul Armageddon

Descrierea autorului:

Armaghedon-hapax legomenon neotestamentar.Simbol al unei ultime bătălii , una cu miză mare: a fi sau a nu fi.
Această pictură sugerează prin imagini stări post apocaliptice de la finalul unei nebunești competiții în cursa înarmarilor.
Razboiul orgoliilor a produs răni adânci în trupul planetei , lăsând în urmă pustiu și focare nestinse.Victime în agonie , plătind cu suferința lor greșelile unor indivizi bolnavi psihic , ce distrug armonia dintre oameni , viața și tot ce este frumos , din apetitul pentru putere și avuția proprie , robi ai materiei...
Un semnal de alarmă? Desigur, nu!. Mai degrabă este vorba despre un tipăt tăcut prin limbajul mut și expresiv al culorilor...care să poată fi auzit de cei care au constiința adormită...
Am cunoscut în această viață enorm de multi oameni culți dar desculți, și inculți cu bani mulți...,încât am înțeles că în această viață există oameni atât de săraci încât cea mai mare bogație a lor sunt banii, iar cea mai mare fericire a lor ,este setea de putere.Malefica gândire distructivă a tot ce-i înconjoara și implică în propria lor existență..."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Armageddon effect
-After apocalypse-

Author's description:
Armageddon-hapax legomenom Neotestamentar.Symbol of a last battle, for high stakes: to be or not to be.
This painting suggests post-apocalyptic landscapes from the end of a crazy competition in the arms race.
The War of Egoists has caused deep wounds in the body of the planet, leaving behind deserts and uncontrollable outbreaks. People in agony, paying with their sufferings the mistakes of some mentally ill individuals who destroy harmony between people ,life and everything that is beautiful,because of their appetite for power and for their wealth...slaves of the matter...
An alarm signal? Of course not !. Rather, it is a tacit scream in the mute and expressive language of colors ... that can be heard by those who have sleeping consciousness ...
I have known in this life enormously many unlearned people but rich with money... I understand that in this world there are so many poor people for whom the greatest wealth is money and the greatest happiness is the thirst for power.  Malefic manner of thinking that destroys all that surrounds them and all that their existence involves."

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood -PFL 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

17 apr. 2017

Dance of the souls

„Dansul Sufletelor”
Descrierea autorului:
„Această lucrare, în viziunea mea, revelează o realitate ezoterică în care entitățile umane sunt corpuri subtile, aflate la diferite niveluri de evoluție.
Contururile abia schițate fac trimitere la fenomenele cuantice în care materia se preschimbă în energie și energia în materie, într-un flux continuu de ubicuitate.
Nuanțele de culoare corespund unor tipologii și ipostaze ale spiritului uman:de la serenitate la anxietate, de la iubire la furie și ură, de la brutalitate la delicatețea emoțiilor.

Lucrarea a fost realizată într-o paletă largă de culori, un curcubeu de stări fluide ce coexistă în aceeași tesatură spațio-temporala, pe lungimi de undă și frecvențe diferite ori identice.

în "dansul sufletelor" s-au prins, mișcându-se dupa o muzică doar de ele auzită...muzica sferelor, poate...corpuri eterice, emoționale, mentale, astrale, matrice eterice și stări de constiință, redate prin limbajul artei.
Astfel, analizată în detaliu, dintr-o perspectivă cel puțin filozofică, această operă va prinde viață în sufletul și imaginația privitorului, care va remarca fizionomii umane în diferite ipostaze ce transpun stări de spirit, dar și multiple siluete de sex și vârste diferite, aflate în mișcare, într-un dans al iubirii menit să rupă granițele dintre lumina vieții și întunericul eternității.

Lucrarea în ansamblu imortalizează viața și moarte printr-un dans profund al sufletelor ce pendulează între cele două lumi.
Viața și moartea, materia și spiritul, vremelnicia și eternitatea, într-un dans al iubirii ce leagă constant existența sufletului dincolo de cea vizibilă a vieții. “

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte


Dance of the souls
Author's description:
„This artwork,in my vision,reveals an esotheric reality in which human entities are subtle bodies,at different levels of evolution.
Outlines,scarcely sketched,send to quantum phenomena where matter changes into energy and energy changes into matter in a continuous flow of ubiquity.
The nuances of colour correspond to typologies and hypostases of the human spirit:from serenity to anxiety,from love to fury and hate,from brutality to emotional delicacy.
The artwork has been made in a large palette of colours,a rainbow of fluid moods that coexist in the same space-time fabric,on different or similar wavelengths and frequency.

In the "dance of the souls"gathered together,moving themselves after a music heard only by them...perhaps the music of the spheres...etheric,emotional,mental,astral bodies,etheric matrix,states of conscience, turned into the language of art.
So,analysed in detail,from a philosophical perspective at least,this artwork will get life in the viewer"s soul and imagination,who will notice human physiognomies in different hypostases that transpose moods,but also a lot of silhouettes that differ through sex and age, moving in a dance meant to break the boundaries between the light of the life and the darkness of eternity.

The artwork -on the whole-immortalizes life and death by a profound dance of the souls that swing between the two worlds.
Life and death,matter and spirit,ephemeral and eternal,in a dance of love that binds constantly the existence of the souls ,behind the horizon of life.

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

4 apr. 2017

Pontifex

Pontifex”
Descrierea autorului:
„Uneori spiritele devin captive și se ancorează în materie cu intenția evidentă de a o domina.

Sub povara tiarei și a veșmintelor de mare preot , pontifex reprezintă ipostaza marelui conducător de oști spirituale în lupta cu adversitățile vremii.
Prins în tesătură de intrigi , spiritul sau încearcă să mențină ordine într-un sistem care a rezistat avalanșei timpului pe parcursul a două milenii.
Animat de spirit , un biet corp uman ține piept unui potop de evenimente istorice și fenomene sociale și , chiar dacă se clatină , rezistă.

De la înălțimea poziției pe care o deține , perspectiva asupra lumii îl întărește în convingerea că a fost ales pentru a fi liderul spiritual într-o lume materialistă și mercantilă.
Pontifex întruchipează supremația spiritului asupra materiei.
Această pictură , desigur , pune accent pe latura umană , vulnerabilă , a personajului."
"
Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Pontifex”
Author's description:
„Sometimes the spirits become captive and anchor in the matter with the obvious intent to dominate it.

Under the burden of the tyre and  vestments of high priest,pontifex represents the hypostasis of the great spiritual ruler in the struggle with the adversities of the time. In the fabric of  intrigues, his spirit is trying to maintain order in a system that resisted the avalanche of time during two millenia.
Animated by spirit, a poor human body is struggling with a flood of historical events and social phenomena and, even if it rocks,it resists. 

From the height of his position, the outlook on the world strengthens him in the belief that he was chosen to be the spiritual leader in a materialist and commercialized world.
Pontifex embodies the supremacy of spirit over the matter.
This painting, of course, emphasizes the vulnerable human face of the character."
Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *