16 ian. 2017

Mother Nature

Mama Natură
Descrierea autorului:
„Această pictură, în viziunea mea reprezintă personificarea acestei entități a cărei inimă bate în ritmul a 7,83 Hz , aceeași frecvență pe care o au undele cerebrale în momente de creativitate , stress ori anxietate.E frecvență specifică vieții , ce pulsează în fiecare fir de iarbă  , în fiecare pom , în fiecare ființă...

Natura , loc al miraculoaselor metamorfoze , unde mirabila sămânță se însușiește ...loc unde moartea însăși e convertită în viață.
Mama Geea , Demetra ori Ceres , cea mai veche divinitate la popoarele străvechi , alias Mama natură , e întruchiparea unei entități care oferă hrană și adăpost tuturor vietăților , fără să ceară în schimb ceva mai mult decât un minim de respect și iubire.

Tabloul transpune în plan vizual artistic o stare de criză în existența naturii , un dezechilibru în bună functionare a ecosistemelor.
Mama natură...mânjită cu toate mizeriile lăsate de așa zisa civilizație , într-un echilibru precar , cu un ultim gest de suprem efort , vrea să mai dăruiască un fruct copiilor ei înainte de a se prăbuși.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 37 x 27  cm .(cu ramă 43 x 33 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys NokteMother Nature
Author's description:
„This painting, in my vision represents the personification of this entity whose heart beats at the rate of 7.83 Hz, the same frequency that brain waves have in moments of creativity, stress or anxiety. It is the specific frequency of life that pulses every single yarn in each tree, in every being ... Nature, place of miraculous metamorphoses, where the miraculous seed grows ... where death itself is converted into life.

Mother Geea, Demetra or Ceres, the oldest divinity in ancient peoples, Alias Mother Nature, is the embodiment of an entity that provides food and shelter to all living things, without asking anything more than a minimum of respect and love.

The picture translates artistically a state of crisis into the existence of nature, an imbalance in the proper functioning of ecosystems.
Mother nature ... with all the miseries left by the so-called civilization, in a precarious balance, with a last gesture of supreme effort, wants to give a fruit to her children before her collapse.”

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 37 x 27 cm.(With frame 43 x 33 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


8 ian. 2017

Signs of spring

Semne de primăvară
Descrierea autorului:
„În viziunea mea această pictură încearcă să surprindă dinamica naturii la răscruce de vremi , când iarna dispare şi primăvara trezeste totul la un nou ciclu de viață.
Prezența casei la răscruce de drumuri , înconjurată de toate aceste metamorfoze ar fi punctul forte al lucrării , sugerând semnificații filozofice.

Zăpada se topeşte , pârâiaşele încep să susure , şoptind cântecul lor specific ,începând astfel un nou curs în armonia primăverii renăscând din pământul mocirlit în urma zăpezii spre lumina soarelui , firul ierbii , primul semn al primăverii.

Această simfonie de primăvara , armonizată în culorile...focului , energia infuzată pământului de un astru , de o stea. Lumina despletită , transformată în culoare pe câmp , pe dealuri , pe munți şi pe văi fiind menită pentru a trezi în sufletul privitorului bucuria schimbării , imediat prezentă cu începutul noului an.

La răscruce de vremuri şi drumuri în jur , totul curge , nimic nu rămâne neschimbat."Panta rhei", ar spune Heraclit , care explica schimbarea prin atotputernicia focului.
Ceea ce a spus Heraclit în axioma sa , Publius Ovidius Naso a transpus în plan spiritual , poetic.
Dincolo de succesiunea perpetuă a anotimpurilor , el vede continuitatea spiritului ,capabil să treacă granițele dintre viață şi moarte.”


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37  cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys NokteSigns of spring
Author's description:
„ÎIn my vision this painting tries to capture the dynamics of nature at the crossroads of times, when the winter disappears and the spring awakens everything to a new life cycle. The presence of the house at the crossroads, surrounded by all these metamorphoses, would be the strength of the work, suggesting philosophical significance. 

The snow is melting, the breezes begin to sigh, whispering their specific song, thus starting a new course in the harmony of spring rebearing from the muddled earth after the snow,to the sunlight,the blade of grass,the first sign of spring. 

This spring symphony harmonized in the colors of the fire...energy infused into  earth by a heavenly body,by a star. Light unplaited,transformed into color on the field,hills,mountains and valleys,meant to awaken in the viewer"s soul the joy for change,immediately present at the beginning of the new year..

At the cross of times and roads,everything around is flowing,nothing remains unchanged. "Panta rhei", Heraclitus would say, explaining the change through the omnipotence of the fire.
What Heraclit said in his axiom, Publius Ovidius Naso, has transposed spiritually, poetically.
Beyond the perpetual succession of the seasons, he sees the continuity of the spirit, able to cross the boundaries between life and death...

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *