17 aug. 2014

Tha call of the sea

Zoom!
Zoom 1
Chemarea Mării”

Descrierea autorului:
Vechile scrieri vedice vorbesc despre existența unei conștiințe universale ce interconectează tot ceea ce ne înconjoară,făcând ca totul să functioneze ca un întreg.Apa,aer și pământ,materie și energie,prezente în acest tablou alcătuiesc o compoziție ce stă sub semnul chemării...„Chemarea mării“

Astăzi,descoperirile științifice din domeniul fizicii cuantice mai ales,confirmă ceea ce cu mii de ani în urmă doar se intuia.Totul în jur e vibrație,materia se schimbă în energie și energia se materializează într-un continuu efect de ubicuitate.
Misterioase chemări ,percepute conștient sau inconștient de psihicul nostru ,ne înconjoară la tot pasul,declanșând un permanent proces de armonizare a frecvențelor vibratorii ce poate merge până la rezonanță.

Rezonăm cu ceea ce ne place,simțim încărcatura energetică,fără să ne mai gândim la misterul ce se ascunde dincolo de aparență.
Privită din această perspectivă,lucrarea devine un crampei de energie materializată în imagini și culoare,un cumul de gânduri și simțiri ,ca reacție de tip cauză-efect în fața minunilor creației.

Marea...impresionanta masă de apă,mediu de viață pentru atâtea vietăți știute și neștiute,ne fascinează cu neodihna ei.Sub degetele nevăzute ale Lunii se produc mareele,valurile aleargă la suprafața ei mânate de vânt.
Același lucru se întamplă și la nivel energetic,întrucât între lumea fizică și cea esoterică există multe corespondențe.
O mare de energii ne înconjoară,valuri de unde ne iau cu asalt,ne îmbrățișează,ne scaldă și ne influențează starea de spirit.
În mijlocul acestor fenomene e omul,oglinda subiectivă a lumii obiective,dar și entitate capabilă să modeleze ceea ce îl inconjoară prin puterea gândurilor sale.

Parte a conștiinței universale,chemăm și răspundem chemărilor...
"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Placaj gros PFL 57 x 80 cm .(cu ramă -Aproximativ 63 x 86 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys NokteThe calling of sea"


Author's description:
The ancient Vedic writings  speak about the existence of a universal consciousness that interconnects all that surrounds us,making everything work as a whole. Water, air and earth, matter and energy, present in this picture make up a composition that is under the sign of the call. "The Call of the Sea"

Today, scientific discoveries in the field of quantum physics, in particular, confirm what thousands of years ago are only intuited. Everything around is vibration, matter is changed into energy, and energy materializes into a continuous ubiquitous effect. Misterious calls,perceived consciously or unconsciously by our psyche,surround us at every step,triggering a permanent process of harmonizing the vibratory frequencies that can reach up to the resonance.We resonate with what we like, feel the energy load, without thinking about the mystery hiding beyond the appearance.

Viewed from this perspective, the work becomes a surge of energy materialized in images and color, a combination of thoughts and feelings, as a cause-effect reaction to the wonders of creation.
The great ... impressive mass of water, a living environment for so many known and unforgettable creatures, fascinates us with its restlessness. The unseen fingers of the moon produce tides, the waves run over its windy surface.

The same thing happens at the energy level, because there are many correspondences between the physical world and the esoteric world. A great deal of energy surrounds us,waves overwhealm , embrace and bathe our spirit ,inducing the state of mind.
In the midst of these phenomena is man, the subjective mirror of the objective world, but also an entity capable of shaping what surrounds it by the power of his thoughts.
Part of universal consciousness,we call and answer the calls..."

Tehnical description:
Technique - Oil Plywood 57 x 80 cm.(With frame-Aproximatly 63 x 86 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

9 aug. 2014

Black Sea


„Marea Neagră”
Descrierea autorului:
Pentru mine,marea a reprezentat întotdeauna metafora vie a zbuciumului în ceea ce privește existența...abis misterios,stăpânit de liniștea și întunericul adâncurilor,netulburat de milenii,tărâm al eternității pentru destinele secerate de furia furtunilor de la suprafață.

Sălbăticia plajelor neatinse prea mult de mâna omului mă tulbură profund și îmi dau un sentiment straniu de loc aflat la capătul pământului.Chiar și este într-un fel.Mișcările ritmice ale valurilor ,fluxul și refluxul,par bătăi la porțile dintre Orient și Occident...bătăi sfioase uneori,sau invazive,furioase,pe timp de furtună.

Tabloul reprezintă această stare pe care o încerc de fiecare dată când poposesc la malul mării și îmi las spiritul purtat pe creasta valurilor,la hotarul dintre cele două lumi atât de diferite."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut
"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

„Black Sea”

Author's description:
For me,the sea has always been the living metaphor of the struggle as regards existence...mysterious abyss,dominated by the silence and darkness of the depths ,untouched for millennia ,the realm of eternity for the destinies cut off by the rage of the surface storms.

The wilderness of the beaches not too much affected by man's intrusion,deeply disturbs me and gives me a strange sense of being  in a place at the verge of the earth.. And really is in a way. The rhythmic wave movements, the flow and the reflux, seem to be beating at the gates between the East and the West. ...beats sometimes shy,or invasive,angry during a storm.

The painting represents this state I'm trying every time I sit on the seashore and leave my spirit worn on the ridge of waves, at the border between the two different worlds.."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *