26 iul. 2015

In the sight of the nature


„În văzul naturii”
Descrierea autorului:
„Acest tablou propune ca subiect de meditație un adevăr tulburător revelat de ultimele descoperiri științifice din domeniul fizicii cuantice: faptul că întreaga arhitectură a lumii materiale este susținută de niște forțe ce ii conferă constiența propriei existențe.

Totul în jur e viu,e vibrație pe diferite frecvențe.Natura , conștientă de sine , săvârșind miracolul fotosintezei prin care captează energia solară , ne dă o lecție tăcută de lucrare jertfelnică , oferindu-ne hrana și leac totodată.
Ochiul ei verde de smarald ne privește cu iubire și dojana.Un ochi ce plânge cu lacrimi de rouă.E leaganul existenței noastre temporare pe pământ , în vazul ei,suntem toți egali.

Am simțit și eu această vibrație și m-am armonizat cu ea atunci când, obosit de răutățile lumii în care trăim, mi-am căutat liniștea în creierii munților.Acolo sus , între pământ și cer , m-am simțit liber...iubit...sub ochii ocrotitori ai naturii.Ochi ce plâng cu lacrimi de rouă.Ochi ce oglindesc în apa lor limpede zborul păsarilor ... spre înaltul celest înstelat al nopților fierbinți de vară ."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei placaj-carton 46 x 43 cm .(cu ramă 52 x 49  cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„In the sight of the nature”
Author's description:
This painting proposes as a subject of meditation a fascinating truth revealed by the latest scientific discoveries in the field of quantum physics: the fact that the entire architecture of the material world is supported by some forces that give it the consciousness of its own existence.
Everything around us is alive, it vibrates on different frequencies. The nature, self-conscious, committing the miracle of photosynthesis by which it captures the solar energy, gives us a silent lesson of sacrificial work, giving us food and healing at the same time. Its emerald green eye looks at us with love and reproach. An eye that weeps with tears of dew. It's the cradle of our temporary existence on earth, In her view, we are all equal.
I also felt this vibration and I was in harmony with her when I was tired of the misfortune of the world we live in, looking for peace in the mountains. Up there, between the earth and the sky, I felt free ... loved ... under the protective eyes of nature. Eyes weeping with tears of dew. Eyes that mirror the flight of birds in their clear water ... to the high-tempered celestial summer nights. " 

Tehnical description:
Technique - Oil -plywood 46 x 43  cm.(With frame 52 x 49 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

16 iul. 2015

Neolithic Epoch

„Epoca Neolitică
Descrierea autorului:
„ Omul față de natură ...într-un amestec tumultuos de culori, sub un cer apocaliptic.
În această operă de artă , am încercat să pun accentul mai mult pe spiritul sălbatic al acelor ființe care erau mereu în alertă și a căror singură scăpare era să se ascundă în peșteri.

La o primă impresie, probabil lucrarea, prin puterea ei de sugestie , spune ceva despre lupta dramatică pentru supraviețuire pe care toți acești oameni o aveau de dus pentru a le face față acelor vremuri.

Dupa cum se observă , ceea ce este dominant în atmosfera generală a acestei picturi , este ambientul mistic , care a izvorât din teama și respectul pentru toate fenomenele inexplicabile.
Mai întâi de toate , am încercat această abordare antologica a istoriei umane prin limbajul artei, din pasiunea ce mă urmează din anii fragezi ai copilăriei , pentru animalele mistice , ezoterism , civilizații antice și epoca neolitică , printre altele."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Neolithic Epoch
Author's description:
„The human being face to face with the wild nature ... In a tumultuous mixture of colors under an apocalyptic heaven.

In this artwork, I tried to focus more on the wild spirit of those beings who were always in alert and whose only escape was to hide in the caves. 

At first, perhaps the work, by her suggestive power, says something about the dramatic struggle for survival that all these people had to face in those times.
As we can see, what is dominant in the general atmosphere of this painting is the mystical environment, which arose from fear and respect for all unexplained phenomena.

First of all, I have tried this anthological approach to human history through the language of art, the passion that follows me from the tender years of childhood, mystical animals, esotericism, ancient civilizations and neolithic age, among others."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

9 iul. 2015

Full Moon

„Lună plină”
Descrierea autorului:
"Luna neagră și luna plină...două faze ale astrului în drumul sau ciclic în jurul Terrei.
Cele două ipostaze simbolizează însuși ciclul vieții,creșterea și descreșterea ,fluxul și refluxul unor energii cosmice care ne influentează bătăile inimii,circuitul fluidelor și frecvența vibrației.

Am realizat acest tablou într-o noapte cu lună plină,fascinat de prezența Selenei care,"gânditoare ca o frunte de poet",alunecă tacută pe bolta nopții prin cerul plin de stele,învăluite de mister.
Dincolo de romantismul unei nopți cu lună plină,m-a fascinat senzația că sunt la rândul meu privit de un ochi al conștiinței universale, ce mă sfredelea căutând să deschidă poarta universului meu interior.

O neliniște metafizică m-a cuprins și atunci m-am gândit că nu degeaba acest astru a intrat în mitologie și în legendele popoarelor  din lumea întreagă.
Asociată principiului feminin pe care Jung l-a numit "anima", Luna este nu doar o masură a timpului,ci și a tonusului psihic,în drumul ei adunând dorurile și durerile lumii.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

„Full Moon”
Author's description:
"The black moon and the full moon... two phases of the heavenly body on its cyclical path around the Earth.
The two hypostases symbolize the cycle of life itself, the increase and decrease, the flow and the reflux of cosmic energies that influence our heartbeat, the circuit of the fluids and the frequency of vibration.

I made this painting, on a night with full moon, fascinated by the presence of Selena who, "thinking like a poet's forehead," sank silently over the night vault through the sky full of stars, enveloped by mystery.
Beyond the romanticism of a full moon night,I was fascinated by the feeling that I was,in my turn watched by an eye of a cosmic consciousness that was creeping me ,trying to open the door of my inner universe.

A metaphysical anxiety comprised me, and then I thought it was not for nothing that this satelite broke into mythology and the legends of the peoples of the world.

Associated with the feminine principle that Jung called "anima," the Moon is not only a measure of time, but also of psychological tone in its path of gathering  the heart's desires and pains of the world."


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *