7 ian. 2018

Other Dimension


Altă dimensiune
Descrierea autorului:
„Acest tablou înfățișează una dintre acele viziuni pe care le păstrăm adânc în ființa noastră , ca ecou al unui paradis pierdut după care tânjim inconștient toată viața.
Altă dimensiune ,paralelă existenței pe pământ se naște doar acolo unde sunetul este surd, iar gândul aproape absurd și privirea ca de mut...

Aici într-o altă dimensiune viața și moartea sunt doar două fețete ale existenței ce leagă eternitatea cu infinitul.Locul în care lipsește noțiunea de timp ca masură a autodistrugerii materiei vii sau chiar a spiritului , locul care nu cunoaște ura, invidia, ipocrizia și egoismul.

Acest portal spre o altă dimensiune în deplină armonie și pace cu natura și mediul, păstrează vii doar ființe capabile de iubire , pace și armonie dincolo de banale cuvinte lipsite de valoare.
Expresie a logosului heraclitian, această dimensiune ideală face din om un exponent al ordinii universale , o entitate spirituală ce trăiește în consonanță cu energiile necreate...Civilizații de dincolo de stele sau de imaginația comună...

Condiția de om într-o astfel de dimensiune condamnă hybrisul , acel păcat capital care l-a făcut pe Lucifer să piardă paradisul. 
Mesajul pe care această lucrare îl conține , încorporat în limbajul specific artei plastice , este acela de a ne înțelege locul corect în acest colț de paradis al universului pe care îl numim sec ” Terra” ,în ciuda faptului că este mai mult format din apă...

Fulgerul , ca simbol al focului universal , a lovit axis mundi și s-a încorporat în structura intimă a materiei , devenind principiul activ al mișcării universale.
Eternul foc viu alimentează lupta contrariilor din care se naște armonia.

Acest peisaj s-a născut din universul meu launtric, revelat într-o noapte răcoroasă din timpul unei furtuni, gândindu-mă la starea și liniștea de după furtună , în armonie deplină cu natura, adus la suprafață printr-o asociere ciudată de senzații.


Lucrarea s-a născut cumva mai mult și din dorul după o altă dimensiune...,una în care armonia , pacea și liniștea vindecă rănile adânci ale sufletului, una în care iubirea și armonia între semeni nu sunt doar formalități sau cuvinte banale, în care viața nu este doar un cuvant prin care înțelegem că putem trăi doar existând ,calculându-ne existența prin cuvantul moarte ca formă de masură a trecerii noastre din ființă în neființă , înainte de a trăi.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Pânză 97x73 cm .(cu ramă 107x 83  cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
„Other Dimension”
Author's description:
This painting depicts one of those visions that we hold deep in our being as an echo of the lost paradise after which we are unconsciously longing  all our life.
Another dimension,parallel to that existent on Earth appears only where the sound is deaf,the thought almost absurd and the sight,like that of a mute person.

Here,,in the another dimension,life and death are but the two faces of the existence that link eternity to infinity.
The place where the notion of time is lacking as a measure of self-destruction of living matter or even spirit,the place that does not know hatred,envy,hypocrisy and selfishness.

This portal to another dimension in full harmony and peace with nature and environment keeps alive only the beings capable of love,peace and harmony,beyond trivial worthless words.
Expression of Heraclit's logos, this ideal dimension makes man exponent of the universal order,a spiritual entity that lives in harmony with the uncreated energies...
Civilizations beyond the stars or beyond the common imagination...

The condition of man in such a dimension condemns the hybris,the capital sin that made Lucifer lose paradise.
The message that this work contains,embedded in the language of plastic art,is to understand our right place in this corner of paradise of the universe,which we call Terra,despite the fact that it is made mainly of water...

Lightning,as a symbol of universal fire,hit axis mundi and incorporated itself into the intimate structure of matter,becoming the active principle of universal movement.The ultimate living fire fights the struggles of opposites from which harmony is born.

This landscape was born of my inner universe,revealed in a cool night during a storm,thinking of the state and silence after the storm,in harmony with nature,brought to the surface by a strange combination of sensations.

In the main,the work was born somehow from the longing for another dimension...one in which harmony,peace and silence heal the deep wounds of the soul,one in which love and harmony between peers are not just formalities or worthless words,in which life is not only a word through which we understand that we can live only existing,calculating life by the word "death", as a measure of our passing from being to unbeing,instead of simply living.

Tehnical description:
Technique - Oil -Canvas 97x73 cm.(With frame 107x 83 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *