30 aug. 2017

Life as a prey


„Viața ca o pradă”

Descrierea autorului:
„Această pictură încearcă să surprindă un moment de mare frenezie în lupta pentru existență: vremea pescuitului, una din cele mai vechi ocupații ale omenirii.La prima vedere, nimic nobişnuit.La o abordare mai profundă însă, transpare dramatismul existenței care presupune lupta pentru hrana cea de toate zilele.

Într-o lume materială, materia se hrăneşte cu materie.
Între frenezia unui rechin flămând şi frenezia acestor pescari, diferențele țin de spirit.
Fiecare lucru are timpul lui.Naşterea are timpul ei, viața, vremea ei, moartea de asemenea.
Între naştere şi moarte, e timp să-ți trăieşti viața, să o trăieşti cu tot focul care arde în tine.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
„Life as a prey”
Author's description:
„This  painting try to captures a moment of great frenzy in the struggle for existence: fishing time, one of the oldest occupations of mankind. At the first sight,nothing unusual. In a deeper approach, however, the drama of existence exists, which presupposes the struggle for everyday food .

In a material world, matter feeds on matter.
 Between the frenzy of a Flemish shark and the frenzy of these fishermen, the differences lie in spirit.
Everything has its time.Birth has its time,life ,its time.death,too.
Between birth and death, it's time to live your life, to live with all the fire that burns in you."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


20 aug. 2017

Despair


„Disperare
Descrierea autorului:
„Imaginea disperării, este o oglindă a unei stări de spirit extreme care zguduie din temelii ființa umană atunci când speranța dispare.
Este un țipăt lăuntric, fără sonoritate în lumea exterioară, țipătul mut al unui suflet care se prăbuşeşte în abisul propiei solitudini...

Asemenea imploziei cauzate de o stea care se stinge spre finalul călătoriei în propria existență. În această operă am dat stării de spirit a omului, chipul humanoid al carui suflet s-a prăbuşit în sine, în abisul universului său interior.
Starea de disperare se ascunde în întuneric, iar țipătul mut al deznadejdii răsună în universul său interior în care fenomenologia lumii exterioare devine reflexia subiectivă, unei lumi obiective.

Disperarea este un fel de durere surdă, reversul speranței.Două stări extreme între zenit şi nadir, puncte de referință ale universului interior şi al celui care ne înconjoară.
Această lucrare a fost inspirată de propria stare de spirit, a existenței mele temporare pe pământ..."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte


„Despair”
Author's description:
„The image of despair is a mirror of an extreme state of mind that shakes the human being when the hope disappears.
It is an inward scream, without sound in the outside world, the silent mumble of a soul crashing into the abyss of its own solitude ...

Like the implosion caused by a star that goes out to the end of the journey in its own existence. In this work I gave man's states of mind, the humanoid face whose soul crashed itself into the abyss of its inner universe.
The state of despair is hidden in the darkness, and the silent silence of the despondency echoes in its inner universe in which the phenomenology of the outer world becomes the subjective reflection  of an objective world.

Despair is a kind of deaf pain, the reverse of hope. Two extremes between zenith and nadir, the reference points of the inner universe and of the one surrounding us.
The work was inspired by my own state of mind, in my temporary existence on the earth..."


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
3 aug. 2017

Wilting weather

Vremuri de pârjol
Descrierea autorului:
„Pământul agonizând sub ploaia de foc a soarelui...cu vegetația pârjolită...pustiit de tot ce înseamnă viață.Fără mângâierea răcoroasă a apei, materia, devenită fluidă, curge.

Lumina însași se topește în fâșii de culori ca niște șerpi fantastici veniți din străfunduri la festinul apocaliptic.
Am realizat această lucrare din gândul unui semnal de alarmă.
O chemare la solidaritate între cei ce împarțim această planetă, în vederea găsirii de soluții la problema încălzirii globale.
Odată cu această formă de socializare prin limbajul universal...mut, al culorilor, tot eu voi îndrăzni o sugestie către “Supra zeii” fără glorie, umanitate sau moralitate ai pământului...
încercați să nu vă mai bateți joc de această planetă cu proiectele voastre proaste și lipsite de control... de tip HAARP. 

Maturizați-vă și înțelegeți până nu va fi prea târziu...faptul că nu sunteți zei și nici ”dumneZei”, sunteți ca și noi... niște simpli trecători, muritori pe acest pământ …
Înțelegeți că nimeni nu pleacă dincolo de viață cu ceva...,însă toți putem lăsa ceva..., asa că lăsați măcar pământul... în pacea și armonia cu care l-ați primit în viață...
Nu mai fiți egoiști!.Și alte suflete călătoare ce vor urma după noi au dreptul să se bucure de podoabele și frumusețile acestei mici planete rătăcite prin univers..!” 

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Wilting weather 
Author's description:
The earth agonizing under the sunshine...with the burnt vegetation...deserted by all that life means.Without the cool stroke of the water,matter becomes fluid,flowing.The light itself melts in strips of color as fantastic snakes coming from  depths to the apocaliptyc feast.
I made this work out of the thought of an alarm signal.A call for solidarity between those who share this planet ,with a view to finding solutions to the issue of global warming.

With this form of socialization,by means of the universal,mute language of the colors,I will also dare a suggestion to the "Supreme Gods" without glory,humanity or morality of the Earth...
"Try to stop playing this planet with your bad and uncontrollable projects...of the HAARP type! 
Think with maturity and understand until it is too late...that you are not gods or God,you are like us,some simple mortals on this world....Understand that no one goes beyond life with something...but we can all leave something behind us....So,leave at least the earth in the peace and harmony you've got it.Stop being selfish!There are also other traveling souls that follow us which have the right to enjoy the ornaments and the beauties of this small planet wandering through the universe!"

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys NokteContact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *