28 sept. 2014

Ancient Civilization„Civilizații Antice

Descrierea autorului:
Conceptul de civilizație,ca ansamblu de elemente ale unei vieți sociale organizate,implică preponderența factorului uman asupra forțelor naturale și asupra instinctelor animalice.
Lucrarea „Civilizații antice“abordează tematica din punct de vedere antropologic,punând accent pe impactul culturii materiale asupra profilului psihologic al omului în diferitele etape ale antropogenezei. 

Tabloul infațișează o succesiune de atitudini de viață conforme cu ansamblul de credințe ,tradiții și obiceiuri care au caracterizat principalele civilizații din antichitate.
Privită în ansamblu,istoria culturii și a civilizațiilor pare a ilustra teoria ondulațiunii universale despre care vorbește filozoful român Vasile Conta,întrucât și acest fenomen a cunoscut momente de creștere în intensitate,momente de vârf și apoi de declin.

Civilizațiile au apărut și dispărut misterios în decursul mileniilor,dar valorile perene au rămas,s-au perpetuat,fapt sugerat și prin simbolistica nuanțelor cromatice folosite în tablou.Lumina cunoașterii și întunericul ignoranței,rosul de foc al voinței de a trăi și nelipsitul verde al speranței au însotit omenirea în existența ei.

Dincolo de imagine,rămâne însă mult mister despre care depun mărturie vestigiile rămase.
Pentru mine ,cel mai profund mister zace în adâncul ființei,în genomul uman,depozitarul unor informații care transced și timpul și spațiul.
Lucrarea își propune să pună în evidență acest aspect.Mă referer aici la imixtiunea extratereștrilor la progresul civilizațiilor..."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Placaj gros PFL 36 x 80 cm .(cu ramă -Aproximativ 42 x 86 cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys NokteAncient Civilization"


Author's description:
The concept of civilization, as an ensemble of elements of an organized social life, involves the preponderance of the human factor to the natural forces and to the animal instincts. The "Ancient Civilizations" work approaches the theme from an anthropological point of view, emphasizing the impact of the material culture on the psychological profile of man in the various stages of anthropogenesis. 

The painting depicts a succession of attitudes of life consistent with the set of beliefs, traditions and customs that have characterized the main civilizations of antiquity. Overall, the history of culture and civilizations seems to illustrate the theory of universal waving about which the Roman philosopher Vasile Conta speaks, this phenomenon experienced moments of increase in intensity, peak moments and then decline. 

Civilizations appeared and disappeared mysteriously over the millennia, but the perennial values ​​remained, perpetuated, as suggested by the symbolism of the chromatic nuances used in the painting. The light of knowledge and the darkness of ignorance, the red light of the will to live and the unshakable green of hope, have accompanied humanity to its existence. Aside from the image, it remains a lot of mystery about testifying the remaining vestiges.
For me, the deepest mystery lies in the depth of the being, in the human genome, the depository of information that transcends time and space. The work aims to highlight this aspect. I refer here to the interference of aliens to the progress of civilizations ..."

Tehnical description:
Technique - Oil Plywood 36 x 80 cm.(With frame-Aproximatly 42 x 86 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "
Traces and prints in time"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *