24 oct. 2016

Portal of life

"Portalul Vieții"
Descrierea autorului:
Un portal prin care fiecare entitate îşi face apariția în această dimensiune spațio-temporală.
Manâtă de un scop , călatoria vieții reprezintă un drum prin hățişurile cauzalității.
Jocul de linii negre sugerează tesătura spațiu-timp care se întinde între cele două lumi paralele: cea din care venim şi cea spre care ne îndreptăm.

Între albul purității şi roşul ce simbolizează pasiunea şi iubirea profundă , din centrul acestui portal se naşte anxietatea şi lupta pentru cunoastere  ,într-o lume tumultuoasă.

Ingredientele specifice vieții le-am transpus în nuanțe calde şi reci , care simbolizează bucuria , pasiunea arzătoare , speranța şi dezamăgirea , aspirația către albastrul boltei cereşti.

Jocul rece , sălbatic şi crud al naturii e transpus în atmosfera unei lumi efemere.Acesta este portalul prin care suntem aruncați în valtoarea vieții şi , în acelaşi timp , portalul prin care ne întoarcem în eternitate atunci când timpul nostru s-a scurs.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Placaj-carton -PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

"Portal of life"
Author's description:
A portal through which each entity makes its appearance into this space-time dimension.Driven on by a purpose , the life journey is a way across the thicket of the causality.The black lines playing suggests the space-time fabric which stretches between those two parallel worlds : that from which we have come and that towards which we are going.Between the white of the purity and the red that symbolizes passion and profound love,from the centet of this portal comes into being the anxiety and the fight for knowledge ,in a tumultuous world.

I transposed the ingredients specific to the life into warm and cold nuances which symbolize joy,ardent passion,hope and disappointment,aspiration towards the blue of the vault of the sky.

The cold,wild and cruel game of the nature is settled in the atmosphereof an ephemeral world.This is the portal through which we are thrown into the life vortex and,at the same time,the portal through which we go back to eternity when our time elapsed.


Tehnical description:
Technique - Oil on plywood 50 x 40 cm .(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte.


This painting is available for sale
Source: Here

14 oct. 2016

BirdMan


„Omul pasăre”
Descrierea autorului:
Omul pasăre este întruchiparea visului unui copil năstrușnic ce și-a făurit singur aripi ca să zboare...precum Icar.
Cu naivitatea vârstei , credea că poate astfel pluti pe aripi de vânt , lansându-se de pe un bloc cu mai multe etaje.Nu știa că zborul e doar apanajul păsărilor...al celor vii , ori al celor cu aripi metalice.
Întamplarea miraculoasă i-a amânat însă zborul spre Nirvana.Soarta copilului era alta...să se înalțe , dar nu pe aripi materiale , ci pe aripi de vis.Spiritul sau a învățat să-și ia zborul și să călatorească prin slavi , prin tot universul , pretutindeni unde îl chema dorul."

Personajul stilizat în hibrid , om -pasăre prezentat în starea vizuala și descris în rândurile aferente , atribuite acestei picturi, mă reprezintă desigur pe mine.
Prin anii fragezi ai copilăriei eram pasionat de tot felul de ciudațenii , înventică în mod special.
Admirând natura în profunzimea detaliilor și auzind în jurul vârstei de 12-13 ani despre civilizația Anunnaki ca fiind "oamenii care puteau zbura, veniți din stele...", fireste că m-a fascinat imediat visul oricarui om de când este lumea și pământul. 
Visul de a putea zbura liber precum păsările pe cer...
Mi-a venit imediat ideea de a crea singur un fel de deltaplan pe structură metalică... testul ar fi fost de pe un bloc de câteva etaje.

Norocul a fost că am tendința instinctiva de a calcula preventiv și cântării scopul , cauza și rezultatul , dar mai ales efectul în acțiuni logice sau mai putin logice... 
Mi-am pus întrebarea oricărui idiot... Dar ce se întâmplă dacă nu iese experimentul?. Raspunsul era la fel de simplu. Astazi nu s-ar mai fi născut această operă inspirată de copilaria mea usor zbuciumată..."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Placaj-carton -PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
BirdMan"
Author's description:
The bird man is the embodiment of the dream of a naughty child who made his own wings to fly ... like Icar. With the naivety of the age, he thought he could float on windy wings, launching from a multistory building It did not know that the flight was just the the attribute of the birds... of the alive or of the metallic wings. The miraculous momentum delayed the flight to Nirvana. 
The child's grip was another ... to rise, but not on the wings, but on the wings of his dream. His spirit learned to take his flight and travel through to the heights throughout the universe,everywhere his longing calls him.

The character stylized in the hybrid, the man presented in the visual state and described in the related rows attributed to this painting, is of course , me. By the years of childhood I was passionate about all sorts of freaks, inventive in particular. Admiration of nature in depth details and hearing at 12-13 years old about the Anunnaki civilization as "the people who could fly, come out from the stars ...", that I was immediately fascinated by the dream  of every man since the world and the earth. To be able to fly freely like birds in the sky .... I immediately came up with the idea of ​​creating a kind of deltaplan on my own metal structure ... the test would have taken place on a block of flats with several floors.

 The tendency to make preventive calculations   in logical actions  fortunately saved his life. I asked the question of any idiot. But what would happen if the experiment does not come out? The answer was just as simple. Today this artwork would not have been born inspired by my rather tumultuous childhood ..."

Tehnical description:
Technique - Oil on plywood 50 x 40 cm .(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

2 oct. 2016

Harvest time

Zoom
Zoom (1)
Vremea recoltei
Descrierea autorului:
Am realizat această pictură pătruns de gândul că ,trăind într-o realitate aflată sub semnul clepsidrei , există o vreme pentru toate , aşa cum spune înţeleptul Solomon în confesiunile sale din Ecclesiast.

În manieră abstract expresionistă am încercat să dau subiectului o dimensiune alegorică , recolta însemnând rezultatul unui miracol la care conlucrează şi cerul şi pământul.
Miracolul mirabilei seminţe ce însuteşte rodul pentru a hrăni toate vietăţile , miracolul captării energiilor cosmice , stau în lumina jertfelnică a trudnicului lucrător al pământului.Țară...tăran..ţărână.

Mitul jertfei care stă la baza oricarei creaţii , fie ea materială ori spirituală , e încorporat în compoziţia tabloului şi poate fi descoperit de ochii unui privitor atent.
Tărâna bogată în recoltă , ce aşteaptă să fie culeasă e simbolul unei jertfe la nivel cosmic pe care tăranul român o înţelege şi o apreciază atunci când , tinând pâinea în mână,o frânge pentru a-şi hrăni pe cei dragi.
În spiritualitatea românească , recolta nu oferă hrană doar trupului , ci şi sufletului.


Ca urmaş al dacilor , popor de agricultori care de 4000 de ani continuă să hrănească  Europa cu rodul bogat al unui pământ plin de belsug şi în calitate de artist , trudesc şi eu pe câmpul artei şi sper să aduc puţina caldură în sufletele dumneavoastră prin prisma acestui joc de culoare...
"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naţionale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Harvest time"
Author's description:
„I made this painting of the thought that, living in a reality under the sign of the hourglass, there was a time for everything, as the wise Solomon says in his confessions in the Ecclesiast.

In the abstract expressionist manner I tried to give the subject an allegorical dimension, the harvest meaning the result of a miracle to which both heaven and earth cooperate.
The miracle of the marvellous seed able to hundredfold itself to nourish all the living creatures,the miracle of capturing the cosmic energies  are  meant to stay in the light of the earth laborer"s hard work.Country...countryman...countryside

The myth of the sacrifice underlying any creation,whether material or spiritual, is embedded in the composition of the painting and can be revealed by the eyes of a careful viewer.
The rich crop on the root,waiting to be harvested is the symbol of a cosmic sacrifice that the Roman peasant understands  and appreciates when,holding the bread in his hand he breaks it into pieces to feed the loved ones.
In the Romanian spirituality ,the harvest does not offer food only to the body,but to the soul,too.

As a descendant of the Dacians, a people of farmers who for 4000 years continue to feed Europe with the rich fruit of a rich land, as an artist, I labor in the field of art and I hope to bring some warmth to your souls through this color game ..."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the " National Roots"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *