27 ian. 2015

Striptease

Striptease
Descrierea autorului:
„Din dorința de adevăr și cunoaștere,ne întoarcem asupra sinelui și îl cercetăm, îndepărtând strat după strat în cautarea identității.
Dacă te adâncești în lumea ta interioară ajungi în final să-ți descoperi esența ta spirituală eternă,acea energie a sufletului care te face să fii ceea ce ești și te ajută să devii cea mai bună variantă a ta.

Dacă îți cauți însă esența materială,îndepărtând haină după haină într-un club de strip-tease,în acordurile unei melodii lascive,dincolo de spectacolul în sine...dacă acesta poate fi numit spectacol...dansatoarea nu face în opinia mea decât să se reîntoarcă la un numitor comun,să se identifice cu prototipul primordial al Evei,acel simbol primar imperfect desprins dintr-o coastă de bărbat.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

„Striptease”
Author's description:

From the desire of truth and knowledge, we turn to self and explore it, removing the layer by layer in search of identity. If you dive into your inner world, you finally come to discover your eternal spiritual essence, that energy of the soul that makes you be what you are and help you become your best option.

If you are looking for your material essence, removing your coat by coat in a strip club, in the accords of a lazy song, beyond the show itself ... if it can be called a show 
... the dancer ,in my opinion,doesn't do anything else but returning to a common  denominator ,identifying herself with the prototype of Eve,that imperfect primary symbol detached from a man's rib.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

4 ian. 2015

Dachau

Dachau
Descrierea autorului:
Notă: 
Această lucrare a fost realizată după o fotografie alb  negru din arhivele naționale din Germania - Dachau.

Fotografia era însoțită de mentiunea:"Supraviețuitori ai lagărului de concentrare Dachau demonstrează funcționarea crematoriului prin tragerea unui cadavru către unul dintre cuptoare. Dachau, Germania, 29-May 10 aprilie 1945."

"Cel de-al doilea razboi mondial a fost subiectul multor discuții cu diverse personalități în materie , dar și cu prietenii.Unul dintre ei,savant în fizică cuantică și astrofizică nucleară m-a îndemnat să transpun în artă imaginea din document.  
M-au impresionat și tulburat profund descoperirile morbide din istoria relativ recentă a umanității, păstrate doar în muzee.

Am avut coșmaruri nopți la rând pentru că , având o imaginație bogată , reinviasem o pagină din cartea ororilor umanității.                      
Mă obseda un gând:"Cum ar fi să te afli tu în agonie , să fii târât tu de niște călăi spre cuptorul de incinerare umană într-un lagăr de exterminare? Să nu poți face nimic pentru a te apăra , să nu ai dreptul și nici puterea să o faci! 
Vinovat fără vreo vină , singura ta scapare ar fi să poți să îți dai ultima suflare și să pleci într-o lume mai bună...                    
Cât de cruzi și sălbatici pot fi unii oameni încât să acuze de vină fără a avea vreo vină...iar vina să plece din propria lor ipocrizie și apetit sadic de a ucide...

Am încercat să transpun prin culoare acest moment istoric în toată grozăvia lui , liber de prejudecăți sociale , politice ori religioase.            
În orice caz, cred că pentru a putea întelege clar prezentul, cine suntem și de ce suntem așa... avem cu adevărat nevoie să cunoaștem trecutul.Uitând trecutul riscăm să-l repetăm.
Trecutul umanități n-ar mai avea importanță dacă am fi nemuritori. Ca revers al medaliei,există scriitori,pictori,sculptori sau alți oameni de cultură din diferite domenii care reprezintă pilonii principali de rezistență care consolidează un stat dându-i o identitate solidă.
Având o tematică rară și gravă această lucrare se vrea un îndemn la moralitate, umanitate și
demnitate."."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

Dachau
Author's description:
Note:
 This artwork was done after a black-and-white photograph from the national archives in Germany - Dachau.

The photo was accompanied by the mention: "Survivors of the Dachau concentration camp demonstrate the functioning of the crematorium by dragging a corpse to one of the furnaces." Dachau, Germany, 29-May, 10 April 1945. "

"World War II has been the subject of many discussions with various personalities in the field, but also with friends. One of them, a quantum physics scientist and nuclear astrophysicist, urged me to translate into the art the image in the document.
The morbid discoveries of the recent history of humanity, which were preserved only in museums, deeply impressed and troubled me. I had nightmares at night because, with a rich imagination, I had revived a page from the book of horrors of humanity.

I was obsessed with a thought: "How would you feel to be in agony and dragged by some asssassins to the human incinarator in an extermination camp?Not to be able to do anything for defending yourself,not to have the right or the power to do it.
Guilty without any guilt, your only escape would be to be able to give your last breath and go into a better world ...

How cruel and wild can some people be to accuse people without a guilt...and exterminate them for their own hypocrisy and appetite for killing.

I tried to translate this historical moment into color in all its horror, free of social, political or religious prejudices.
In any case, I think that in order to be able to clearly understand the present, who we are and why we are so ... we really need to know the past. Forgetting the past we risk repeating it.
The past of humanity would not matter if we were immortal. As the reverse of the medal, there are writers, painters, sculptors, or other cultured people in various fields that are the main pillars of strength that consolidate a state by giving it a solid identity.
Having a rare and serious theme, this work is an exhortation to morality, humanity and
dignity."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *