18 mar. 2017

Roses

Trandafiri”
Descrierea autorului:
„O vază cu trandafiri ce-și trăiesc ultimele clipe într-o dăruire totală de parfum și frumusețe delicată...O floare cu aură de legendă,a carei relicvă fosilizată a fost datată cu 35 de milioane de ani în urmă...

Născut din trupul unei nimfe moarte sau din surâsul lui Cupidon,trandafirul a înflorit scăldat în lumina lui Apollo,după ce Zâna Florilor i-a poruncit lui Zephir să dea norii la o parte.Însuși Ares,zeul războiului ,i-a dăruit spinii ca să-i fie armă de apărare.Adus din Orient pe un car de luptă la porunca lui Alexandru Macedon,trandafirul a ajuns în Elada și de aici în întreaga Europă.

La greci,la romani sau celți,această floare gingașă impodobea sălile de petreceri sau de întruniri politice,dar și spațiile funerare.Era presarat în fața casei ființei iubite,e dăruit și azi în semn de iubire,dar e regăsit și pe mormintele celor dragi,plecați dincolo de viață.

Floare ce simbolizează iubirea pasională,dar și urcușul spiritual printre spinii existenței,trandafirul ne amintește că iubirea e ingredientul care dă sens existenței și totodată singurul mijloc de a transcende dincolo de moarte.”


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Roses
Author's description:
A vase of roses that live their last moments in a  total presenting of perfume and delicate beauty....A flower with legendary aura, whose fossilized relic was dated 35 million years ago ...

Born from the body of a dead nymph or from the smile of Cupid,the rose flourished in the light  of Apollo after the Flower Fair ordered Zephir to set aside the clouds. Ares, god of war, gave him thorns to be a weapon of defense.Brought from Orient  on a battle car on Alexandru Macedon's command,the rose arrived in Elada and from here all over Europe.

At Greeks,at Romans and  Celts,this delicate flower was used to ornate the party halls or the places for political gatherings, but also the funerary spaces.. Its  petals were scattered in front of the house of the beloved being,it is given today as a sign of love ,but it is also found on the tombs of our beloved ones,gone beyond the life.

A flower that symbolizes passionate love, but also the spiritual climb among the thorns of existence, rose reminds us that love is the ingredient that makes sense of existence and the only means of transcending beyond death. "
Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

1 mar. 2017

Crepuscular Area


Fotografie din realitate anul 2018...
( Zona de inspirație)
Real life Photo from year 2018...
(Inspiration zone)
Zona Crepusculară
Descrierea autorului:
„Această pictură a prins viață prin prisma unei schimbări radicale din viața mea.
Lipsit de căminul unei familii și în acelaș timp traversând vremuri din ce în ce mai grele, mai apăsătoare prin locurile natale...în care mi-am călit cumva existența..., am hotărât că este necesară o schimbare radicală pentru a mai putea merge înainte...
Întâmplarea face să dau cumva din “lac în puț”...,stabilindu-mă temporar într-o zonă uitată de lume.

Văzând această schimbare doar ca pe o formă de traversare a unei perioade grele din viața mea și sperând totuși la o așezare temporară mai blandă, ghinionul sorții mă aruncă fix în... exil, într-o zonă crepusculară și pustiită de suflete, la rascruce de vremuri și drumuri...,singur în furia bătăioasă a naturii sălbatice ce se dezlănțuie constant, vulcanic în diferite forme, la fel ca și arta pe care eu o creez.

Probabil că, soarta nu degeaba îmi încearcă constant rezistența și existența..., sigur trebuie să fie un motiv pentru care se întamplă asta, încă nu am aflat concret motivul...,însă încerc să aflu prin urma acestei etape din viața mea, aici...
Am învățat multe odată cu această schimbare...,iar apropierea de furia dezlanțuită a naturii m-a ajutat să mă regăsesc cumva...

Această exilare temporară, neintenționată, este exact spitalul cel mai bun pentru vindecarea de psihoze și nevroze...
Tind să cred că asta este motivul pentru care soarta mă plimbă prin această calatorie tumultoasă prin furia naturii.
Vindecarea spiritului și psihicului, dintr-o societate murdară care mi-a distrus copilăria lipsită de caminul unei familii și multe alte lucruri importante...
Aici, am învățat ce înseamnă să ai totul, neavând nimic... și în același timp, să nu mai ai nimic... având de fapt totul...”


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys NokteCrepuscular Area”
Author's description:
„This painting came into being through the light of a radical change in my life.Being deprived of a familial home and,at the same time,passing through increasingly difficult times,more pressing ,in my native places....in which I have somehow strengthened my existence...I have decided that a radical change was necessary in order to be able to carry on. 
The fact is I'm going from bad to worse....settling temporarily in an area forgotten by the world.

Seeing this change only as a form of crossing a difficult period of my life and hoping however at a gentler temporary settlement,the misfortune of fate throws me firmly into exile...in a crepuscular and souls deserted area at the cross of times and roads...alone in the wild rage of the wild nature that is constantly flowing ,volcanic in various forms,just like the art that I'm creating.

Probably ,fate is not in vain trying constantly my resistance and existence...it must surely be a reason why this happens,I haven't found yet the concrete reason...but I 'm trying to find out by this stage of my life here.
I have learned a lot through this change...and the closeness to the raging fury of nature helped me to find myself somehow...
This temporary,unintentional exile is exactly the best hospital for healing of psychoses and neuroses.

I tend to think that this is why fate is walking me through the rage of nature.
Healing the spirit and the psyche from a dirty society that destroyed my childhood without a family  home and other important things.
Here I learned what it means to have everything having nothing...and ,at the same time,having nothing left....but having everything in fact.

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood PFL 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *