28 iul. 2017

Lux et tenebris

„Lux et tenebris
(Lumină și întuneric)

Descrierea autorului:
„Am încercat să transpun în materie şi spirit, lumini şi umbre, chipul omului răsfrânt în cioburi de oglinzi, precum nişte portaluri paralele spre alte dimensiuni.
Viața şi moarte, amestecate intim, într-o relație antagonistă ce ne defineşte existența de la un capăt la celălalt, în marea trecere a spiritului nostru printr-o dimensiune ce stă sub semnul clepsidrei.


Călător prin eternitate, spiritul nostru îşi luminează calea doar cu făclia iubirii, luptându-se cu monştrii întunericului ce stau la pândă gata să ne devoreze atunci când rațiunea adoarme.
Lux et tenebris ,...lumină şi întuneric ...înăuntrul nostru şi împrejur de noi.
Imaginea chipului, materie şi spirit văzută noaptea la lumina lumânării în cioburile oglinzilor..."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
„Lux et tenebris
(Light and darkness)
Author's description:
„I have tried to transpose into matter and spirit, lights and shadows, the image of the human being embraced in mirror shards, like parallel portals to other dimensions.
Life and death, intimately mixed, in an antagonistic relationship that defines our existence from one end to the other, in the great passage of our spirit through a size that is under the sign of the hourglass.

Traveller through eternity,our spirit enlightens its path only with the light of love,struggling with the monsters of the darkness that lie in wait to devour us when reason would go away
Lux et tenebris, ... light and darkness ... inside and around us.
The image of the face, matter and spirit seen at night in the candlelight in the mirror shards ..."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


16 iul. 2017

Scorching Heat

„Arșița soarelui”
Descrierea autorului:
M-a fascinat întotdeauna tot ce vine din necunoscutul cosmosului,
din adâncurile întunecate și pline de mister.Energii care favorizează viața,
dar și energii distructive , aducătoare de necazuri sau chiar moarte.
De exemplu căldura solară...lumina care parjoleste vara , în "Luna lui cuptor".

Sub arșița soarelui, pământul se coace ca o pâine și crapă .
Vegetația absoarbe sevele din adâncuri într-un efort disperat, dramatic, de a duce la maturitate sămânță..."mirabila sămânță" pentru că în ciuda existenței ei infime, procesul metamorfozei acesteia este capabil la un anumit moment să dea ori să mențină altora viața ,hrănindu-i.
Această pictură este mai repede o formă de elogiu adus puterii de regenerare a naturii."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Scorching Heat
Author's description:
"I have always been fascinated by everything that comes from the unknown of the cosmos,from the dark depths full of mistery. Energy that favors life,
but also destructive energies, tribulations or even death.
For example, the sun's heat ... the light that parodies the summer in "The Moon's Oven".

Under the heat of the sun, the earth bakes like bread and cracks.
The vegetation absorbs the sap from the de depths in a desperate, dramatic effort to bring it to the seed...that "miraculous seed" as ,despite seed  ephemeral existence,its process of metamorphosis is able at a certain point of giving or keeping life to others,feeding them...
This painting is sooner a form of praise to the regeneration power of nature. "

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

11 iul. 2017

Rhythms


"Ritmuri"
Descrierea autorului:
Ritmuri, energii cosmice şi telurice impregnate într-un fluid vital ce reprezintă elementul esențial în morfogeneză .

Vibrațiile tumultoase ale apei îmbrățişând pământul printre stânci ce dansează ritmic printre razele solare, aduc deseori cel mai fin acompaniament simfonic natural, până spre miezul nopții. Atunci când dirijorul naturii adoarme , clarul de lună se aşterne în bolta cerului, întensificând lumina stelelor.Astfel apa îşi continuă strălucirea sub raze de lumină în lipsa soarelui."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Placaj-carton -PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

"Rhythms"
Author's description:
Rhythms, cosmic and tellurium energies impregnated in a vital fluid that is the essential element in morphogenesis.
The tumultuous vibrations of water embracing the earth among the rocks that dance rhythmically through the sun's rays, often bring the finest natural symphonic accompaniment to the middle of the night. When the conductor of the nature  falls asleep,the moonlight shines on the vault of the sky,enhancing the light of the stars... So the water continues to shine under light rays in the absence of the sun."

Tehnical description:
Technique - Oil on plywood 40 x 50 cm .(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "Paradise Lost" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte.


Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *