25 feb. 2017

Prayer

Rugăciune
Descrierea autorului:
Într-o lume ce stă sub semnul clepsidrei , al efemerului , între civilizație și primitivism , între religiozitate și ocultism , spiritul e liber să își caute echilibrul.
Această pictură sugerează diversitatea lumii în care trăim și propune o accepție mai largă a cuvântului "rugăciune", care e înteleasă ca o stare de spirit.O stare de grație prin care ochiul interior deschide porțile către constiința superioară prin care ne raportăm la înalta ordine cosmică.

În această accepție , rugăciunea înseamnă dragoste față de tot ce ne înconjoară , față de natură , față de semeni , față de tot ce reprezintă valoare spirituală.
Existantă spiritului închis temporar într-o carcasă materială se supune devizei "Memento mori." Dar moartea nu e doar drama despărțirii de cei dragi , ci și bucuria eliberării din strânsoarea fenomenelor fizice la care este supusă materia.
Rugăciunea e căminul pentru neliniștile existentiale dacă izvorăște din iubire și credință , fiindcă doar acestea sunt condițiile întegrării armonioase în eternitate ,dincolo de religii inventate și închipuite din diferite interese de semenii noștri..."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys NoktePrayer
Author's description:
In the world that is under the sign of the clepsydra, the of ephemeral, between civilization and primitivism, between religiosity and occultism, the spirit is free to seek its balance.
This painting suggests the diversity of the world in which we live and proposes a wider acceptance of the word "prayer", which is understood as a state of mind. A state of grace through which the inner eye opens the gates to the higher consciousness by which we relate ourselves to the high cosmic order .

In this sense, prayer means love for all that surrounds us, for nature, for our neighbors, for all that is spiritual value.
Outstanding spirit temporarily enclosed in a material cage is subject to the commendation "Memento mori." But death is not just the drama of separation from loved ones, but also the joy of deliverance from the grip of the physical phenomena to which matter is subjected.
Prayer is the home of existential anxiety if it springs from love and faith, because only these are the conditions of harmonious incorporation into eternity, beyond the religions invented and imagined from the different interests of our fellowmen ..."
Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

15 feb. 2017

Pilgrims

Pelerinii
Descrierea autorului:
„Un tablou alegoric despre eterna și universala chemare a omului către spiritualitate.
Fenomen antropologic , actul pelerinajului presupune parcurgerea timpului și spațiului , sacralizate prin suferință și privațiuni.
Prin culori și prin elemente de compoziție , am urmărit să surprind sensul adânc , simbolic , al fenomenului , îmbinând stilul artistic de abstract expresionism cu simbolismul ca manieră de lucru.

Ideea de pelerinaj nu este folosită în accepția comună a cuvântului , ca simplă procesiune religioasă către un loc sacru , ci am căutat să privesc lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă , extrapolând realitatea...
Astfel , peisajul situat într-un timp și spațiu nedeterminat e un drum al speranței , iar basilica înveșmântată în lumina vorbește despre aspirația către înalt.

Din pământ și iarba verde , fapturile omenești "pelerinii" se adună la ceas de taină în locasul aflat la margine de lumi pentru a-și încărca sufletul cu lumină."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte


Pilgrims
Author's description:
„An allegorical painting about eternal and universal calling of man to spirituality.
Anthropological phenomenon, the act of pilgrimage involves the passage of time and space, sacred through suffering and deprivation.
Through colors and compositional elements, I sought to capture the deep, symbolic meaning of the phenomenon, combining the artistic style of abstract expressionism with the symbolism as a manner of work.

The idea of pilgrimage is not used in the common sense of the word, as a simple religious procession to a sacred place, but I sought to look at things from a higher perspective, extrapolating the reality ...
Thus, the landscape located in an undetermined time and space is a way of hope, and the basilica invested in light speaks of aspiration to the higher.

From the earth and the green grass,the human beings,"the pilgrims",gather together at a misterious time, in the place situated at the boundaries between the worlds,to charge their soul with Light."

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *