3 mai 2016

Signs of life

Zoom
Zoom (1)
Zoom(2)
Zoom (3)

Semne de viață”
Descrierea autorului:
Îmi aduc aminte cumva de "parcul copilariei mele"...prin care obișnuiam să-mi regăsesc liniștea , refugiindu-mă astfel , pentru cateva ceasuri , printre mormintele aflate în cimitire.
Nemaisuportând haosul "junglei urbane"oferit de capitala tării în care m-am născut , uneori obișnuiam să mă retrag în astfel de locuri încarcate de profunzimea prezentă a eternității.

În toată această perioadă , cumva , am reusit să înteleg că viața și moartea nu sunt decât două fațete ale existenței , vazută ca un continuum spațiu-timp , ce pendulează dintr-o dimensiune în alta printr-un pluriunivers în care frecvența vibrației e totul.
Îmi amintesc o imagine apocaliptică...un colt de lume în care uitarea s-a așternut peste craniile descarnate ce odihneau sub glie.Copacii prezenți acolo păreau niște uriașe brațe lemnificate , viguroase , gata să iasă din pământ , înălțându-se spre cer într-un gest de implorare mută.

Opera vizuală s-a născut din parfumul acestor amintiri...am încercat să surprind momentul magic , odată cu lăsarea serii , când totul parcă se umplea de energie și începea să vibreze pe o frecvență înalt spirituală și apăsătoare totodată.
Dimineața , la răsăritul soarelui , peste lumea morților se așternea somnul.Cuprinsi de durere în toată acea atmosferă surdă , oamenii se frământau pe o parte și pe alta printre morminte , de parcă ei ar fi fost morții ce s-au stins prea devreme sau prea dur uneori , în lupta cu greutățile vieții , și nu cei care de fapt erau sub lespezi , acoperiți de covoare de flori.
Viața printre morți... însuflețită de spirit , când materia se anima și apar pretutindeni semne de viață.Este o experiență filozofică profundă despre existența noastră în doua lumi paralele."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Signs of life"
Author's description:
I remember somehow"the park of my childhood",where I used to refind my silence,so taking refuge for a few hours among the graves from the cemetery.
Unable to bear the chaos of "the urban jungle",chaos offered by the capital of my native country,sometimes I used to retire myself in such places,charged with the present profoundness of eternity.

All this period,somehow,I succeeded to understand that life and death are but the two faces of our existence,seen as a continuum space -time,pending from one dimension to another,through a multi universe in which the frequency of the vibration means everything.
I remember an apocalyptical image...a corner of the world where forgetfulness laid itself over the fleshless skulls that were reposing under the grass.Trees from there seemed to be huge lignified arms,vigorous,ready to get out of the ground,rising towards the heaven in a gesture of mute imploration.

The visual artwork came into being from the fragrance of these memories.I tried to catch the magic moment when it was getting dark ,and everything seemed to charge with energy,beginning to vibrate on a high spiritual frequency and oppressive at the same time.
At dawn,when the sun was rising,over the world of the dead the sleep was laying.Overwhelmed with sorrow in all this deaf atmosphere,people were bestirring from a side to another,among the graves ,as if they were the dead extinguished  too early or too violent during the fight with the difficulties of the life,not those  who ,in fact,were under the gravestones covered with flowers.
Life among the dead...touched by the spirit,matter becomes animated and signs of life appear everywhere.It is a profound philosophical experience about our existence pending between two parallel worlds."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *