29 apr. 2016

The Fuhrer


Liderul
(Născut la: 20 Aprilie 1889- Decedat la: 30 Aprilie 1945)
Descrierea autorului:
Adolf Hitler--văzut ca întruchiparea unui straniu fenomen care se petrece atunci când o idee germinează într-o minte bolnavă,cu o personalitate puternică și un spirit arogant.

Voința ca factor de cunoaștere,autodepașire și progres,preluată de la Arthur Schopenhauer și Friedrich Nietzsche,a devenit la Hitler voința de putere,iar ideea de autodepasire a transformat teoria supraomului într-o ideologie periculoasă.

Rezultatul:un monstru cu chip de om care a bulversat lumea în prima jumătate a sec.20,ducând la declanșarea celui de-al 2-lea razboi mondial.
Cu o ideologie diabolică,cu certe calități de lider și orator,Hitler a contaminat cu ideile sale o națiune întreagă,înoculându-i conceptul de rasă superioară.

Portretul ilustrează tipologia unui lider vizionar cuprins de paranoiă,hotărât să-și ducă lupta -"My Kampf"-pentru a-și pune ideile megalomane în practică...chiar cu prețul genocidului.
Surprins în uniformă militară de comandant SS Waffen ,Fuhrerul prezintă postura unui veritabil gentleman.Eleganțînsă ,nu-i poate ascunde trasăturile caracteristice de pe chip, urmele de sânge și praful de pușcă sunt așternute la fel de elegant pe chipul lui sadic, precum faptele ce l-au consacrat în istoria umanității."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale "
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
The Fuhrer"
(Born on: 20 April 1889- Decesed on: 30 April 1945)
Author's description:
Adolf Hitler - seen as the embodiment of a strange phenomenon that happens when an idea germinates in a sick mind with a strong personality and an arrogant spirit.

The will as a factor of knowledge, self-exceeding and progress, taken over from Arthur Schopenhauer and Friedrich Nietzsche, became Hitler"s will for power, And the idea of self topping transformed the superhuman theory into a dangerous ideology.

The result: a monster with the face of a man who upset the world in the first half of the 20th century, leading to the outbreak of the Second World War.
With a diabolical ideology,with certain leadership  and speaker qualities,Hitler contaminated with his ideas a whole nation,inoculating it his superior race concept.

The portrait illustrates the typology of a visionary leader ill of paranoia, determined to take his fight - "My Kampf" - to put his megaloman ideas into practice ... even at the price of genocide.
Surprised in the military uniform of Commander SS Waffen, the Fuhrer seems to present the posture of a true gentleman. Elegance, however, can not conceal the characteristic features of the face, the traces of blood and gunpowder are as elegantly plaited on his sadistic face, such as the deeds that have consecrated him in the history of humanity."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *