27 oct. 2017

Social Metamorphoses

„Metamorfoze sociale”
Descrierea autorului:
„Într-un univers dinamic, metamorfoza este un fenomen firesc, ce raspunde necesității de adaptare a tot ce este viu la condițiile de mediu.
Metamorfoza sociala este cu atât mai interesantă cu cât ființele inteligente  au mecanisme mai subtile de integrare.
De la postura de victimă într-un univers ostil în care nu te poți adapta, care devine un spațiu concentrațional din care nu poți evada, ca în "Metamorfoza" lui Kafka, şi până la evadarea paranoică într-un univers imaginar pe care il adaptăm noi dupa nevoile noastre, drumul e lung.
În viziunea mea, această lucrare înfățişează metamorfozarea individului într-un parvenit orgolios şi arogant, hotărât să-şi croiască drum spre varful piramidei sociale, cu orice preț.
Prototipul din tablou îmbracă simbolul cocosului, aşa cum apare el în mitologia chineză ,unde infatuarea şi aroganța sunt asociate cu principiul masculin yang.
Reîntors la condiția animalică, un astfel de individ îşi etalează prostiă, viclenia şi superficialitatea făcând din sine, ca legendarul Procust, masura tuturor lucrurilor.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2017
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

„Social Metamorphoses”
Author's description:
In a dynamic universe, metamorphosis is a natural phenomenon, which responds to the need to adapt everything that is alive to environmental conditions.
Social metamorphosis is all the more interesting as intelligent beings have more subtle mechanisms of integration.

From the victim's posture to a hostile universe where you can not adapt, which becomes a concentric space from which you can not escape, as in Kafka's "Metamorphosis", and to the paranoid escape into an imaginary universe that we adapt it according to our needs, the road is long.


In my view, this work depicts the metamorphosis of the individual in a proud and arrogant primate, determined to make his way to the top of the social pyramid at all costs.

The prototype in the painting bears the symbol of the cock, as it appears in Chinese mythology, where infatuation and arrogance are associated with the masculine yang principle.
Returning to the animal condition, such an individual displays silly, cunning and superficiality, making himself, like the legendary Procust, measure of all things. "

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2017
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *