28 mar. 2016

Mysteries from the depths


Mistere din adâncuri”
Descrierea autorului:
Misterul,ca adevăr nerevelat încă,îmbracă forma unui "ou dogmatic", model universal, cosmic, al trecerii din stadiul de necreat la cel existențial.

Potrivit aserției prezente în mitologia mai multor popoare, misterul vieții îl reprezintă procesul întâlnirii intime dintre un ou-celulă, cu germenii vieții ce pluteau în nesfârșitul ocean primordial.
Dacă întregul e conținut în parte și partea conține întregul,după cum stă scris în faimoasele tăblițe de smarald ale lui Toth,atunci se cuvine să privim cu mai multă atenție în jurul nostru deoarece tot ce e sus e și jos,iar ce e jos e și sus,cel puțin portalul vieții,sau măcar al existenței...

Această pictură este o reprezentare aparent banală,familiară,a unei ipostaze a frumosului feminin.Dar,în lumina expresionismului simbolistic,oceanul în care femeia își ascunde nurii e de fapt "albusul care doarme nins", spațiul acvatic primordial în care viața și moartea coexistă în stare potențială,atâta timp cât necreatul nu s-a metamorfozat încă în existență.

In momentul în care geneza vieții se produce,creatul intră sub incidența timpului care începe să curgă,măsurându-i durata.Insă,chiar în liniștea simbolurilor materiale ,se afla cheiă descoperirii misterelor din adâncuri.
De aceea, marețul scop al tuturor scolilor inițiatice este acela de a descoperi legile care fac legatura între omul material și omul spiritual.
Legatura o reprezintă omul intelectual,deoarece mintea,intelectul,are și o componență materială,și una spirituală.

Dezvoltarea acestei laturi intelectuale e soluția pentru aflarea unei direcții bune în labirintul existențial.Căutarea luminii,a iubirii,a vieții,începe în plan material și culminează cu fuziunea conștiinței individuale cu conștiința universală."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Mysteries from the depths"
Author's description:
The mystery, as a truth not yet revealed, still takes the form of a "dogmatic egg", a universal, cosmic model, of the transition from the uncreated to the existential stage.

According to the assertion present in the mythology of many peoples, the mystery of life is the process of intimate encounters between an egg-cell, with the germs of life floating in the endless ocean of primordial.
If the whole is in part and the part contains the whole - as it is written in the famous Toth emerald tablets - then it is appropriate to look more closely around us  because everything that is up is down ,too ,and everything that is down is also up,at least the portal of life existence....

This painting is a seemingly banal, familial representation of a woman's beauty. But in the light of symbolic expressionism, the ocean in which the woman hides her nude is actually the "sleeping whiteness", the primordial aquatic space where life and death coexist in the potential state, as long as the uncreated has not yet metamorphosed into existence. 

When the genesis of life occurs, the creature becomes part of the time that begins to flow, measuring its duration.
But, even in the silence of material symbols, lies the key to discovering the mysteries of the depths.That is why the great purpose of all the initiatory schools is to discover the laws that make the connection between the material man and the spiritual man.
The connection is the intellectual man, because the mind, the intellect, has both a material and a spiritual component.

The development of this intellectual side is the solution for finding a good direction in the existential labyrinth. The study of light, love, life, begins in the material plane and culminates in the merging of individual consciousness with universal consciousness."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the " Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

18 mar. 2016

Lucrezia Borgia

„Lucreția Borgia"
(Născută  la: 18 aprilie 1480 - Decedată la: 4 iulie 1519)
-Apartenență nobiliară-
Contesă de Pesaro și Gradara.
Ducesă de Bisceglie și Principesă de Salerno.
Guvernatoare a ducatului Spoleto.
Domnie: 25 ianuarie 1505 - 24 iunie 1519.
Predecesor: Eleonora de Aragona.
Succesor: Renée a Franței.
Descrierea autorului:
Personalitate controversată a secolului al 15-lea,Lucrezia Borgia oferă,prin modul ei de viață,o vie retrospectivă asupra politicii papale din perioada de glorie a Renașterii italiene.Ani de tumultuoase frământări care au culminat cu Reformele protestante. Fiica nelegitimă a unui papă,a fost unul dintre cei mai infami membri ai puternicului clan Borgia.

Frumoasă și seducătoare,rafinată și malefică,a acceptat să devină unealta unor mașinațiuni politice menite să confere familiei sale alianțe profitabile care să le sporească averea și influența.Implicată în orgii și relații incestuoase,e,se pare,și autoarea unor crime odioase.

Legendă sau realitate?Nu știm.Cert este că între statutul ei de femeie și cel de femeie fatală ,Lucrezia Borgia este încă unul dintre odioasele mistere ale unui Ev întunecat.
O dată cu nașterea acestei opere vizuale , am încercat să pun în lumina destinul acestei femei ciudate,care a fost victimă și călăîn același timp și implicit să o readuc în memoria sau macar să o fac cunoscută noilor generații pentru care aceste personalități nu vor rămâne istorie...ci legendă,mit..."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Lucrezia Borgia"
(Born on: 18 April 1480 Decesed on: 4 July 1519)
-Noble affiliation-
Countess di Pesaro and Gradara.
Duchess of Bisceglie and Princess of Salerno.
Governor of the Spoleto duchy.
Reign: 25 January 1505 - 24 June 1519.
Predecessor: Eleonora d'Aragona
Successor: Renée and France
Author's description:
Controversial personality of the 15th century, Lucrezia Borgia offers, through her way of life, a retrospective of papal politics in the glory of the Italian Renaissance. Years of tumultuous frayings that culminated in Protestant Reforms. The illegitimate daughter of a pope was one of the most infamous members of the powerful Borgia clan.

Beautiful and seductive, refined and malefic, she has accepted to become a tool of political machinations designed to give her family profitable alliances to increase their wealth and influence. Implanted in orgiastics and incestuous relationships, it seems to be the author of odious crimes.

Legend or reality? We don"t know. It is true that Lucrezia Borgia is still one of the odious mysteries of a dark Ev, as a woman and a fatal woman.
With the birth of this visual work, I tried to highlight the destiny of this strange woman, who was  both a victim and an assassin at the same time, and implicitly to bring it back to memory or at least to make it known to new generations for whom these personalities will not remain history ... but legend, myth ..."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

1 mar. 2016

Innocence of Geisha„Inocența gheișei”
Descrierea autorului:
Gheișa , expresia unei tradiții de trei secole în arta de a încânta mintea și simțurile prin grația mișcărilor , subtilitatea ideilor și prin armonia dintre dans și muzică.

Cred că astăzi gheișele s-au adaptat vremurilor moderne , dar frumusețea lor tradițională rămâne , făcând din ele opere de artă în mișcare , muze pentru sculptorii pasionați de anatomia umană.Învăluite în enigmatica lor frumusețe și sculptate de natură mediului în care s-au născut, cu un rafinament aparte, acestea își păstrează totuși inocența , undeva în adâncul sufletului.Un spirit tânăr , verde se joacă într-un trup matur, sfidând cu demnitate , într-un mod galant ,ecusoanele sociale adresate lor. 

Să fii gheișă de dragul de a fi admirată și adorată de toți , să-ți câștigi existența din a-i face pe alții fericiți...Să fii ca o gheișă  pentru o singură persoană , cea iubita...O dilemă a civilizației moderne... și totuși seducția și senzualitatea lor se afla deseori sub masca inocenței."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Innocence of Geisha"
Author's description:
„Geisha, the expression of a three centuries tradition in the art of delighting mind and senses through the grace of movements, the subtlety of ideas and the harmony of dance and music.

I think today Geishas have adapted to modern times, but their traditional beauty remains, making them artworks in motion, muses for sculptors passionate about human anatomy.
Embellished in their enigmatic beauty and carved by the nature of the environment in which they were born , with a special refinement, they keep their innocence, somewhere deep in the soul. A young,green spirit is playing within a mature body, defying with dignity, in a gallant way, the social badges addressed to them.

Being a geisha for the sake of being admired and adored by all, to win your existence from making others happy ... Being like a Geisha for one person, your beloved ... A dilemma of modern civilization... and yet their seduction and sensuality are often under the guise of innocence."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *