26 iun. 2015

Dark Passions

Pasiuni Întunecate
Descrierea autorului:
Yin și Yang , Shakte și Shiva , Animus și Anima sunt două principii arhetipale ce stau la baza întregii arhitecturi cosmice.

Principiul feminin Yin și principiul masculin Yang se caută , se atrag , se completează , tinzând spre realizarea sacrei uniuni născătoare de viață și armonie.
În manieră abstract expresionistă , prin simbolismul culorilor și jocul de linii , am încercat să transpun în acest tablou dinamica acestei interacțiuni prezente în diada metafizică pe care o numim Viață.

Animus și Anima cum le-a numit Jung , reprezintă luciditatea rațiunii și caldura  sentimentelor , focul și senzualitatea , esența energiei masculine ce pune viața în mișcare și esența energiei feminine ce dă naștere vieții .Doar împreună dau naștere acelui câmp vibrațional numit atât de frumos ,iubire-pasiuni întunecate.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p. placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36  cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„Dark Passions”
Author's description:
Yin and Yang, Shakte and Shiva, Animus and Anima are two archetypal principles that underlie the entire cosmic architecture.
The Yin female principle and the Yang masculine principle are searching for each other,they reciprocally attract and complete  each other ,tending to the sacred union that gives birth of life and harmony.
In the abstract expressionist manner,through the symbolism of colors and the play of lines,I tried to transpose into this painting the dynamics of this interaction present in the metaphysical diada we call Life.
Animus and Anima, as Jung called them, is the lucidity of reason and warmth of feelings, fire and sensuality, the essence of the masculine energy that puts life in motion and the essence of the feminine energy that gives birth to life. Just together they give birth to that vibrational field called so beautiful, love-dark passions.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o plywood -cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

15 iun. 2015

The spirit of the jungle

„Spiritul Junglei
Descrierea autorului:
O imagine desprinsă din lectura cărții lui Rudyard Kipling..."Cartea junglei"...o carte care de 120 de ani încântă copiii din lumea întreagă și probabil va mai încânta multe generații și de acum încolo.
Sălbăticie versus civilizație,forță brută față în față cu vulnerabilitatea unui copil prins în înclestarea luptei pentru supraviețuire.

Transpusă în limbajul artei vizuale,scena memorabilă cu simpaticul Mowgli și bonomul urs Baloo,  încearcă să reinvie în sufletele privitorilor universul plin de culoare al copilăriei.Acel loc în care ne refugiem atunci când loviturile vieții ne produc răni adânci.Reintorși pe tărâmul lecturilor copilăriei,ne regenerăm forțele și renaștem pentru o nouă înfruntare a vieții,precum legendara pasare Phoenix.
Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p. placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46  cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte„The spirit of the jungle”
Author's description:
A picture taken from the reading of Rudyard Kipling's book ..." The Jungle Book "... a 120-year book that delights children around the world and will probably delight many generations from now on.
Wildlife versus civilization, raw face to face with the vulnerability of a child caught up in the struggle for survival.

Transposed in the language of visual art, the memorable scene with the sympathetic Mowgli and the good natured Bear Baloo, try to revive in the souls of the viewers the colorful universe of childhood. This place where we escape when the blows of life bring us deep wounds. Reinforced in the realm of childhood reading, we regenerate our forces and revive for a new face of life, like the legendary Phoenix bird. "

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o plywood -cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46  cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


8 iun. 2015

Childhood games

Zoom
Zoom (1)
Zoom (2)
Jocurile copilăriei"
Descrierea autorului:
Tema centrală a acestui tablou este copilăria , inima tuturor vârstelor , floare evanescentă al carei parfum ne însoțește toată viața.
E tărâmul de la vămile cerului unde timpul fizic se dilată și tinde spre infinit.Ignorând pericolele , copilul , din nevoia sa de cunoaștere ,caută și găsește totul în nimic.

Lumea copilariei este un univers pur , lipsit de griji și prejudecăți , plin de miracole în care totul pare posibil.E o imensă uimire și încântare în fața creației.

Thomas Henry Huxley afirma în discursul "Educaţia tehnică: "Secretul geniului este să îţi transferi la maturitate spiritul copilăriei."Poate acesta a fost secretul care l-a consacrat pe Salvador Dali care recunoștea :"În copilarie atât de mult m-am crezut geniu , încât până la urma am și ajuns"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Childhood games
Author's description:
"The central theme of this painting is childhood, the heart of all ages, an evanescent flower whose perfume accompanies us all our life.
It is the realm from the customs of the heaven where physical time expands and tends to infinity. Ignoring the dangers, the child, out of his need for knowledge, seeks and finds everything in nothing.

The world of childhood is a pure universe,without worries and preconceived ideas where everything seems possible. It's a  huge wondering and delight in front of the creation..

Thomas Henry Huxley said in his speech "Technical Education:" The secret of a genius is to keep the childhood spirit at the mature age. "Maybe this was the secret that consecrated Salvador Dali who admitted:" In childhood so much I thought at me as a genius,that after all I have become a genius"

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *