29 dec. 2016

Prince of Wallachia


„Prințul Valahiei”
Născut în: Noiembrie 1431- Decedat în: Decembrie 1476
(Vlad Țepes "Dracula")
Descrierea autorului:
Astăzi chipul acestui grandios şi controversat personaj este recunoscut cel mai probabil în toate colțurile lumii , precum chipul lui Iisus sau Dumne zeu în imaginația bogată a fiecaruia dintre noi..., desigur faptul că , recunoastem chipurile unor personalități legendare sau fictive, imaginare...n-ar fi de ajuns pentru a ne exprima în conformitate cu anumite aspecte.Norocul face că Vlad Țepes este confirmat de izvoarele istorice, iar existența şi faptele lui au la bază argumente solide care se regăsesc şi astazi prin societate, cel puțin ca repere şi modele demne de urmat ,pentru cei drepți şi cu adevarat corecți.

Cădea un imperiu , Imperiul Bizantin şi se ridică un altul , Imperiul Otoman pe ruinele lui când, la doar 17 ani, urcă pentru prima oară pe tronul Țării Româneşti , Vlad Țepes.
Caracter călit în condiții vitrege , a trebuit să-şi întărească mai întâi autoritatea domnească pentru a putea străjui la porțile Orientului , pe Dunare.
Singur , înconjurat de ipocriți şi trădători sub o permanentă amenințare , a fost nevoit să răspundă la forță cu şi mai multă forță , potențată de o inteligență diabolică şi de o voință de fier.

Analizând faptele istorice ale acestui brav şi controversat luptător în numele dreptății , m-am întrebat cum ar fi putut arăta un zâmbet pe chipul acestui crud voievod.
Am studiat mai multe documente şi cărți referitoare la acest personaj legendar pentru a-i surprinde profilul psihologic.În gravuri pe lemn sau în picturi realizate de maeştri necunoscuți , în criptoportrete defaimatoare sau în medalion , imaginea voievodului cu ochii verzi şi fioroşi este dură şi neinduplecată.

Eu mi-am propus să arăt chipul Dragonului luminat de zâmbet , unul sadic , desigur , fiindcă tocmai reuşise incendierea unei tabere de otomani care-i invadaseră țărişoara.
"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Prince of Wallachia
(Born in: November 1431-Deceased in: December 1476)
(Vlad the Impaler "Dracula")
Author's description:
Today the face of this grandiose and controversial character is most likely recognized in all corners of the world, such as the image of Jesus or God in the rich imagination of each of us ... of course,the fact that we recognize the faces of legendary or fictitious,imaginary personalities would not be enough to express ourselves to certain aspects.. It would not be enough to express ourselves according to certain aspects. Fortunately Vlad Tepes is confirmed by the historical sources, his existence and his deeds are based on solid arguments that are still found today through society,at least as landmarks and worthy models to follow,for righteous and truly correct people.

It was falling an empire,the Byzantine Empire,and another one was rising on its ruins,the Ottoman Empire,when,at the age of 17,Vlad Tepes was sitting for the first time on the throne of Wallachia.
A character of great quality, had to first strengthen its rule of authority in order to be able to stand guard at the gates of the East on the Danube.
Alone, surrounded by hypocrites and traitors under a permanent threat, he had to respond to force with even more force, propelled by a diabolical intelligence and an iron will.

Analyzing the historical facts of this brave and controversial fighter in the name of justice, I wondered how it could look a smile on the face of this cruel voivode.
I studied several documents and books on this legendary character to capture his psychological profile. In wood engravings or in paintings made by unknown masters, defamatory cripples or medallions, the image of the voivode with green and fierce eyes is tough and uninhibited.
I wanted to show the face of the glowing Dragon, a sadistic one, of course, because he had just managed to burn a camp of Ottomans who had invaded his beloved little country."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


15 dec. 2016

Storm on Mountains


„Furtună pe munți"
Descrierea autorului:
„Această pictură a prins viață din amintirea unei întâmplări trăite personal prin Munții Carpați, odată când ,răspunzând la chemarea sălbaticiei, am pornit hoinărind pe creste.Când deodată ,într-o dimineață răcoroasă ce parea liniștită s-a dezlanțuit,cu o forță incredibilă , furtuna.

Între pământ și cer eram singur , într-un cort pe care abia îl țineam să nu fie smuls .Sub picurii mari de ploaie și sub rafalele de vânt , covorul de flori roșii păreau limbi de foc tâșnind din pământ.Mă aflam într-o zonă de platou și împrejurimile erau formate din creste învaluite în ceața aburilor provocați de umiditatea așternută în urma furtunii.

Firește că un eveniement așa spectaculos nu putea rata o pictură bine meritată !"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-carton 44 x 46. cm .(cu ramă 50 x 52 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
„Storm on Mountains"
Author's description:
„This painting captured life from the memory of a personally experienced intrigue through the Carpathian Mountains, once when responding to the call of wilderness, I started wandering on the ridges. Once upon a time, on a cool morning that seemed quiet, the storm broke out with an incredible force. 

Between the earth and the sky I was alone, in a tent I barely kept it from being snatched away. With the big drops of rain and wind gusts, the red flower carpet looked like tongues of fire coming out of the ground. The plateau and the surrounding area were made up of ridges shrouded in the mist of the steam coming out of the humidity spread after the storm.

It is obvious that such a spectacular event could not miss a well deserved painting!"

Tehnical description:
Technique - Oil on plywood 44 x 46.(With frame 50 x 52 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

30 nov. 2016

Lycanthropy


„Licantropie
Descrierea autorului:
„ Legenda despre licantropi s-a născut din frica și respectul omului față de lup, acest animal care a devenit emblematic pentru spiritualitatea românească.
S-a zis că etimologia cuvântului "luptă" provine de la cuvântul "lup". Strămoșii noștri traco-daci au fost un popor mare pentru care lupta era crucială întrucât ei o foloseau doar ca să-și apere pământul.Asemenea lupilor neînfricați , ei trăiau în armonie cu natura , apărându-și teritoriul vital.

Nu e de mirare că steagul lor era un cap de lup.

Am încercat să pun în valoare legenda despre omul-lup , deoarece cunosc semnificația acestei creaturi pentru mitologia noastră...ca simbol pentru prietenia dintre om și lup care durează până dincolo de moarte...ca un simbol  al demnității acestui popor , inaintaș al unei brave și nobile civilizații antice. ”


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 37 x 27  cm .(cu ramă 43 x 33 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Radacini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
„Lycanthropy”
Author's description:
The legend about Lycanthropy was born from fear and respect towards this animal which became emblematic for the Romanian spirituality.It was said that the etymology of the word "lupta"(meaning "fight") comes from the word"lup"(wolf).Our ancestors,the Thraco-Dacians,were a great people for whom fight was crucial as they used it only to defend their land . Like the fearless wolves they lived in harmony with nature,defending their vital territory.No wonder that their flag was a head of wolf.

I tried to value the legend of the wolf man because I know the significance of this creature for our mythology ... as a symbol for the friendship between man and wolf that lasts beyond death ... as a symbol of the dignity of this people, A brave and noble ancient civilization.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 37 x 27 cm.(With frame 43 x 33 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


16 nov. 2016

Seduction

„Seducția
Descrierea autorului:
Dincolo de legendă există o realitate la fel de tulburatoare...vampirismul energetic.Fenomenul seducției , ilustrat printr-un personaj de notorietatea lui Dracula ,sporește complexitatea mesajului acestei picturi , întrucât ideea de victimă este eliminată.
Cele două făpturi înlănțuite într-o îmbrățișare pasională sub mantia sangerie, vorbesc despre mirajul unui transfer energetic ce poartă un nume simplu...dar profund, curat și lipsit de limite sau prejudecăți, Iubire!"

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Seduction”
Author's description:
Beyond the legend,there is a reality equally exciting...the energetic vampirism.The seduction phenomenon,illustrated by a notorious character like Dracula increases the complexity of the message of this painting,because the idea of victim is eliminated.The two beings become one in a passionate embrace under the blooded mantle ,talk about the mirage of an energy transfer that has a simple name ... but profoundly, cleanly and without limits or prejudices, Love!"

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

4 nov. 2016

Mioritic space

Zoom

Spaţiu Mioritic
Descrierea autorului:
Acest tablou propune ca subiect de meditație acel spațiu din sufletul fiecaruia unde se afla întipărit arhetipul colectiv, identitatea etnică, matricea spirituală a unui grup.

Pornind de la aserțiunea lui Hegel că "omul este sub spirit", extrapolând, ajungem să întelegem conceptul lui Jung privind relația dintre arhetipul colectiv și profilul spiritual individual.
Am realizat această lucrare cu gândul de a vizualiza acest spatiu mioritic, cum il numea al nostru poet filozof Lucian Blaga.

”Un continuum de vai și dealuri acoperite cu iarbă verde, simbol al speranței într-o existență mai bună, bazată pe unitatea de simțire a celor ce împart același spațiu geografic și același orizont cultural.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 40 x 50 cm .(cu ramă 46 x 56 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Mioritic space
Author's description:
"This painting proposes as a subject of meditation that space from the soul of each of us,where the collective archetype,the ethnic identity and the spiritual matrix of the group are embedded.

Starting from Hegel's assertion that "man is under the spirit," by extrapolating, we come to understand Jung's concept of the relationship between the collective archetype and the individual spiritual profile.
I realized this work with the thought of viewing this mioritic space, as our philosopher Lucian Blaga called him.

"A continuum of valleys and hills covered with green grass, a symbol of hope in a better existence, based on the a unity of feeling of those who share the same geographical space and the same cultural horizon."

Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 40 x 50 cm.(With frame 46 x 56 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

24 oct. 2016

Portal of life

"Portalul Vieții"
Descrierea autorului:
Un portal prin care fiecare entitate îşi face apariția în această dimensiune spațio-temporală.
Manâtă de un scop , călatoria vieții reprezintă un drum prin hățişurile cauzalității.
Jocul de linii negre sugerează tesătura spațiu-timp care se întinde între cele două lumi paralele: cea din care venim şi cea spre care ne îndreptăm.

Între albul purității şi roşul ce simbolizează pasiunea şi iubirea profundă , din centrul acestui portal se naşte anxietatea şi lupta pentru cunoastere  ,într-o lume tumultuoasă.

Ingredientele specifice vieții le-am transpus în nuanțe calde şi reci , care simbolizează bucuria , pasiunea arzătoare , speranța şi dezamăgirea , aspirația către albastrul boltei cereşti.

Jocul rece , sălbatic şi crud al naturii e transpus în atmosfera unei lumi efemere.Acesta este portalul prin care suntem aruncați în valtoarea vieții şi , în acelaşi timp , portalul prin care ne întoarcem în eternitate atunci când timpul nostru s-a scurs.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Placaj-carton -PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Ipostaze ale renașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

"Portal of life"
Author's description:
A portal through which each entity makes its appearance into this space-time dimension.Driven on by a purpose , the life journey is a way across the thicket of the causality.The black lines playing suggests the space-time fabric which stretches between those two parallel worlds : that from which we have come and that towards which we are going.Between the white of the purity and the red that symbolizes passion and profound love,from the centet of this portal comes into being the anxiety and the fight for knowledge ,in a tumultuous world.

I transposed the ingredients specific to the life into warm and cold nuances which symbolize joy,ardent passion,hope and disappointment,aspiration towards the blue of the vault of the sky.

The cold,wild and cruel game of the nature is settled in the atmosphereof an ephemeral world.This is the portal through which we are thrown into the life vortex and,at the same time,the portal through which we go back to eternity when our time elapsed.


Tehnical description:
Technique - Oil on plywood 50 x 40 cm .(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan. 
This artwork comes from the "The Hypostasis of the rebirth" collection.
© Copyright Reserved by Noktys Nokte.


This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *