16 dec. 2014

Winter cold


„Crivățul iernii”
Descrierea autorului:
„Atmosfera picturii este menită să rascolească amintirile ... holograme cu ierni reci mânate de vântul puternic al crivatului, cu întinderi albe, fără sfârșit și cu drumuri înzăpezite. Amintiri adânci, păstrate cu drag, proaspete și vii, chiar dacă zăpada anilor s-a așternut peste ele ...

O amintire din copilarie petrecută în mediul rural în casa primitoare a bunicilor. Eu neavand bunici la țară ... îmi imaginez ce plăcut era pentru un copil obosit de atâta săniat și rebegit de frig să deschidă ușa acestei căsuțși să se lase învăluit de căldura și mirosul de prăjituri tradiționale ..., atunci când venit de afară, din asprul viscol spre casă , mai vede doar fumul care iese din coșul sobei, asteptând cu poftă să guste preparatele bunicii ,în ajunul sărbătorilor de iarnă.

Cine avea bunicii la țară ..., cine nu , cel puțin putea să viseze la o astfel de casa care așteaptă să ofere căldură și adăpost atunci când ne-am pierdut pe drumurile înghețate ale vieții."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei placaj-carton 27 x 22  cm .(cu ramă 30 x 25   cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„Winter cold”
Author's description:
"The atmosphere of the painting is meant to shake the memories ... holograms with cold winters haunted by the north wind, with white stretches, endless and with snowy roads. Deep memories, kept lovingly, fresh and alive, even though the snow of the years has been laying over them...

A childhood memories spent in the countryside in the welcoming home of grandparents. I do not have grandparents in the country ... i imagine how was it like for a child,exhauted of so much sledging and frost,to open the door of this house and let the heat and the smell of the traditional cakes called  surround him, when you see only the smoke coming out of the stove's chimney, which draws you to the house frosted by cold at the mouth of the stove, waiting with the desire to taste the preparations of your grandmother on the eve of the winter holidays.

Who had grandparents at the countryside...,who hadn"t, at least could dream at such a house that is waiting to offer heat and shelter when we got lost on the frosty roads of the  life."

Tehnical description:
Technique - Oil -plywood 27 x 22 cm.(With frame 30 x 25 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots " Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

9 aug. 2014

Black Sea


„Marea Neagră”
Descrierea autorului:
Pentru mine,marea a reprezentat întotdeauna metafora vie a zbuciumului în ceea ce privește existența...abis misterios,stăpânit de liniștea și întunericul adâncurilor,netulburat de milenii,tărâm al eternității pentru destinele secerate de furia furtunilor de la suprafață.

Sălbăticia plajelor neatinse prea mult de mâna omului mă tulbură profund și îmi dau un sentiment straniu de loc aflat la capătul pământului.Chiar și este într-un fel.Mișcările ritmice ale valurilor ,fluxul și refluxul,par bătăi la porțile dintre Orient și Occident...bătăi sfioase uneori,sau invazive,furioase,pe timp de furtună.

Tabloul reprezintă această stare pe care o încerc de fiecare dată când poposesc la malul mării și îmi las spiritul purtat pe creasta valurilor,la hotarul dintre cele două lumi atât de diferite."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut
"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

„Black Sea”

Author's description:
For me,the sea has always been the living metaphor of the struggle as regards existence...mysterious abyss,dominated by the silence and darkness of the depths ,untouched for millennia ,the realm of eternity for the destinies cut off by the rage of the surface storms.

The wilderness of the beaches not too much affected by man's intrusion,deeply disturbs me and gives me a strange sense of being  in a place at the verge of the earth.. And really is in a way. The rhythmic wave movements, the flow and the reflux, seem to be beating at the gates between the East and the West. ...beats sometimes shy,or invasive,angry during a storm.

The painting represents this state I'm trying every time I sit on the seashore and leave my spirit worn on the ridge of waves, at the border between the two different worlds.."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the "Paradise lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


8 iun. 2014

Romanian Athenaeum„Ateneul Român”
Descrierea autorului:
o lucrare care încearcă să transpună în plan vizual starea de armonie pe care doar muzica o poate aduce în sufletele oamenilor.

În serile speciale de concerte când sunetele se revarsă în grădina Ateneului făcând frunzele copacilor să tremure în ritmul valsurilor sau a rapsodiilor Enesciene,atmosfera devine feerică.
Statuia lui Eminescu străjuiește gânditoare în fața acestui focar de cultură ce parcă răspândește în jur lumina,invitând vizitatorii în saloanele impunătoare ale Ateneului.

Realizată în stilul neoclasicismului și eclectismului,această faimoasă și monumentală clădire atrage nume sonore din industria muzicală intelectuală.
Istoria acestui monument este veche de aproape 150 de ani și deosebit de interesantă.

Proiectat initial ca palat al științelor și artelor,Ateneul Român și-a început activitatea culturală mai întâi prin conferințe publice.Astăzi e sediul Filarmonicii "George Enescu" și sală de concerte de renume mondial.
Recunoscut în 2004 ca monument istoric de valoare excepțională,simbol al Bucureștiului și al României, în 2007 a fost inclus în Patrimoniul European.
Construit de marele arhitect francez Albert Galleron la data de 26 octombrie 1886 și finalizat în 14 Februarie 1888,Ateneul Român are un design interior care îți taie răsuflarea.

Cu ale sale colonade ionice care amintesc de templul Erechteion de pe Acropole, răspândește în spirite lumina,în inimi moralitate,demnitate și independența de caracter,așa cum își dorea prof.dr.Constantin Esarcu,unul dintre ctitorii acestui edificiu emblematic.


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 27 x 37  cm .(cu ramă 33 x 43 cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte„Romanian Athenaeum”
Author's description:
Athenaul Roman ... a work that attempts to translate visually the state of harmony that only music can bring to the souls of people..
In the special concert evenings,when the sounds flow into the garden of the Atheneum,making the leaves of the trees tremble in the rhythm of the waltz or enescian rhapsodies,the atmosphere becomes amazing..

Eminescu's statue guards in front of this outbreak of culture that spreads around the light, inviting visitors to the imposing lounges of the Athenaeum.
Made in the style of neoclassicism and eclecticism, this famous and monumental building attracts sonorous names from the intellectual music industry.

The history of this monument is almost 150 years old and particularly interesting.
Originally designed as a palace of sciences and arts, the Romanian Athenaeum began its cultural activity first through public conferences. Today, it is the seat of the "George Enescu" Philharmonic and a world-renowned concert hall.

Recognized in 2004 as a historical monument of exceptional value, a symbol of Bucharest and Romania, in 2007 it was included in the European Patrimony.
Built by the great French architect Albert Galleron on October 26, 1886 and completed on February 14, 1888, the Roman Atheneum has a breathtaking interior design.

With its Ionian colonnades that remind of  the Erechteion temple from Acropolis, it spreads light in the spirits,morality,dignity and independence of character into the hearts,as  Constantin Esarcu,one of the founders of this emblematic edifice desired so much.


Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 27 x 37 cm.(With frame 33 x 43 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte


5 feb. 2014

Blind loveIubire oarbă
Descrierea autorului:
Ca supremă lege a universului , iubirea este atracție irezistibilă care se manifestă atât la nivelul structurii materiale , cât și la nivelul superior al spiritului.Hesiod o numea "arhitecta universului". "E cea mai mare forță a omenirii",spunea Mahatma Gandhi.
Floare ce crește din tandreșe , energie pură , stare existențială de grație....orice ar fi și oricât ar dura...ea dă sentimentul de plenitudine a vieții.
Oarbă sau nu , iubirea e ca piatra filozofală ...transformă plumbul în aur și uratul în frumos."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2014
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici

Blind love
Author's description:
As the ultimate law of the universe, love is an irresistible attraction that manifests both in the material structure and at the superior level of the spirit. Hesiod called it the "architect of the universe." "It is the greatest force of mankind," Mahatma Gandhi said.
Flower growing from tenderness, pure energy, existential state of grace ... whatever it is and how long it will last ... it gives the feeling of fullness of life.
Blind or not, love is like the philosopher's stone ... turns the lead into gold and ugly in beauty."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2014
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *