27 sept. 2015

Lucifer's fall


Căderea lui Lucifer
Descrierea autorului:
Căderea lui Lucifer sau căderea în păcat...amandouă conțin o mare doză de dramatism și permit o abordare contiguă.În planul hiperspațial , concret , sau în micul univers abstract al eului fiecaruia , căderea e consecința firească a unei atitudini care tulbură armonia unei vibrații înalte.
Totul se petrece sub auspiciile luminii, care este în același timp materie și energie , particulă sau undă , lumina lină sau pârjol , binecuvantare ori tortură.

Din arhanghel al luminii , Lucifer devine stăpân al întunericului nu doar pentru că a săvârșit păcatul capital al mândriei ,ci pentru că ,schimbând vibrația, a devenit incompatibil cu lumina, amenințând să strice armonia universală.


Această pictură în viziunea mea , încearcă să sugereze prin compoziție și culoare faptul că orice cădere este de fapt o decădere din condiția primordială.Astfel Lucifer în plină atmosferă infernală mi-a devenit muza cea mai potrivită. 
Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p. placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36  cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Urme și amprente în timp "
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Lucifer's fall
Author's description:
„Lucifer's fall or fall into sin ... both contain a great dose of drama and allow a contiguous approach. In the hyperspatial plan, concretely, or in the small abstract universe of each ego, the fall is the natural consequence of an attitude that disturbs the harmony of the high vibration.
Everything happens under the auspices of light, which is at the same time matter and energy, particle or wave, smooth light or burning fire, blessing or torture.

From the archangel of light, Lucifer becomes the master of darkness not only because he has commited the capital sin of pride, but because, by changing the vibration, he has become incompatible with light, threatening to spoil the universal harmony.

This painting, in my view, attempts to suggest by composition and color that any fall is in fact a decadence from the primordial condition. So Lucifer in the infernal atmosphere made me choose him as the most suitable muse.”

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o plywood -cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36  cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Traces and prints in time" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

17 sept. 2015

Autumn Evening„Seară de toamnă
Descrierea autorului:
Amurgul unei zile,amurgul unui ciclu natural...
Pornind de la ideea caracterului finit al existenței umane,Nietzsche,autorul "Amurgului zeilor", sugerează ca remediu împotriva tendinței naturale către tragic a omului ,instaurarea unei doctrine a misterelor dionisiace.
Apropierea de natura pe care o presupune atitudinea dionisiacă trebuie însă filtrată prin prisma unor valori morale...și acest lucru încearcă să sugereze această lucrare.

Anotimp al împlinirilor,al coacerii și răspândirii semințelor,toamna are o aromă nostalgică,amestecând emoția sfârșitului unui ciclu cu promisiunea unui nou început.
Delicate și năvalnice emoții,vâltoare de sentimente și tainice dorințe ardente stârnite de coloritul fantastic al frunzelor,de gestul pios al florilor aplecate cu recunoștință spre pământul care le-a hrănit,păsări călătoare ce poartă pe aripi cântecul depărtărilor...

Tabloul recompune din culoare și câteva elemente de compoziție stilizate în maniera abstract expresionistă a formelor, un univers ideatic ,un fel de andante melancolic îmbibat în misterele pământului.
Această lucrare se regăsește și în contextul biografiei”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei placaj-carton 60 x 50 cm .(cu ramă 70 x 60  cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
„Autumn Evening”
Author's description:
The twilight of a day, the twilight of a natural cycle ...
Starting from the idea of the finate character of human existence,Nietzsche ,the author of "The Twilight of the Gods",suggests as a remedy against man's natural tendency  to tragic ,the establishment of a doctrine of  Dionysian mysteries.The approach to the nature supposed by the Dionysian attitude should be filtered through the prism of the moral values....and this is trying to suggest this work.
Season of fulfillment, riping, and seed spreading ,autumn has a nostalgic flavor,stirring the emotion of the end of a cycle with the promise of a new beginning.

Delicate and impetuous emotions,a vortex of feelings and secret ardent desires  stirred  by the fantastic colors of the leaves, by the pious gesture of the flowers bent with gratitude to the land that fed them,travelling birds that bear on their wings the song of the distances...

The painting recomposes from colour and a few compositional elements stylized in the manner of abstract expressionist form, an ideatic universe ,a kind of melancholic andante imbued with the mysteries of the ground.
This work is also found in the context of the biography

Tehnical description:
Technique - Oil -plywood 60 x 50 cm.(With frame 70 x 60 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

5 sept. 2015

Rustic kitchen

Zoom
Zoom(1)
Bucătărie țăranească
Descrierea autorului:
Undeva prin Transilvania, această atmosferă învăluită în tihnă și armonie rurală autentică, nu reprezintă ceva ieșit din comun.
Atmosfera caldă de familie ,mirosul proaspăt de sarmale și cozonaci ,în spiritul autentic românesc, se simte de îndată ce intrii pe ușă.

Păstrat în tehnica de decorare a pereților cu farfurii și prosoape țesute în casă,cu ulcele de lut sau ceramică odihnindu-se pe polițe ori atârnate elegant într-un cui.

Grinzi și podea de lemn, ce păstrează încă din căldura soarelui , din energiile necreate , rămase de la începutul timpului.Simplă și funcțională , bucătaria rustică e un fel de marturie de credință a acestui popor față de valorile autentice ce definesc spiritualitatea și rădăcina straveche a străbunilor noștri Daci.

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p. placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46  cm)
Finalizat în anul 2015
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„Rustic kitchen”
Author's description:
Somewhere in Transylvania, this atmosphere enveloped in genuine quietness and rural harmony, is not something out of the ordinary. The warm family atmosphere, the fresh smell of sarmale and cozonaci, in the authentic Romanian spirit, feels as soon as you enter the door. Decorating the walls with plates made of clay or ceramic,resting on a shelf or elegantly hanging in a nail...,and with towels woven in the house
Wood ceiling and wood floor that still keep the warmth of the sun left since the beginning of the time.. Simple and functional, rustic kitchen is a kind of testimony of this people's faith towards the authentic values that define the spirituality and ancient roots of our Dacians.

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o plywood -cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2015
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *