20 iun. 2018

Plato's Cave

Peștera lui Platon”
Descrierea autorului:
Această lucrare este o alegorie pe tema raportului dintre om și realitate,cu accent pe condiția artistului,a omului de cultură,într-o societate în care pervertirea puterii politice ,falsele valori ,minciuna și goana după bani au luat locul adevaratelor virtuți.

În limbajul specific artei vizuale,am încercat să realizez o pledoarie pentru cunoaștere,pentru acea cunoaștere metafizică bazată pe intelectul pur,analitic,și pe rațiune.
Gândul m-a purtat spre mitul peșterii lui Platon,deoarece oamenii,indiferent de epoca în care trăiesc,sunt încă prizonierii iluziilor,ai prejudecăților,ai credințelor mai mult sau mai puțin artificiale.

Mozaicul de imagini aparent ilogice ce alcătuiesc elementele de compoziție ale tabloului reconstituie jocul de lumini și umbre proiectate pe pereții peșterii imaginate de Platon.Ele au o identitate reală,accesibilă simțurilor,dar și o semnificație ce trebuie descoperită în lumina intelectului pentru a putea dobândi acea calitate de "orthe doxa" (cunoaștere adevărată).

Ca o metaforă a idealismului,peștera pe care am imaginat-o e lumea realității aparente care,atâta timp cât e învăluită de întuneric,adică de ignoranța specifică omului incult,limitat,îl tin prizonier și îi opresc evoluția.
Călărețul din tablou ,animat de idealuri înalte,este un amestec de idealism și spirit justitiar,ceva între Don Quijote și Don Diego de la Vega,alias Zorro.Pe ciudatul său cal încearcă să evadeze din întunericul peșterii,să se infrupte din lumină,și apoi să o raspândească pretutindeni ,eliberând prizonierii din lanțurile pe care le venerează și le limitează drumul initiatic.

Cum sufletul omului este nemuritor,prizonier vremelnic într-un corp material,el poartă în sine acel sensibil latent despre care vorbea Sigmund Freud .
Cunoașterea prin anamneză (reamintire) ne leagă cumva de lumea ideilor pure ale lui 
Platon ,din care venim și către care tindem mereu. 
Îndemnul unui alt înțelept al antichității, Socrate,înscris pe frontispiciul oracolului din templului lui Apollo din Delphi..."Gnothi seauton.".(Cunoaște-te pe tine însuți) ne arat ă calea spre cunoașterea adevărată.Doar aplecați asupra sinelui vom găsi forța și mijloacele de a ne ridica mai presus de vremurile pe care le trăim,pentru a putea păstra în suflet focul sacru al adevărului și binelui.

Idealist,justitiar și filozof,artistul trebuie să rămână un nonconformist.Consider că artistul are datoria și menirea să descopere fața ascunsă a lucrurilor și fenomenelor,să scoată măștile de pe figura unor false identități și să reveleze existența frumosului acolo unde te astepți mai puțin... 
Sau cel puțin... acestea sunt unele dintre principiile mele de bază în ceea ce privește poziția și identitatea unui Artist în vederea consolidării unei societăți puternice și corect informate. 

În viziunea mea ,artistul trebuie să rămână pe o poziție neutră în ceea ce privesc aceste mecanisme sociale.
Prejudecățile sociale,politice sau religioase pentru un artist adevărat, nu contează.El este un luptător fară glorie în slujba societății pe care astfel o consolidează, dându-i o identitate solidă.
Am mai spus într-un alt context,într-o formă poate mai diferită de a transpune unele gânduri.Nimic nu luăm dincolo de viață,dar contează ce sens îi dăm prezenței noastre și ce lăsăm în urmă după ce nu vom mai fi....

Asadar această nouă lucrare este un îndemn spre cunoaștere,o pledoarie în limbajul artei ,pentru adevăratele valori umane."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Mistere și enigme la granița cunoașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Plato's Cave”
Author's description:
This work is an allegory on the relationship between man and reality,with an emphasis on the artist,the man of culture,in a society in which the perverting of political power,false values,lies and the rush for money have taken the place of true virtues.

In the language specific to visual art,I tried to make a plea for knowledge,for that metaphysical knowledge based on the pure , analytical intellect and on reason.

Thought has brought me in front of the myth of Plato 's cave ,because people ,regardless of the age they live in,are still prisoners of illusions, prejudges,beliefs, more or less artificial.

The mosaic of seemingly illogical images that make up the compositional elements of the painting,reconstitue the play of lights and shadows projected on the cave walls imagined by Plato.They have a real identity,accessible to the senses,but also a significance to be discovered in the light of the intellect in order to acquire that quality of "orthe doxa" (true knowledge)


As a metaphor of idealism,the cave that I have imagined is the world of the apparent reality which ,as long as it is enveloped by darkness,that is to say by the ignorance specific to the incult ,limited man,keeps him prisoner and stops his evolution.

The horse rider from the painting,animated by high ideals is a mixture of idealism and justice spirit ,something between Don Quijote and Don Diego de la Vega,alias Zorro .On his strange horse he tries to escape from the darkness of the cave, to nourish himself with light ,then spread it everywhere, freeing the prisoners from the chains they venerate even if they limit their initiatic way.

As man's soul is immortal,temporarily imprisoned in a material body,he carries in itself that sensitive latent Freud was speaking about.

The knowledge through anamnesis( through remembering) somehow directs us to the world of Plato's pure ideas from where we had come and where we always tend to.
The call of another wise man from antiquity,Socrate,engraved on the frontispiece of Apollo's temple in Delphi..."Gnothi seauton"(Know your self),shows the way to the true knowledge.Just bent on our selves we find the power and means of rising above the times we live in , in order to preserve the sacred fire of truth and good in our soul.

Idealist,with spirit of justice ,and philosopher,the artist has to remain a nonconformist.I think the artist has the duty and purpose to discover the hidden face of things and phenomena ,to remove masks from the face of false identities and to reveal the existence of beauty where you expect less...Or,at least,these are some of my basic principles regarding the position and identity of an Artist in order to consolidate a strong and well informed society.


In my view,the artist should remain neutral with regard to these social mechanisms. Social,political or religious prejudges for an artist do not matter.He is a fighter without glory in the service of the society he thus consolidates,giving it a solid identity.

I have transposed these thoughts in other contexts ,too,perhaps in a little different manner.

We take nothing beyond the life,but it matters which sense we give our presence here on earth and what we leave after us after leaving this world...Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Mysteries and enigmas at the frontier of knowledge" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

15 iun. 2018

A message for Charlie Hebdo

„Un mesaj pentru Charlie Hebdo
Acest mesaj nu are legătură cu cetățenii Francezi ci strict cu reprezentanții extremiști ai grupării rasiste ”Charlie Hebdo”

Descrierea autorului:
Ha,Ha! Am râs,desigur.
Am râs gândindu-mă la faptul că o ţară de oameni civilizaţi precum Franţa,permite unor slugi,unor inculţi și aserviţi ai unor interese care le generează doar conflicte,se pare până și cu cei cu care ar trebui să fie uniţi din  UE ,să le aducă prejudicii grave de imagine propriei patrii.

Această "satiră" de tip Charlie Hebdo"vine din tomberonul de gunoi al Franţei,în imaginea frumoasă a Parisului.Aceste reziduuri sociale se aseamană izbitor cu o dâră de urină a unor câini maidanezi ce latră în speranţa că stăpanul îi va acorda atenţie.
Nu vă acord atenţie precum cainelui meu,desigur,ar însemna să insult rasă canină, însă vreau să vă aduc aminte câteva amănunte,în cazul în care aţi uitat cine v-a identificat naţia și v-a pus amprenta pe harta Europei.
1.
În anul 1889,d-l Gustave Eiffel solicită marelui inginer român Gheorghe Pănculescu suportul pentru realizarea unui monument astazi emblematic în lume,care să pună Franţa pe harta Europei.Românul,ca noi toţi, de bună credinţă și altruist,n-a stat pe gânduri și a sărit în ajutor.Mai mult,îl invită pe d-l Eiffel în România să-i prezinte proiectul.

În anul 1800,Franţa neavând siderurgie,românul s-a oferit să-i toarne niturile Turnului Eiffel la Govăjdia,lângă Hunedoara.Extracţiile de minereu de "Fier Vechi" pentru Turnul Eiffel au început puţin mai târziu,în 1820 ,în zona Teliuc-Ghelari (România).

În cazul în care  acel "fier" nu mai pare vechi, citiţi  va rog pe majoritatea barelor din compoziţia acestui minunat Turn Eiffel...sigur veţi găsi inscripţia "Made în Resita"-România...și posibil anul în care au fost turnate elementele acestui frumos monument pe care voi astazi îl scuipaţi ca fiind " fier vechi"...
2.
În 1905,românul Constantin Brancuși intinde încă o mână de ajutor Franţei,de această dată în lumea intelectuală.
Datorita acestui sculptor,cunoscut astăzi la nivel mondial și recunoscut ca fiind unul dintre cei mai capabili sculptori ai lumii moderne,ţara voastră beneficiază de atenţie,respect și o identitate culturală solidă pentru toate colturile lumii.
Astfel,d-l Brancuși,cu acele"fiare vechi" a contribuit la consolidarea culturii franceze suficient de masiv,încât astazi oameni din întreaga lume să facă pelerinaj acolo ,datorită acestei somităţi intelectuale române care ,tot prin altruism,demnitate și respect a lăsat lumii întregi capodoperele sale, punând patria Franţei pe harta Europei.
3.
În perioada interbelică,imediat după razboi,marele muzician George Enescu,ajunge în Franţa cu arcușul său din "fier vechi" pentru a readuce armonia și melodia vieţii acestui popor devastat de razboi,sărac lipit și vasalizat de mai toate statele din acele vremuri.
Cu un simplu "fier vechi" a reusit să renască pacea în sufletul acestui popor,să-i readuca armonia și dragostea de viaţă.
4.
În anul 1937,marele filozof existentialist român Emil Cioran ajunge în Franţa,resuscitându-vă memoria,astfel detașându-vă mai usor de traumele razboiului prin operele sale excepţionale,care au zguduit Franţa încât să răsune pe toate continentele această mică și pricăjită ţară.
5.
Detaliile enumerate mai sus francezii le știu și le respectă.Gruparea voastră rasistă și xenofobă nu le cunoaște.Se presupune să ai un minim de cultură pe langă memorie ca să-ţi cunoști identitatea,trecutul și reperele străine care au contribuit masiv la ceea ce ești în prezent ca naţie...
Trecutul din păcate este doar pentru oameni deștepţi,ceea ce din păcate...nu vă caracterizează pe voi,fiindcă nu sunteţi francezi!
6.
7 ianuarie 2015 este primul moment în care aţi reusit ,prin aceeași formă de propagandă anti nationalistă,anarhistă și meschină împotriva Franţei ,să aduceţi acestei ţări prejudicii grave de imagine,dezbinare,nesiguranţă în propria ţară și anarhie absolută datorită intereselor străine care militează cu voi împotriva Franţei,plasându-vă exact în interiorul acesteia ca pericol numarul 1 pentru siguranţa acestei ţări.

În momentul tragediei de la redacţia acestei reviste sataniste generatoare constantă de conflicte între state și chiar între aliaţi ai aceleiași uniuni,după cum se observă....
România a fost una dintre primele ţări din lume care a fost solidară cu acest popor fără a avea rezerve,chiar și atunci când chiar voi aţi fost criticaţi pentru evenimentele neplăcute oferite din lumea arabă ca raspuns pentru nesimţirea voastră.
România nu v-a lăsat în bătaia criticilor .Mai mult,cetaţenii acestei ţări faţă de care aveţi o atitudine xenofobă au afisat bennere pe internet în profile cu mesajul "Je suis Charlie", în semn de solidaritate nu atât cu Franţa ca și popor,cât cu voi,cei care aţi avut parte de reversul neplăcut al medaliei cauzat de " arta voastră vizuală ingenioasă".
7.
Asadar,în ultimii aproape 200 de ani România a ocupat un rol extrem de important în poziţionarea acestei ţări pe harta lumii.
După dezastrul de la 7ianuarie 2015, acum, la scurt timp, România,prin Simona Halep, stabilește liniștea,vă reformează identitatea și oferă mesaje solide de siguranţă pentru aceasta ţară. Franţa,pentru restul lumii era considerată o destinaţie sub ameninţarea terorismului.Mulţi încă s-ar gândi de mai multe ori dacă merită să riște o vacanţă în Franţa...

Simona Halep,campioana mondială,cu un simplu "fier vechi", nu doar că este o legendă mondială,dar ,prin ceea ce a realizat în Franţa,a readus aceasta zonă puţin în normalitate,astfel încât cei prezenţi la un eveniment de asemenea nivel mondial,au  înţeles că în Franţa se așterne liniștea și pot vizita din nou această frumoasă ţară din moment ce la un eveniment  remarcabil din istoria tenisului nu s-a întâmplat nimic rău.
8.
Francezii sunt un popor demn,oameni  civilizaţi,însă au nevoie urgentă de curăţenie generală în propria ţară.
Voi,cei de la "Charlie Hebdo" din păcate nu reprezentaţi această ţară,sunteţi niște inamici puternici angajati de diferite organizaţii și sustinuţi de corporaţii străine care nu aduc cinste acestui popor,pentru că ceea ce faceţi voi dezintegrează,menţine haosul,generează conflicte cu vecinii și chiar cu cei mai importanţi,aliaţii.

Cu această nouă gafă ,formă de glumă puerilă,nu insultaţi doar România și pe români,și nici pe Simona Halep,ci vă bateţi joc de Franţa,de identitatea francezilor ca popor.
Îi faceţi să-i vadă lumea ca pe niște superficiali invidioși,ca pe niste frustraţi lipșiţi de scrupule.Cei care și gândim,știm că francezii n-au nicio legatură cu falsa identitate pe care le-o oferiţi și că reprezentaţi niște interese străine în defavoarea lor.

Dacă aș face parte dintre cei puternici care reprezintă justiţia franceză,v-aș băga pe toţi cei de la "Charlie Hebdo" la pușcărie pentru înaltă trădare naţională,subminarea puterii și prejudicii grave aduse statului,poporului și imaginii acestei ţări.

Sunteţi niște infractori,niște teroriști.Voi,"Charlie Hebdo",sunteţi de fapt adevăraţii teroriști,voi sunteţi asasinii morali care provoacă toate statele să se măcelărească între ele ,pentru că apoi să ieșiţi la rampă plângând ca nevinovaţi,ca și cum nici nu știţi ce s-a întâmplat.Ce oameni răi....toţi au ceva cu voi...

Datorită vouă pornesc conflicte diplomatice...știu,pentru asta sunt angajate echipele voastre de "mercenari intelectuali", să genereze conflicte acolo unde au interese cei pe care ii serviţi,astfel încât să iasă măcel,pentru a obţine ceea ce doriţi.
Sper ca România și românii să respecte Franţa în continuare și să facă deosebirea dintre "Charlie Hebdo" și Franţa ca și popor.
Francezii sunt un popor ,o naţie cu valori și identitate."Charlie Hebdo"deja știm ce este.Dacă i-am compara cu categoria minorităţii ţigănești din România ar fi o insultă la adresa etniei rome,pentru că până și tiganii,cu toate problemele... lor,sunt mai capabili de demnitate și respect decât "Charlie Hebdo"

Notă artist
În calitate de pictor,filozof și poet român consider caricatura voastră o insultă la adresa umanităţii,deoarece Simona Halep,ca și Constantin Brancuși sau cei mai sus  menţionaţi sunt astăzi valori mondiale,nu doar naţionale.Prin prisma profesiei ,reprezint  poporul român,având dreptul legitim și moral să nu închid ochii la aceste forme de atac intelectual adus la adresa naţiei mele. 
Având se pare cumva același domeniu de activitate,arta vizuală,eu îmi respect , reprezint și susţin patria,spre deosebire de voi care distrugeţi respectul și imaginea unei tări care nu vă aparţine...Franţa!

Ar fi mai bine să vă găsiţi altă slujbă sau francezii să se ocupe de voi într-un mod ferm,până nu vor ajunge din cauza voastră să strige prin toată lumea că voi:"Fiare vechi,fiare vechi,stăpâne!"

Ca artist și eu susţin dreptul la libera exprimare,atât al artiștilor,cât și al jurnaliștilor,însă libertatea de exprimare încetează acolo unde începe jignirea unei identitaţi naţionale,unor valori sacre ale unei naţii.
Așa ceva nu este doar un atac intelectual,ci și diplomatic.
Repet,voi nefiind francezi,ci niște intruși în acea ţară...altfel cum se explică inconștieţa cu care aduceţi un deserviciu patriei?!...nu aveţi de unde să stiţi câteva dintre amintirile remarcabile care au legat românii și francezii de-a lungul veacurilor.

Uneori mă întreb de ce trebuie să existe oameni ca voi care urmăresc doar să genereze conflicte între oamenii care se înteleg și se respectă în limita bunului simţ.Cine are scopul precis de a vă implementa între statele care își pot menţine pacea,ordinea și armonia cu vecinii într-un mod demn,împărţind cumva aceleași valori,dându-vă misiunea de a genera constant haos?!Sunteţi nișe nesimţiţi.

Charlie,nu uita ca România este una dintre puţinele ţări ale lumii care v-a susţinut masiv tocmai pentru ca a trăit sub un regim odios ce i-a îngrădit libertatea de exprimare și transpunerea viziunilor intelectuale libere de prejudecăţi sau limite.
Noi ne număram printre puţinii care vă mai susţineam la nivel mondial și gustam umorul chiar și prost.Tocmai pentru asta,pentru faptul că și noi susţinem dreptatea și libertatea gândirii libere...nu și lipsa de moralitate,de bun simţ și demnitate.

Confirmarea deja o aveţi datorită valului coplesitor de reacţii negative primite după publicarea acestei însulte la adresa unei naţii.
În doar 24 de ore aţi ajuns la 1.1 din 5 scala de rating.Vă daţi seama că în curând veţi disparea definitiv?Aţi pierdut exact masa care vă era solidara chiar și atunci când aţi iritat statele arabe cu aceeași formă de lipsă drastică de respect.

Desi mulţi dintre români atunci nu erau de acord cu voi,v-au susţinut totuși dreptul la libera exprimare pentru care și noi milităm...v-am susţinut și pentru că suntem aliaţi,din aceeași gintă latină.Avem tradiţia unei prietenii strânse de-a lungul istoriei.Dar noi nu suntem rasiști,nu suntem educaţi să insultăm,să ne batem joc de valorile sacre ale altora.Suntem crescuţi de generaţii cu altruism,demnitate și..mai mult decât atât...cu moralitate.

Voi însă aţi scuipat în ulciorul din care încă mai beţi apă...cam asta aţi făcut.Cel puţin din latura intelectuală a societăţii am fi digerat cu brio gluma proastă adresată unei embleme naţionale românești,dacă n-ar fi fost vorba de o discriminare rasială,de o asociere a poporului nostru cu o identitate etnică minoritară care nu ne aparţine doar nouă...este peste tot în lume...și deci nu ne reprezintă.

Încă o dată,rog toţi românii care citesc conţinutul acestui mesaj ca raspuns de la acelasi nivel dat celor de la Charlie Hebdo,să nu cadă în plasa diversiunilor.

Franţa nu are nicio legătură cu imaginea pe care aceste hiene le-o oferă.
Nu criticaţi o naţie din cauza unor scursuri sociale,nu le luaţi exemplul,demonstraţi că sunteţi mai buni decât ei.
Idioţii aștia nu sunt capabili să facă deosebirea dintre o etnie minoritară dintr-o ţară și o naţie.Dovediţi că voi sunteţi capabili să faceţi deosebirea dintre Franţa,ca naţie,și aceste reziduuri sociale care nu reprezintă poporul francez.Din contră,aceștia reprezintă o insultă la adresa respectivului popor.

Respect d-nei Ambasador al poporului francez în România,Michele Ramis și cetăţenilor francezi care preţuiesc demnitatea și dreptul la respect faţă de valorile ce identifică o naţie

Mesajul meu se vrea o manusă peste ochi în stil frantuzesc pentru fiecare caţeluș cu numele ”Charlie” care latră a pagubă...

Acum stai jos Charlie , ai nota 2 la purtare și 4 la desen, să fiu altruist...,Respins, pe viitor să înveţi lecţia și să fii cuminte!
Ti-am făcut și eu un desen în câteva minute ca formă de răspuns,să înveţi mai usor lecţia din detalii.Charlie, să nu te superi , nu vreau să plângi iar că te joci urât cu vecinii. Deci învaţă să faci glume cu mascaricii care-ţi permit și mai râd la acest umor pseudo Intelectual cu care îi hrănești.Nu cu civilizaţii demne,respectabile care au o identitate, spre deosebire de tine...

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
A message for Charlie Hebdo

Author's description:
Update soon...
Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

19 mai 2018

Narcissus' flower

Floarea lui Narcissus”
Descrierea autorului:
Lucrarea este un omagiu adus acestei flori, al carei nume provine din grecescul "narke", însemnând " somn","narcotic".
Narcisa , floarea cu miros afrodisiac și petale albe și delicate ca de  mătase , amintește de legenda frumosului și singuraticului Narcis.Blestemat de Nemesis , zeița razbunarii , să se îndragostească de propria persoană , Narcis moare înecat încercând să-și îmbrățiseze imaginea oglindită în apă.Înflorită la moartea lui , narcisa a devenit simbolul iubirii ascunse , iraționale , pasionale.
Voi atșa acestei descrieri și legenda lui Narcis pentru cei care nu o cunosc încă.


Mitul și legenda lui Narcis
Legenda lui Narcis este una dintre cele mai celebre și mai fascinante povești oferite lumii de mitologia elenă. Conform legendelor grecești, Narcis este simbolul iubirii de sine, iar Narcisele ar fi aparut în momentul morții acestuia.
În mitologia vechilor greci, Narcis era un tânăr deosebit de frumos și de singuratic, fiul nimfei Liriope și al răului Cephios. Ghicitorul Cefise prezice că băiatul va trăi până la o vârstă înaintată dacă nu se va privi niciodată pe sine.Odată cu trecerea timpului Narcis se transformă într-un tânăr deosebit de frumos și atrăgător. De aceea reușește să stârnească cele mai înfocate iubiri. Frumusețea sa uimitoare face ca femeile care il priveau să se îndrăgostească iremediabil de el. Cu toate acestea, Narcis era insensibil la toată afecțiunea lor.

Dar frumusețea lui atrage nu doar privirea femeilor, ci și pe cea a bărbaților. Astfel, se spune că mulți dintre bărbații care l-au văzut pe Narcis s-au îndrăgostit de el.Din cauza disperării, chiar și prietenul său Aminias se sinucide. Nici aceasta sinucidere a lui Aminias nu îl mișcă pe Narcis, acesta rămânând insensibil.Tot ceea ce ii place să facă este să vâneze si să se preocupe de propria persoană.

Se spune că de frumusețea lui s-ar fi îndrăgostit și multe nimfe, dar nici una din ele nu putea spera că dragostea îi va fi împărtășită, pentru că Narcis nici macar nu le remarcase. 
Nimfele sunt alte creații ale mitologiei grecilor, fiind simbolizate adesea pe jumătate goale. Ele întrupează frumusețea și delicatețea izvoarelor, a pădurii, a întregii naturi. Protejează tot ce este tânăr și asigură rodnicia pământului. În majoritate fiice ale lui Zeus, acestea își petrec majoritatea timpului în grote. Cântă, dansează și fac parte din Curtea marilor zei și zeițe, precum Artemis. Nu sunt nemuritoare, însă viața lor durează câteva secole.
Multe nimfe se îndrăgostesc de el, printre care și nimfa Echo. Aceasta este blestemată de Hera, soția lui Zeus deoarece l-a ajutat pe stăpânul Olimpului să o înșele. Nimfa a ținut-o de vorbă pe Hera în timp ce Zeus o înșela. Aflând de acest lucru, Hera a pedepsit-o pe Echo, luându-i glasul, lăsând-o să scoată numai sunele scurte.

Echo îl urmărește pe Narcis în pădurea unde acesta vâna. Simțindu-i prezența, Narcis întrebă cu glas tare cine este în pădure. Nimfa nu poate decât să scoată ecoul spuselor lui Narcis (astfel se spune că s-a născut ecoul). Disperată că nu poate să comunice cu Narcis, Echo se aruncă în brațele sale. Surprins, tânărul fuge, iar nimfa, rănită de acestă respingere nu mai vrea să trăiască și moare. 

Astfel, fetele și nimfele îndrăgostite peste masură și respinse cer razbunare. Narcis a fost blestemat de zeița răzbunării Nemesis să nu poată iubi niciodată pe nimeni și să se îndrăgostească de el însuși. Acest lucru se și înfăptuiește și Narcis se îndrăgostește de propria sa reflecție în apă. Dorind să își îmbrățișeze propria reflexie în apă, Narcis cade în apă și se îneacă. Nimfele au venit să il plângă și l-au transformat într-o floare galbenă, care să le amintească mereu de iubitul lor. 

Astfel au apărut Narcisele, flori albe și galbene, care își țin capul în jos asemenea lui Narcis care se oglindea în apă.Narcis a murit deoarece nu a vrut să se dăruiască. În prezent există chiar și în dictionar cuvântul „narcisism” care reprezintă o admirație și dragoste exagerată față de propria persoană fizică, care constituie adesea o stare patologică."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys NokteNarcissus' flower”
Author's description:
The work is a tribute to this flower,whose name comes from the Greek "narcissus" meaning "sleep"," narcotic".Narcissa,an aphrodisiac smell flower and white and delicate silk petals,reminds of the legend of the beautiful and lonely Narcissus.
Under the curse of Nemesis,the goddess of revenge,to fall in love with his own person,Narcis dies drowning trying to embrace his image reflected in the water.Bloomed at his death,Narcisa became the symbol of hidden ,irrational,passionate love.
I will also attach to this description the legend of Narcissus,for those who do not know it.


The myth and the legend of Narcissus
The legend of Narcissus is one of the most famous and fascinating stories offered to the world by Greek mythology.According to Greek legends,Narcissus is the symbol of self-love,and Narcisa appeared at the time of his death.
In the mythology of the ancient Greeks,Narcissus was a particularly beautiful and lonely young man,the son of the nymph Liriope and of the Cephios River.
The fortune-  teller Cefise,predicts that the boy will live up to an advanced age if he never looks at himself.

With the passing of time,Narcissus turns into a very beautiful and attractive young man.That is why he manages to stir up the most ardent love.His stunning beauty makes the women looking to fell irreparably in love with him.
However,Narcissus remains insensitive to all their affections.But his beauty attracts not only the interest of women,but also that of men.Thus,it is said that many of the men who saw Narcissus fell in love with him.Because of despair,even his friend Aminias commits suicide.Niether Aminias' suicide did not move Narcisdus,who remained insensitive.All he likes to do is hunting and concerning himself.

It is said that because of  his beauty many nymphs had fallen in love with him,but none of them could hope that their love would be shared,because Narcissus had not even noticed them.The nymphs are other creations of the Greek mythology,being often symbolically represented half naked.
They embody the beauty and delicacy of the springs,of the forest,of the whole nature.They protect everything that is young and ensure the fruitfulness of the earth.
Most of them  Zeus' daughters,they spend most of their time in the grotto.They sing,dance and are part of the Court of Great Gods and Goddesses,like Artemis.They are not immortal,but their lives last for centuries.

Many nymphs fall in love with him,including the Echo nymph.This is cursed by Hera,wife of Zeus,because she helped the master of Olympus to betray his wife..The nymph kept her talking to Hera while Zeus was doing his plan.Hearing this,Hera punished Echo,taking her voice,letting her speak out only short sounds.
Echo watches  Narcissus in the woods where he was hunting.Feeling her presence,Narcissus asked with a loud voice who was there.The nymph could only make the echo of Narcis' sayings(so it is said that the echo appeared).Desperate that she couldn't communicate with Narcissus,Echo threw herself into his arms.Surprised,the young man runs away,and the nymph ,wounded by this rejection,no longer wants to live ,and dies.

Thus,the girls and the nymphs ,overwhelmed and rejected wanted revenge.Narcissus was cursed by the goddess of revenge ,Nemesis,can never love anyone and fall in love with himself.This is done and Narcis falls in love with his own reflection in water.Wishing to embrace his image,Narcissus falls into the water and drowns .The nymphs came to cry and turned him into a yellow flower,which always remind them of their beloved.

Thus appeared Narcisa,the white and yellow flowers,that  keep their heads down bent,like Narcissus who was mirrored in the water.Narcissus died because he did not want to offer himself.At present,there is even the word "narcissism" in the dictionary ,meaning an exagerated admiration and love for one's own person,which is in fact a pathological condition."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

3 mai 2018

Life buds


Muguri de viață
Descrierea autorului:
Muguri de viață , roșii ca lichidul vital care ne curge prin artere , macii sunt un simbol universal al somnului etern , dar și al sacrificiului suprem , mai ales după primul razboi mondial.
Pe câmpiile Flandrei , printre cei căzuți la datorie , ori prin holde și pajiști , pe fruntea lui Hypnos ori Thanatos , florile delicate amintesc de faptul că între viață și moarte granița e atât de fragila.
În compoziția acestui tablou i-am văzut sălbatici și aprinși ca însăși viața...muguri de viață captivi într-o vază , luptând să scape din strânsoarea morții lente.Dornici să-și aștearnă semințele  și petalele pe pământul care , cu atâta drag își îmbrățișează făpturile pe care le-a hrănit , macii mă duc cu gândul la ideea de jertfă pe care o presupune orice creație."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Life buds
Author's description:
Life buds, red as the vital fluid flowing through the arteries, the poppies are a universal symbol of eternal sleep, but also of supreme sacrifice, especially after the First World War.
In Flanders fields,among those fallen at duty,or on hills and meadows,on the front of Hypnos or Thanatos,the delicate flowers remind us that between life and death the border is so fragile.
In the composition of this painting,I thought at  the wild poppies as burning as life itself ... life buds captive in a vase, struggling to escape from the grip of slow death. Eager for laying their seeds and petals on the  earth that embraces so gently the beings which it feeds,the poppies make me think at the idea of sacrifice that is supposed to accompany every creation."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

14 apr. 2018

Mark Zuckerberg Product

„Produsul Mark Zuckerberg”
Descrierea autorului:
Mă gândeam la ”Facebook Sapiens” ,este vorba despre o subspecie umană , cu inteligență artificială,o ființă răvășită,cu ochii goi și cu privirea fixă ce nu-și mai găsește locul în lumea reală din care a fost creată de ”zeul modern ” al epocii actuale...

Mark Zuckerberg zeul suprem al paradisului superficial ,imoral și non intelectual, a creat această lume probabil gândindu-se că așa vor avea căminul toți în același loc...
Punct gândit, punct lovit! și a reusit. 
Eu fiind prototipul lui Lucifer, omul din frumoasa poveste..., sunt unul dintre cei care se întoarce împotriva creatorului,care a lăsăt o lume accidental și a fugit de la fața locului.
Nu ,eu nu sunt un zombie, eu și trăiesc ,nu doar exist, eu și exist ,nu doar persist,eu și gândesc, nu doar privesc,în această lume.


Această pictură poate fi portretul în oglindă al oricui se lasă prins de adicția internetului,neîntelegând că refugierea din realitate într-un spațiu virtual este,de fapt,o formă de alienare a omului modern.

Am conceput această lucrare cu gândul la vulnerabilitatea omului în fața atâtor tentații pe care le oferă platformele de așa zisă "socializare".
Cea mai populară dintre ele,Facebook,a devenit un fel de univers paralel care transformă oamenii în niște ființe mecanice care se comportă precum niște zombi lipsiți de viață,sentimente sau valori morale.

Trăiesc teleghidați,fără a-i interesa viața propriu-zisă,existenta lor reală.Reproduc aceleași acțiuni în fiecare zi,fără să-și dea seama că,în timp ce trăiesc în interiorul acestei dimensiuni virtuale ,ei mor de fapt în exteriorul ei.

În acest timp natura,deși afectată și ea de procesul accelerat de schimbare,își continuă cursul,creind armonie în jurul nostru în speranța că ne vom mai bucura de prezența ei.Capteaza energiile cosmice și ne susține viața cu ele ,în timp ce pentru noi nu mai are importanță, decât în scopul distrugerii sale accelerate ,în scopul comodității mecanice care ne transformă în uscături ,înlemnite în fața unui cadru ,unei imagini,precum un copac care nu poate mișca din rădăcini.


Din când în când,atunci când reușim să ne smulgem din acest block comun numit Facebook,simțim pentru câteva clipe că trăim cu adevarat.Dar numai pentru puțin timp.Chiar și acolo,în mijlocul naturii,preferam să ne hrănim psihicul,sufletul,respirând într-o lume imaginară,superficială,cu oameni egoiști,la fel de zombi ca și noi...

Introvertiți și apatici în lumea reală,ne complăcem în acest abator psihologic în care ne devorăm unii pe alții,hrănindu-ne cu pseudocultura,într-o lume în care lipsa de valori și moralitate ne transformă într-un fel de hibrizi între om și animal sălbatic feroce.
Mereu la pândă,ne spionam reciproc furându-ne unii altora ideile și barfindu-ne reciproc,într-un joc psihologic ce seamană cu razboiul lumii de dincolo de viață.


Ancorați în această lume virtuală populată în majoritate de oameni care își ascund identitatea sub profile fictive,printre tot felul de ”virusi”,ne hrănim deseori existența zilnică cu iluzii, o hrană bogată în proteine imorale, superficialitate,ipocrizie și egoism, suficientă să ne hrănească visele,atunci când constiința noastră doarme în lume reală.

Rămânem captivi ca într-o cușcă într-o comuniune mediocră,superficială,care ne face incapabili de evoluție, ne rupe din toate punctele de vedere ca rasă, ca moralitate, ca valori cu adevărat importante.Ne pierdem identitatea,ne irosim viața și ne batem joc de existența adevărata în care armonia omului cu natura, cu viața și semenii era cu adevărat importantă în evoluția speciei noastre ,presupun avansate pe această planetă...

Mă gândesc uneori ce gol mare va rămâne atunci când Facebook își va pierde gloria și va disparea.
Pentru mulți va fi ca o apocalipsă,ca dispariția unei lumi paralele.Va fi ca un balon de ”oxigen”  care se sparge,luând cu el iluziile atâtor suflete nefericite.

Rămâne însă de văzut ce anume va umple acest gol imens, să sperăm că evoluția subspeciei noastre ”Facebook Sapiens” nu va urma într-o cușcă mai modernă, mai bine dezvoltată și confortabilă pentru acești zombilitici teleghidați...

Îți aduci aminte cum era viața ta înainte de facebook?care erau activitățile tale,și ce rol avea natura în tot ceea ce reprezenta viața pentru existența ta reala...?
Îți mai aduci aminte... dar ... sau poate...

Poate!
Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţi și discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys NokteMark Zuckerberg Product”
Author's description:
Mark Zuckerberg,the supreme god of  superficial,immoral and non-intellectual paradise,has created this world probably thinking that thus ,all the people  will have a common home at the same time.
I was thinking of Facebook Sapiens, it's a human subspecies with artificial intelligence, a ravaged beast, a naked eye and a fixed look that finds no place in the real world from which it was created by the "modern god" of the current age ...

Mark Zuckerberg,the supreme god of  superficial,immoral and non-intellectual paradise,has created this world probably thinking that thus ,all the people  will have a common home at the same time...
Thinking point, hit point! and he succeeded. I'm the prototype of Lucifer, the man in the beautiful story ..., I'm one of those who turns against the creator who left an accidental world and ran away from the scene.
No, I'm not a zombie, and I live, not just exist, and I exist, not just persist, I think, not just look, in this world.

This painting can be the portrait in the mirror of anyone who gets caught up by the internet addiction,not understanding that the refuge from reality  into a virtual space is,in fact,a form of alienation of the modern man.

I conceived this artwork with the thought of human vulnerability in the face of the temptations offered by so-called "socialization" platforms. The most popular of them,Facebook,has become a kind of parallel universe that transforms people into some mechanical beings that behave such as lifeless zombies without feelings or moral values.
They live teleghidated, without their own life, their real existence. They replicate the same actions every day, without realizing that while they live inside this virtual dimension, they actually die outside.

During this time nature, although affected by the accelerated process of change, continues its course, creating harmony around us in the hope that we will enjoy its presence.It captures the cosmic energies and sustains our lives with them,while for us is no longer important,except for its accelerated  destruction,in order to assure a mechanic comfort meant to transform us into lean and  lanky creatures lying in front of a screen,of an image,like a tree that cannot move because of its roots.

From time to time, when we manage to get out of this common block called Facebook, we feel for a few moments that we really live. But only for a little while. Even there, in the middle of nature, we prefer to nourish our psyche, soul, breathing in an imaginary, superficial world with selfish people, just as zombies as we are...

Introverted and apathetic in the real world, we indulge in this psychological slaughterhouse in which we devour each other, feeding us with pseudoculture, in a world where lack of values ​​and morality transform us into a kind of hybrids between man and animal wildly ferocious. Always on the watch,we spy each other , fumbling each other's ideas and slandering each others, in a phychological game that is similar to the war of the world  from beyond the life.

Anchored in this virtual world, mostly populated by people who hide their identity under fictitious profiles, among all sorts of "viruses," we often feed our daily existence with illusions, a food rich in immoral proteins, superficiality, hypocrisy and selfishness, feed our dreams when our consciousness sleeps in the real world.

We remain captives as in a cage in a mediocre, superficial communion that makes us incapable of evolution, breaks us from all points of view as race, morality, as truly important values. We lose our identity, we waste our lives and we we play a real existence game where man's harmony with nature, with life and fellowship was really important in the evolution of our species, suppose advanced on this planet ...

I sometimes think of what big goal will remain when Facebook loses its glory and it will disappear. For many it will be like an apocalypse like the disappearance of a parallel world. It will be like a balloon of "oxygen" that breaks, taking illusions with it But let us see what this huge gap will fill, hopefully our evolution of subspecies will not follow in a more modern cage, better developed and comfortable for these telegraphed zombies

Do you remember how your life was before facebook - what were your activities, and what role did nature have in everything that life represented for your real existence ...?
You remember ... but ... or maybe ...
May be!

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *