5 apr. 2020

On the wings of thought

Zoom
Zoom

„Pe aripi de gând”

Descrierea autorului:
„Zbor peste genuni purtați de vânt.Așa e viața omului de când vine pe lume până când sufletul se desprinde de materie și se întoarce de unde a venit.
Purtăm în noi setea de înălțimi și lumină,dar orbecăim prin întuneric și ne pierdem pe cărările junglei în care trăim.Ca o pasăre speriată ,spiritul se înalță pe aripi de gând și plutește în derivă prin nerguri și ceață, dincolo de orizonturi, pe deasupra hăurilor.
Sunt momente când ni se frâng aripile...sunt momente când obosim și ne prăbușim în picaj... sunt momente când ne-mbată zborul și libertatea înălțimilor unde nu întâlnim decât vulturii...
Trăim zburând,zburăm trăind, conștienți ca-n orice clipă e posibil să pierdem tot ce avem : Totul sau Nimic.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Pânză 50 x 50 cm .(cu ramă 56 x 56 cm)
Finalizat în anul 2020
Author - Stoian Andrei Stefan
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Disponibil spre vânzare

„On the wings of thought”

Author's description:
„Flight over the abysm carried by the wind.This is the life of the human, from the time he comes into the world until the soul is free from matter and returns from where it came.
We carry in us the thirst for heights and light, but we get lost in the darkness and lose ourselves on the paths of the jungle which we live in.
There are times when our wings are broken ... there are times when we get tired and crash diving ... there are times when we enjoy the flight and freedom of the heights where we meet only the eagles ...
We live flying, we fly living, aware that at any moment it is possible to lose everything we have: 
Everything or Nothing.”

Tehnical description:
Technique - Oil -Canvas 50 x 50 cm.(With frame 56 x 56 cm)
Finished in year 2020
Author - Stoian Andrei Stefan 
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
Available for sale

20 nov. 2018

Romance of Autumn

Zoom„Romanţă de toamnă”

Descrierea autorului:
„Această lucrare a prins viaţă din melancolia stârnită de amintirea recentă a unor plimbări prin codrii seculari ai Transilvaniei. Atracţia pentru aceste meleaguri devine din ce în ce mai puternică şi văd în ea un fel de chemare a străbunilor mei care au fost ardeleni.

Deşi m-am născut şi am copilărit într-un cartier select al Bucureştilor, din poveştile străbunicii mele pe care am iubit-o mult, am înţeles că rădăcinile mele sunt în „ţara de dincolo de păduri", în Transilvania.

Romanţă de toamnă... în culoare şi imagini. Un luminiş în vârf de deal, scăldat în ultimele raze de lumină ale unui soare ce apune. O siluetă singuratică privind spectacolul naturii... O imagine comună, ipostază a Eu-lui gânditor şi romantic ce iubeste natura şi caută refugiu acolo unde liniştea şi armonia te pun în acord cu frecvenţa de vibraţie a pământului.

Înconjurată de spiritele copacilor ce se pregătesc de repaus vegetal, inima bate într-un fel anume. Lângă uriaşii cuminţi care parca sprijină cerul pe braţele lor lemnoase, te simţi neinsemnat şi recunoscător. Lor le datorăm calitatea aerului pe care îl respirăm şi ploile care dau rod pământului.Și atunci, gândul îmi zboară la cuvintele iubitei lui Chopin, George Sand, care definea toamna ca pe un andante melancolic ce precede solemnul adagio al iernii care va veni.”

Descriere tehnică:
Tehnică – Ulei -Panza 60 x 40 cm .(cu ramă 66 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Paradisul Pierdut„
© Copyright Reserved by Noktys Art House
Vândut - colecție privată.

„Romance of Autumn”

Author's description:
"This artwork came into beeing from the melancholy awakened by my recent memories of some walks across the secular forests of Transylvania. The attraction for these lands is becoming stronger and stronger and I see in it a kind of call of my ancestors who were Transylvanian.

Although I was born and grown up in a select residential district of Bucharest, from the stories of my great- grandmother whom I loved very much, I understood that my roots are in the "country beyond the forests", in Transylvania.

Autumn romance... in color and images. A forest glade on top of the hill, bathed in the last rays of light of a setting sun. A lonely silhouette looking at the spectacle of nature... A common image, the hypostasis of a thoughtful and romantic Ego, who loves nature and seeks refuge where tranquility and harmony bring you in agreement with the frequency of vibration of the earth.

Surrounded by the spirits of the trees preparing for rest, the heart beats in a certain way. Next to the wise giants who seem to support the sky on their wooden arms, you feel unimportant and grateful. We owe them the quality of the air we breathe and the rains that make the ground bear fruit. And then, my thought flies to the words of Chopin's girlfriend, George Sand, who defined the autumn as a melancholic andante that precedes the solemn adagio of the winter that will come. "

Tehnical description:
Technique – Oil -Canvas 60 x 40 cm.(With frame 66 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the„Paradise Lost ”Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House
Sold Out- Private Collection.

29 iul. 2018

Alternative vibrations

Zoom
On wall

Vibrații alternative

Descrierea autorului:
Să admiri cerul ,mai ales pe timpul nopților fierbinți de vară, are ceva mistic, tulburător, trezind în noi simțiri stranii ce te duc cu gândul la maretia arhitecturii cosmice. Te simți înconjurat de energii ce pulsează pe diferite frecvențe, materializându-se și dematerializându-se alternativ, într-un continuum fără de sfârșit.

Vibrații alternative ce configurează universuri paralele în care existența noastră se consumă într-o multitudine de ipostaze consecutive. Dacă din punct de vedere material suntem prizonierii acestei dimensiuni, din punct de vedere spiritual și mental suntem liberi să călătorim fără opreliști dintr-o dimensiune în alta.
În această lucrare, alternând culori,fascicule de lumină cu lungimi diferite de undă,  am încercat să sugerez că universul însuși este o simfonie de vibrații născute din mișcarea ondulatorie a particulelor. 

Vibrând din toate stringurile, sub acțiunea legilor fizicii, se naște o armonie pe care o putem percepe doar asociind într-o viziune unică mentalul, spiritualul și materialul."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Mistere și enigme la granița cunoașterii„
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Alternative vibrations"

Author's description:
„To admire the sky, especially during hot summer nights, has something mystical, disturbing, awakening in strange feelings that lead you to the greatness of cosmic architecture. You feel surrounded by energies pulsing on different frequencies, materializing and dematerializing alternately, in an endless continuum.

Alternative vibrations that configure parallel universes where our existence is consumed in a multitude of consecutive hypostases. If from the material point of view we are prisoners of this dimension,, from the spiritual point of view, we are free to travel without obstacles from one dimension to another.
In this artwork, alternative colors, light beams with different wavelengths, I have tried to suggest that the universe itself is a symphony of vibrations born from the wave-like movement of particles.

Vibrating from all the strings under the laws of physics, a  harmony comes into being, that we can perceive only by associating in a unique vision the mind, the spirit and the matter.”

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Mysteries and enigmas at the frontier of knowledge"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

20 iul. 2018

Nocturn Fishing

Pescuit Nocturn”

Descrierea autorului:
De când mă știu am iubit noaptea..pentru liniștea nefirească ce pune stăpanire pe lume...pentru misterul ascuns în întunericul ce te învăluie protector...pentru că doar în contrast cu întunericul ,lumina își dezvăluie întreaga splendoare.

În plimbările nocturne pe străzile pustii ale Bucureștiului ,m-am simțit întotdeauna fascinat de ferestrele luminate ale conacelor boierești și încercam să îmi imaginez cum o fi viața celor ce locuiau acolo.Până și stelele îmi păreau tot un fel de ferestre și tare aș fi vrut să fiu și eu printre ele.

În mijlocul naturii însă, atmosfera este de-a dreptul hipnotică.Am simțit acest lucru într-o ieșire la pescuit pe baltă,într-o noapte de vară luminată doar de lună și de stele.
Liniștea de început de eră geologică îmi dădea senzația că eu eram singura ființă umană de pe planetă.Cerul se oglindea în apele întunecate ce scânteiau înfiorate sub adierea vântului,dând impresia unui portal către un univers paralel.

Priveam fermecat padurea de umbre adormițe ,aplecate usor deasupra bălții ,și era atâta pace,încât nu îndrăzneam să mai fac niciun pas de frică să nu spulber vraja.
În pâlpâirea tainică a focului aprins lângă locul de pescuit,m-a cuprins reveria.Pe aproape a trecut o șoaptă ,ca fiorul unei bătăi de aripi ,și am simțit cum mă cuprinde un dor de ceva nedefinit..un dor de viață...un dor de zbor.

Dar...când pleci la pescuit nocturn nu poți ști ce anume vei prinde.
E posibil să fii tu prins...ori cuprins...de vraja nopții sau de un somn strașnic.
Cu fața spre stele,într-o totală confuzie a coordonatelor spațio-temporale ,sufletul și-a luat zborul spre ținutul lui Hypnos și am adormit buștean.

Nu îmi mai amintesc ce fel de pești am prins...dacă am prins ceva.Stiu doar că somnul m-a prins pe mine...și că,din acea noapte de pomină,am rămas cu o amintire de neuitat pe care am încercat s-o transpun în această lucrare.
"


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Nocturn Fishing"


Author's description:
Since I know me I loved the night ... for the unnatural silence that takes hold of the world...for the mystery hidden in the darkness that envelops you protective ... because only in contrast to darkness, the light reveals its full splendor.

In the night walks on the deserted streets of Bucharest I always felt fascinated by the enlightened windows of the mansions and I was trying to imagine how the life of those who lived there was. Even the stars seemed to me like a window and I would have wanted to be among them.

In the middle of nature, the atmosphere is really hypnotic. I felt this in a fishing trip on the pond, in a summer night illuminated only by the moon and the stars.
The early tranquility of the geological age gave me the feeling that I was the only human being on the planet. The sky was reflecting  itself  into the dark water mirror that was  shivering with sparkles under the  gentle breath of the wind,giving the impression of a portal to a parallel universe.

I stared at the forest of sleeping shadows, gently leaning over the pond, and there was so much peace that I did not dare to take any further steps of fear not to spoil the spell.
In the mysterious flickering of the blazing fire beside the fishing spot, the reverie enveloped me. A wisper passed aside, like the thrill of a beating of wings, and I felt a lack of something indefinite ... a longing for life ... a longing  for flight.

But ... when you go fishing at night you can not know what you're going to catch. It's possible to be caught ... or encircled ... by the magic of the night or by a good sleep.
Facing the stars, in a total confusion of space-time coordinates, the soul took its flight to Hypnos's land and fell asleep like a log.

I do not remember what kind of fish I caught ... if I caught something. I just know that sleep caught me ..and that night gave me an unforgettable memory which I have tried to transpose into this artwork."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

5 iul. 2018

Bărăgan Plain

Câmpiile Bărăganului”
Descrierea autorului:
Eram în drum spre Constanța ,unde urma să desfășor câteva evenimente reprezentative... de artă în diferite locații, când am trăit revelația din care s-a născut această lucrare.

În legănarea trenului,câmpia mi s-a părut monotonă și cuprinsă de o atmosferă apăsătoare,un pustiu verde sub ploaia de foc a soarelui.Și..totuși..în mod ciudat,percepeam forfota vieții vegetale,consumată în liniște asemeni unui ritual sacru ,perpetuat de mii de ani,a cărui finalitate era obținerea mirabilei semințe.Cumințenia pământului ce se dăruiește lumii vegetale și ,prin ea,omului. 

Ici colo,câte o așezare omenească parcă zăcea pierdută prin câmpia inundată de verdeață iar oamenii păreau prinși într-un dialog tacit cu pământul străbun și cu înaltul celest.Acele imagini păreau a fi un paradis verde,crud și sălbatic ce vorbea de la sine despre trecutul existenței acelor pământuri îmbibate de bălți de sânge...,pârjolite de arșițe solare mistuitoare, lovite de inundații și înghețuri nemiloase. Cu toate acestea ciclul vieții și-a urmat cursul firesc, parcă sfidând timpul cât și spațiul sub tăvălugul timpului.

În condiții de lipsă a tehnologiilor moderne aducătoare de stress ,apreciate în mare parte de oamenii superficiali,falși,însetați de bani,egoiști și invidioși,acești oameni simpli sunt spirituali,găsindu-și sprijinul existențial în valorile morale și în comuniunea cu pământul care îi hrănește de milenii.

O,daca acest pamant ar putea vorbi...cate ar avea de povestit!."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Bărăgan Plain”
Author's description:
I was on my way to Constanta,where I was going to have some representative events... of art, in different locations,when I experienced the revelation from which this work came into being.

In the wobble of the train,the plain seemed to me  monotonous and surrounded by a strenuous atmosphere,a green wilderness under the hot rain of the sun.And yet...strangely enough,I perceived the fuss of the vegetal life,consumed in silence like a sacred ritual,perpetuated for thousands of years,the purpose of which was to obtain the miraculous seeds.The wisdom of the earth that offers itself to the vegetal world and,through it, to the mankind.

Here and there,  human settlements seemed to be lying lost through the plain flooded with greenery,and the people seemed caught in a silent dialogue with the ancestors'  earth  and the celestial height.

Those images seemed to be a green ,cruel and wild  paradise,that was speaking itself about the past existence of those lands imbued with a lot of blood... scorched by burning sunshine,floods and ruthless frosts.However,the cycle of life followed its natural course,as if defying time and space under the rolling of the time.

In the absence of modern stress-producing technologies,highly appreciated by superficial,false, thirsting for money,selfish and envious people ,these simple people are spiritual,finding their existential support in moral values and in the communion with the earth that has been feeding them for millennia.

Oh,if this eath could speak..it would have so much to tell!

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

20 iun. 2018

Plato's Cave

Peștera lui Platon”
Descrierea autorului:
Această lucrare este o alegorie pe tema raportului dintre om și realitate,cu accent pe condiția artistului,a omului de cultură,într-o societate în care pervertirea puterii politice ,falsele valori ,minciuna și goana după bani au luat locul adevaratelor virtuți.

În limbajul specific artei vizuale,am încercat să realizez o pledoarie pentru cunoaștere,pentru acea cunoaștere metafizică bazată pe intelectul pur,analitic,și pe rațiune.
Gândul m-a purtat spre mitul peșterii lui Platon,deoarece oamenii,indiferent de epoca în care trăiesc,sunt încă prizonierii iluziilor,ai prejudecăților,ai credințelor mai mult sau mai puțin artificiale.

Mozaicul de imagini aparent ilogice ce alcătuiesc elementele de compoziție ale tabloului reconstituie jocul de lumini și umbre proiectate pe pereții peșterii imaginate de Platon.Ele au o identitate reală,accesibilă simțurilor,dar și o semnificație ce trebuie descoperită în lumina intelectului pentru a putea dobândi acea calitate de "orthe doxa" (cunoaștere adevărată).

Ca o metaforă a idealismului,peștera pe care am imaginat-o e lumea realității aparente care,atâta timp cât e învăluită de întuneric,adică de ignoranța specifică omului incult,limitat,îl tin prizonier și îi opresc evoluția.
Călărețul din tablou ,animat de idealuri înalte,este un amestec de idealism și spirit justitiar,ceva între Don Quijote și Don Diego de la Vega,alias Zorro.Pe ciudatul său cal încearcă să evadeze din întunericul peșterii,să se infrupte din lumină,și apoi să o raspândească pretutindeni ,eliberând prizonierii din lanțurile pe care le venerează și le limitează drumul initiatic.

Cum sufletul omului este nemuritor,prizonier vremelnic într-un corp material,el poartă în sine acel sensibil latent despre care vorbea Sigmund Freud .
Cunoașterea prin anamneză (reamintire) ne leagă cumva de lumea ideilor pure ale lui 
Platon ,din care venim și către care tindem mereu. 
Îndemnul unui alt înțelept al antichității, Socrate,înscris pe frontispiciul oracolului din templului lui Apollo din Delphi..."Gnothi seauton.".(Cunoaște-te pe tine însuți) ne arat ă calea spre cunoașterea adevărată.Doar aplecați asupra sinelui vom găsi forța și mijloacele de a ne ridica mai presus de vremurile pe care le trăim,pentru a putea păstra în suflet focul sacru al adevărului și binelui.

Idealist,justitiar și filozof,artistul trebuie să rămână un nonconformist.Consider că artistul are datoria și menirea să descopere fața ascunsă a lucrurilor și fenomenelor,să scoată măștile de pe figura unor false identități și să reveleze existența frumosului acolo unde te astepți mai puțin... 
Sau cel puțin... acestea sunt unele dintre principiile mele de bază în ceea ce privește poziția și identitatea unui Artist în vederea consolidării unei societăți puternice și corect informate. 

În viziunea mea ,artistul trebuie să rămână pe o poziție neutră în ceea ce privesc aceste mecanisme sociale.
Prejudecățile sociale,politice sau religioase pentru un artist adevărat, nu contează.El este un luptător fară glorie în slujba societății pe care astfel o consolidează, dându-i o identitate solidă.
Am mai spus într-un alt context,într-o formă poate mai diferită de a transpune unele gânduri.Nimic nu luăm dincolo de viață,dar contează ce sens îi dăm prezenței noastre și ce lăsăm în urmă după ce nu vom mai fi....

Asadar această nouă lucrare este un îndemn spre cunoaștere,o pledoarie în limbajul artei ,pentru adevăratele valori umane."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Mistere și enigme la granița cunoașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Plato's Cave”
Author's description:
This work is an allegory on the relationship between man and reality,with an emphasis on the artist,the man of culture,in a society in which the perverting of political power,false values,lies and the rush for money have taken the place of true virtues.

In the language specific to visual art,I tried to make a plea for knowledge,for that metaphysical knowledge based on the pure , analytical intellect and on reason.

Thought has brought me in front of the myth of Plato 's cave ,because people ,regardless of the age they live in,are still prisoners of illusions, prejudges,beliefs, more or less artificial.

The mosaic of seemingly illogical images that make up the compositional elements of the painting,reconstitue the play of lights and shadows projected on the cave walls imagined by Plato.They have a real identity,accessible to the senses,but also a significance to be discovered in the light of the intellect in order to acquire that quality of "orthe doxa" (true knowledge)


As a metaphor of idealism,the cave that I have imagined is the world of the apparent reality which ,as long as it is enveloped by darkness,that is to say by the ignorance specific to the incult ,limited man,keeps him prisoner and stops his evolution.

The horse rider from the painting,animated by high ideals is a mixture of idealism and justice spirit ,something between Don Quijote and Don Diego de la Vega,alias Zorro .On his strange horse he tries to escape from the darkness of the cave, to nourish himself with light ,then spread it everywhere, freeing the prisoners from the chains they venerate even if they limit their initiatic way.

As man's soul is immortal,temporarily imprisoned in a material body,he carries in itself that sensitive latent Freud was speaking about.

The knowledge through anamnesis( through remembering) somehow directs us to the world of Plato's pure ideas from where we had come and where we always tend to.
The call of another wise man from antiquity,Socrate,engraved on the frontispiece of Apollo's temple in Delphi..."Gnothi seauton"(Know your self),shows the way to the true knowledge.Just bent on our selves we find the power and means of rising above the times we live in , in order to preserve the sacred fire of truth and good in our soul.

Idealist,with spirit of justice ,and philosopher,the artist has to remain a nonconformist.I think the artist has the duty and purpose to discover the hidden face of things and phenomena ,to remove masks from the face of false identities and to reveal the existence of beauty where you expect less...Or,at least,these are some of my basic principles regarding the position and identity of an Artist in order to consolidate a strong and well informed society.


In my view,the artist should remain neutral with regard to these social mechanisms. Social,political or religious prejudges for an artist do not matter.He is a fighter without glory in the service of the society he thus consolidates,giving it a solid identity.

I have transposed these thoughts in other contexts ,too,perhaps in a little different manner.

We take nothing beyond the life,but it matters which sense we give our presence here on earth and what we leave after us after leaving this world...Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Mysteries and enigmas at the frontier of knowledge" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

15 iun. 2018

A message for Charlie Hebdo

„Un mesaj pentru Charlie Hebdo
Acest mesaj nu are legătură cu cetățenii Francezi ci strict cu reprezentanții extremiști ai grupării rasiste ”Charlie Hebdo”

Descrierea autorului:
Ha,Ha! Am râs,desigur.
Am râs gândindu-mă la faptul că o ţară de oameni civilizaţi precum Franţa,permite unor slugi,unor inculţi și aserviţi ai unor interese care le generează doar conflicte,se pare până și cu cei cu care ar trebui să fie uniţi din  UE ,să le aducă prejudicii grave de imagine propriei patrii.

Această "satiră" de tip Charlie Hebdo"vine din tomberonul de gunoi al Franţei,în imaginea frumoasă a Parisului.Aceste reziduuri sociale se aseamană izbitor cu o dâră de urină a unor câini maidanezi ce latră în speranţa că stăpanul îi va acorda atenţie.
Nu vă acord atenţie precum cainelui meu,desigur,ar însemna să insult rasă canină, însă vreau să vă aduc aminte câteva amănunte,în cazul în care aţi uitat cine v-a identificat naţia și v-a pus amprenta pe harta Europei.
1.
În anul 1889,d-l Gustave Eiffel solicită marelui inginer român Gheorghe Pănculescu suportul pentru realizarea unui monument astazi emblematic în lume,care să pună Franţa pe harta Europei.Românul,ca noi toţi, de bună credinţă și altruist,n-a stat pe gânduri și a sărit în ajutor.Mai mult,îl invită pe d-l Eiffel în România să-i prezinte proiectul.

În anul 1800,Franţa neavând siderurgie,românul s-a oferit să-i toarne niturile Turnului Eiffel la Govăjdia,lângă Hunedoara.Extracţiile de minereu de "Fier Vechi" pentru Turnul Eiffel au început puţin mai târziu,în 1820 ,în zona Teliuc-Ghelari (România).

În cazul în care  acel "fier" nu mai pare vechi, citiţi  va rog pe majoritatea barelor din compoziţia acestui minunat Turn Eiffel...sigur veţi găsi inscripţia "Made în Resita"-România...și posibil anul în care au fost turnate elementele acestui frumos monument pe care voi astazi îl scuipaţi ca fiind " fier vechi"...
2.
În 1905,românul Constantin Brancuși intinde încă o mână de ajutor Franţei,de această dată în lumea intelectuală.
Datorita acestui sculptor,cunoscut astăzi la nivel mondial și recunoscut ca fiind unul dintre cei mai capabili sculptori ai lumii moderne,ţara voastră beneficiază de atenţie,respect și o identitate culturală solidă pentru toate colturile lumii.
Astfel,d-l Brancuși,cu acele"fiare vechi" a contribuit la consolidarea culturii franceze suficient de masiv,încât astazi oameni din întreaga lume să facă pelerinaj acolo ,datorită acestei somităţi intelectuale române care ,tot prin altruism,demnitate și respect a lăsat lumii întregi capodoperele sale, punând patria Franţei pe harta Europei.
3.
În perioada interbelică,imediat după razboi,marele muzician George Enescu,ajunge în Franţa cu arcușul său din "fier vechi" pentru a readuce armonia și melodia vieţii acestui popor devastat de razboi,sărac lipit și vasalizat de mai toate statele din acele vremuri.
Cu un simplu "fier vechi" a reusit să renască pacea în sufletul acestui popor,să-i readuca armonia și dragostea de viaţă.
4.
În anul 1937,marele filozof existentialist român Emil Cioran ajunge în Franţa,resuscitându-vă memoria,astfel detașându-vă mai usor de traumele razboiului prin operele sale excepţionale,care au zguduit Franţa încât să răsune pe toate continentele această mică și pricăjită ţară.
5.
Detaliile enumerate mai sus francezii le știu și le respectă.Gruparea voastră rasistă și xenofobă nu le cunoaște.Se presupune să ai un minim de cultură pe langă memorie ca să-ţi cunoști identitatea,trecutul și reperele străine care au contribuit masiv la ceea ce ești în prezent ca naţie...
Trecutul din păcate este doar pentru oameni deștepţi,ceea ce din păcate...nu vă caracterizează pe voi,fiindcă nu sunteţi francezi!
6.
7 ianuarie 2015 este primul moment în care aţi reusit ,prin aceeași formă de propagandă anti nationalistă,anarhistă și meschină împotriva Franţei ,să aduceţi acestei ţări prejudicii grave de imagine,dezbinare,nesiguranţă în propria ţară și anarhie absolută datorită intereselor străine care militează cu voi împotriva Franţei,plasându-vă exact în interiorul acesteia ca pericol numarul 1 pentru siguranţa acestei ţări.

În momentul tragediei de la redacţia acestei reviste sataniste generatoare constantă de conflicte între state și chiar între aliaţi ai aceleiași uniuni,după cum se observă....
România a fost una dintre primele ţări din lume care a fost solidară cu acest popor fără a avea rezerve,chiar și atunci când chiar voi aţi fost criticaţi pentru evenimentele neplăcute oferite din lumea arabă ca raspuns pentru nesimţirea voastră.
România nu v-a lăsat în bătaia criticilor .Mai mult,cetaţenii acestei ţări faţă de care aveţi o atitudine xenofobă au afisat bennere pe internet în profile cu mesajul "Je suis Charlie", în semn de solidaritate nu atât cu Franţa ca și popor,cât cu voi,cei care aţi avut parte de reversul neplăcut al medaliei cauzat de " arta voastră vizuală ingenioasă".
7.
Asadar,în ultimii aproape 200 de ani România a ocupat un rol extrem de important în poziţionarea acestei ţări pe harta lumii.
După dezastrul de la 7ianuarie 2015, acum, la scurt timp, România,prin Simona Halep, stabilește liniștea,vă reformează identitatea și oferă mesaje solide de siguranţă pentru aceasta ţară. Franţa,pentru restul lumii era considerată o destinaţie sub ameninţarea terorismului.Mulţi încă s-ar gândi de mai multe ori dacă merită să riște o vacanţă în Franţa...

Simona Halep,campioana mondială,cu un simplu "fier vechi", nu doar că este o legendă mondială,dar ,prin ceea ce a realizat în Franţa,a readus aceasta zonă puţin în normalitate,astfel încât cei prezenţi la un eveniment de asemenea nivel mondial,au  înţeles că în Franţa se așterne liniștea și pot vizita din nou această frumoasă ţară din moment ce la un eveniment  remarcabil din istoria tenisului nu s-a întâmplat nimic rău.
8.
Francezii sunt un popor demn,oameni  civilizaţi,însă au nevoie urgentă de curăţenie generală în propria ţară.
Voi,cei de la "Charlie Hebdo" din păcate nu reprezentaţi această ţară,sunteţi niște inamici puternici angajati de diferite organizaţii și sustinuţi de corporaţii străine care nu aduc cinste acestui popor,pentru că ceea ce faceţi voi dezintegrează,menţine haosul,generează conflicte cu vecinii și chiar cu cei mai importanţi,aliaţii.

Cu această nouă gafă ,formă de glumă puerilă,nu insultaţi doar România și pe români,și nici pe Simona Halep,ci vă bateţi joc de Franţa,de identitatea francezilor ca popor.
Îi faceţi să-i vadă lumea ca pe niște superficiali invidioși,ca pe niste frustraţi lipșiţi de scrupule.Cei care și gândim,știm că francezii n-au nicio legatură cu falsa identitate pe care le-o oferiţi și că reprezentaţi niște interese străine în defavoarea lor.

Dacă aș face parte dintre cei puternici care reprezintă justiţia franceză,v-aș băga pe toţi cei de la "Charlie Hebdo" la pușcărie pentru înaltă trădare naţională,subminarea puterii și prejudicii grave aduse statului,poporului și imaginii acestei ţări.

Sunteţi niște infractori,niște teroriști.Voi,"Charlie Hebdo",sunteţi de fapt adevăraţii teroriști,voi sunteţi asasinii morali care provoacă toate statele să se măcelărească între ele ,pentru că apoi să ieșiţi la rampă plângând ca nevinovaţi,ca și cum nici nu știţi ce s-a întâmplat.Ce oameni răi....toţi au ceva cu voi...

Datorită vouă pornesc conflicte diplomatice...știu,pentru asta sunt angajate echipele voastre de "mercenari intelectuali", să genereze conflicte acolo unde au interese cei pe care ii serviţi,astfel încât să iasă măcel,pentru a obţine ceea ce doriţi.
Sper ca România și românii să respecte Franţa în continuare și să facă deosebirea dintre "Charlie Hebdo" și Franţa ca și popor.
Francezii sunt un popor ,o naţie cu valori și identitate."Charlie Hebdo"deja știm ce este.Dacă i-am compara cu categoria minorităţii ţigănești din România ar fi o insultă la adresa etniei rome,pentru că până și tiganii,cu toate problemele... lor,sunt mai capabili de demnitate și respect decât "Charlie Hebdo"

Notă artist
În calitate de pictor,filozof și poet român consider caricatura voastră o insultă la adresa umanităţii,deoarece Simona Halep,ca și Constantin Brancuși sau cei mai sus  menţionaţi sunt astăzi valori mondiale,nu doar naţionale.Prin prisma profesiei ,reprezint  poporul român,având dreptul legitim și moral să nu închid ochii la aceste forme de atac intelectual adus la adresa naţiei mele. 
Având se pare cumva același domeniu de activitate,arta vizuală,eu îmi respect , reprezint și susţin patria,spre deosebire de voi care distrugeţi respectul și imaginea unei tări care nu vă aparţine...Franţa!

Ar fi mai bine să vă găsiţi altă slujbă sau francezii să se ocupe de voi într-un mod ferm,până nu vor ajunge din cauza voastră să strige prin toată lumea că voi:"Fiare vechi,fiare vechi,stăpâne!"

Ca artist și eu susţin dreptul la libera exprimare,atât al artiștilor,cât și al jurnaliștilor,însă libertatea de exprimare încetează acolo unde începe jignirea unei identitaţi naţionale,unor valori sacre ale unei naţii.
Așa ceva nu este doar un atac intelectual,ci și diplomatic.
Repet,voi nefiind francezi,ci niște intruși în acea ţară...altfel cum se explică inconștieţa cu care aduceţi un deserviciu patriei?!...nu aveţi de unde să stiţi câteva dintre amintirile remarcabile care au legat românii și francezii de-a lungul veacurilor.

Uneori mă întreb de ce trebuie să existe oameni ca voi care urmăresc doar să genereze conflicte între oamenii care se înteleg și se respectă în limita bunului simţ.Cine are scopul precis de a vă implementa între statele care își pot menţine pacea,ordinea și armonia cu vecinii într-un mod demn,împărţind cumva aceleași valori,dându-vă misiunea de a genera constant haos?!Sunteţi nișe nesimţiţi.

Charlie,nu uita ca România este una dintre puţinele ţări ale lumii care v-a susţinut masiv tocmai pentru ca a trăit sub un regim odios ce i-a îngrădit libertatea de exprimare și transpunerea viziunilor intelectuale libere de prejudecăţi sau limite.
Noi ne număram printre puţinii care vă mai susţineam la nivel mondial și gustam umorul chiar și prost.Tocmai pentru asta,pentru faptul că și noi susţinem dreptatea și libertatea gândirii libere...nu și lipsa de moralitate,de bun simţ și demnitate.

Confirmarea deja o aveţi datorită valului coplesitor de reacţii negative primite după publicarea acestei însulte la adresa unei naţii.
În doar 24 de ore aţi ajuns la 1.1 din 5 scala de rating.Vă daţi seama că în curând veţi disparea definitiv?Aţi pierdut exact masa care vă era solidara chiar și atunci când aţi iritat statele arabe cu aceeași formă de lipsă drastică de respect.

Desi mulţi dintre români atunci nu erau de acord cu voi,v-au susţinut totuși dreptul la libera exprimare pentru care și noi milităm...v-am susţinut și pentru că suntem aliaţi,din aceeași gintă latină.Avem tradiţia unei prietenii strânse de-a lungul istoriei.Dar noi nu suntem rasiști,nu suntem educaţi să insultăm,să ne batem joc de valorile sacre ale altora.Suntem crescuţi de generaţii cu altruism,demnitate și..mai mult decât atât...cu moralitate.

Voi însă aţi scuipat în ulciorul din care încă mai beţi apă...cam asta aţi făcut.Cel puţin din latura intelectuală a societăţii am fi digerat cu brio gluma proastă adresată unei embleme naţionale românești,dacă n-ar fi fost vorba de o discriminare rasială,de o asociere a poporului nostru cu o identitate etnică minoritară care nu ne aparţine doar nouă...este peste tot în lume...și deci nu ne reprezintă.

Încă o dată,rog toţi românii care citesc conţinutul acestui mesaj ca raspuns de la acelasi nivel dat celor de la Charlie Hebdo,să nu cadă în plasa diversiunilor.

Franţa nu are nicio legătură cu imaginea pe care aceste hiene le-o oferă.
Nu criticaţi o naţie din cauza unor scursuri sociale,nu le luaţi exemplul,demonstraţi că sunteţi mai buni decât ei.
Idioţii aștia nu sunt capabili să facă deosebirea dintre o etnie minoritară dintr-o ţară și o naţie.Dovediţi că voi sunteţi capabili să faceţi deosebirea dintre Franţa,ca naţie,și aceste reziduuri sociale care nu reprezintă poporul francez.Din contră,aceștia reprezintă o insultă la adresa respectivului popor.

Respect d-nei Ambasador al poporului francez în România,Michele Ramis și cetăţenilor francezi care preţuiesc demnitatea și dreptul la respect faţă de valorile ce identifică o naţie

Mesajul meu se vrea o manusă peste ochi în stil frantuzesc pentru fiecare caţeluș cu numele ”Charlie” care latră a pagubă...

Acum stai jos Charlie , ai nota 2 la purtare și 4 la desen, să fiu altruist...,Respins, pe viitor să înveţi lecţia și să fii cuminte!
Ti-am făcut și eu un desen în câteva minute ca formă de răspuns,să înveţi mai usor lecţia din detalii.Charlie, să nu te superi , nu vreau să plângi iar că te joci urât cu vecinii. Deci învaţă să faci glume cu mascaricii care-ţi permit și mai râd la acest umor pseudo Intelectual cu care îi hrănești.Nu cu civilizaţii demne,respectabile care au o identitate, spre deosebire de tine...

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Atrocităţși discrepanţe sociale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
A message for Charlie Hebdo

Author's description:
Ha,ha! I laughed,of course.I laughed at the thought that a country of civilized people like France,allows some servants,incults and slaves of certain  interests that generate only conflicts,it seems even with those with whom they should be united in UE,to bring serious harm to the image of their homeland.
This "satire" of the "Charlie Hebdo" type comes from the garbage can of France,in the beautiful image of Paris.
These social remains have a striking resemblance to a stream of urine from some waste ground dogs that bark with the hope that the master will pay them attention.
I don't pay attention to you as I do to my dog,of course,it would mean to insult dog breeds,but I want to remind you a few details if you forgot them,details which identified your nation and put your fingerprint on the map of  Europe.
1.
In 1889,Mr.Gustave Eiffel asks the great Romanian engineer Gheorghe Panculescu to support the creation of an emblematic monument today in the world ,that put France on the map of Europe.The Romanian ,as all of us,in good faith and altruistic,did not hesitate to help.Moreover,he invites Mr. Eiffel to Romania to present him his project.
In 1800, France not having steel,the Romanian offered himself to mould for him the rivets of the Eiffel Tower ,in Goveddia,near Hunedoara. 
The"ferraille"extraction for the Eiffel Tower started a little later,in 1820, in the Telliuc-Ghelari area,Romania.
If that "iron "does not look old,please read on most of the bars from the composition of this wonderful Eiffel Tower...you will surely find the inscription "Made in Resita-Romania"....and possibly the year they cast the elements of this beautiful monument that you spit on today as " old iron".
2.
In 1905,the Romanian Constantin Brancusi is also giving a helping hand to France ,this time in the intellectual world.Thanks to this sculptor,known today worldwide and recognized as one of the most capable sculptors of the modern world,your country benefits of attention ,respect and a solid cultural identity in all the corners of the world.
Thus, Mr. Brancusi ,with his "ferraille" has helped to consolidate French culture sufficiently massively that today people from all over the world can do pilgrimage there,thanks to this intellectual celebrity who,altruistically,with dignity and respect,left the whole world his masterpieces,placing the homeland of France once again on the map of Europe.
3.
In the interwar period,immediately after the end of the war,the great musician George Enescu arrives in France with his "old iron" fiddlestick ,to bring back the armony and melody of life to this war-devastated people ,poorly bonded and vasalized by all the states of those times.With a simple "ferraille" he succeeded in rebuilding peace in the soul of this people ,bringing harmony and love for life.
4.
In 1937,the great Romanian existentialist philosopher,Emil Cioran,arrived in France resurrecting your memory ,thus helping you to detach more easily from the traumas of the war through his exceptional works which shook France to resound on all continents the name of this country.
5.
The details listed above are known and respected by the French ...your racist and xenofobic group does not know them.It is supposed to have a minimal culture besides memory to know your identity,the past and foreign landmarks that have greatly contributed to what you are now as a nation....The past is unfortunately only for smart people,which ..unfortunately ...does not characterize you,because you are not French!
6.
January,7,2015 is the first moment  when,through the same form of antinationalist, anarchist and meschine propaganda against France,you bring this country a serious harm to its image ,and caused division,insecurity in your own country and absolute anarchy due to the foreign interests that militate with you against France, placing you right inside it  as the danger number one for the safety of this country.
At the time of the tragedy burst at the editorial office of this Satanic magazine that constantly generates conflicts between the allies of the same union,as we can see,Romania has been one of the first countries in the world that has been solidary with this people without reserves,even when you have been criticized for the unpleasant events offered by Arab world in response to your offence.
Romania has not left you in the blow of the critics.Moreover,the citizens of this country towards whom you have a xenofobic attitude have displayed Internet webpages in profiles with the message "Je suis Charlie", as a sign of solidarity not so much with France as a people,but with you who have had the unpleasant reversal of the medal,caused by your " ingenious visual art"
7.

So,over the last 200 years,Romania has played an extremely important role in positioning this country on the map of Europe.

After the disaster of 7 January 2015,now,shortly, Romania,through Simona Halep sets silence ,reformates your identity and provides solid security messages for this country.France,for the rest of the world was considered a destination under the threat of terrorism.Many could still think many times if it is worth a vacantion in France.
Simona Halep ,the world champion,with a simple "iron scrap" is not only a world legend by what she did in France...she brought this area back to normality ,so those present at such a high level event understood that there is peace in France and they could once again visit this beautiful country as nothing has happened at this remarkable event in the history of tennis.
8.
The French are worthy,civilized people,but they urgently need general cleanliness in their country.
You,Charlie Hebdo,unfortunately do not represent this country...you and your team are powerful enemies hired by different organizations and supported by foreign corporations who do not honour this people,because what you do is desintegrate,keep chaos ,generate conflicts with the neighbours and even with  the most important ...your allies.

With this new blunder,a form of puerile joke,you don't insult just Romania and the Romanians,nor Simona Halep,but you're playing France and the French identity as a people.You make them be seen by the world as envious,superficial,frustrated,without scruples.We,who think ,we know that the French have nothing to do with the false identity you offer them and we also know that you represent some foreign interests that are not in their favour.

If I were one of the powerful in French justice ,I would put all the staff from "Charlie Hebdo" in prison for national betrayal,undermining power and serious prejudices brought to the state,people and the image of this country.
You are offenders,terrorists!You,Charlie Hebdo,are actually the real terrorists...you are the moral assassins that cause all the states to slaughter themselves,then you go out to the ramp crying as innocent,as if you don't even know why happened it. "Such bad people...they all have something with you.."

Because of you start diplomatic conflicts.I know ,that's why your team of "intellectual mercenaries" are engaged,to generate conflicts where the people you serve are in the interests of causing slaughter to get what they want.
I hope that Romania and the Romanians will continue to respect France and make distinction between Charlie Hebdo and France as a people.The French are apeople,a nation  with values and identity..."Charlie Hebdo"we already know what it is.

If I compare it with the category of Gypsy minority from Romania,it will be an insult to the Roman people,because even the Gypsies with all their problems...are more capable of dignity and respect than Charlie Hebdo.

Artist's note

As a painter,philosopher and Romanian poet,I consider your cartoon as an insult to humanity because Simona Halep ,like Constantin Brancusi or the above mentioned people, are today world values,not just national.By the prism of my proffesion,I represent the Romanian people, having the right ,legitimately and morally,not to close my eyes to these forms of intellectual attack, brought to my nation's address.
Somehow in the same field of activity,visual arts,I respect,represent and support my homeland ,unlike you, who destroy the respect and the image of a country that does not belong to you....France.
It would be better for you to find another job,or the French to deal with you in a firm way,until they  will not reach the point to cry all over the world:"Ferraille,ferraille,naster!"
As an artist,I support the right to free expression for both artists and journalists,but freedom of expression ceases where the offending of a national identity ,a sacred value of a nation ,begins.
This is not just an intellectual attack,but also a diplomatic one.
I repeat,not being French but intruders in that country....otherwise how to explain the unconsciousness with which you bring a disservice to your own homeland?...you have no way to know some of the remarkable memories that bound the Romanians and the French throughout the centuries.
Sometimes I wonder why there must be people like you who just aim to generate conflicts between people who understand and respect themselves to the limit of common sense.?!
What is precisely the purpose of implementing you among states that are able to maintain their peace,order and harmony with their neighbours in a worthy way,sharing somehow the same values ...,giving you the mission of constantly generating chaos? You are unfeeling people!

Charlie,remember that Romania is one of the few countries in the world that has sustained you massively ...free of prejudges and limitations ...because it has lived under an odious regime that has restricted its freedom of expression and the transposition of intellectual view .We are among the few who supported you around the world and we tasted your humour, even stupid.Just for that ,because we also support the justice and the freedom of freely thinking...but we don't support the lack of morality,good sense and dignity.

You already have confirmation because of the overwhelming wave of negative reactions that have been received since the publication of this insult at the address of our nation.In just 24 hours ,you have reached 1.1 out of 5 rating ranges.Do you realize that you will soon disappear ? You have lost exactly the mass of solidarity that supported you when you have irritated Arab states with the same form of drastic lack of respect.

Although many of the Romanians then disagreed with you ,they still supported the right to freedom of expression for which we also militate...we supported you and because we are allies of the same Latin origin.We have the tradition of a close friendship,but we are not racial,we are not educated to insult,to play with the sacred values of others.We grew up with generosity,hospitability,dignity...and more than that,with morality.
But you spit in the jar from which you still drink water...that's what you did.At least,on the intellectual side of society, we would have digested your bad joke addressed to a Romanian national emblem,if it were  not about racial discrimination, associating our people with the identity of an ethnic minority that does not belong only to us....the Roman people are everywhere in the world...and therefore they don' t represent only us.

Once again,please, all the Romanians who read the content of this message in response to the same level one, given to Charlie Hebdo,do not fall into the diversion side!
France has nothing to do with the image that these hyenas offer.  Do not criticize a nation for social spills,do not take their example,prove that you are better than them.The idiots are not able to make the distinction between a minority ethnic group in a country and a nation.Prove that you are able to distinguish between France as a nation and those social residues that do not represent the French people.To the contrary,they are an insult to that people.
Respect for the Ambassador of the French people in Romania ,Michele Ramis,and to the French citizens who appreciate the dignity and the right to respect for the values that identify a nation.

My message is a glove over the eyes...in French style...for every dog named "Charlie" who barks damages...
Now,Charlie,sit down.You have a 2 for acting and a 4 for your cartoon...to be altruistic...Rejected... in the future learn your lesson and be good! I also made a drawing in a few minutes as a form of answer,to help you learn the lesson more easily in the details.Charlie,don't  mind,I don' t want to make you cry and play ugly with your neighbours !So practice joke with the mascots that allow you to laugh at this pseudo intellectual humor with which you feed them.Not with worthy,respectable civilizations that have an identity unlike you...

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Atrocities and social discrepancies" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *