25 iul. 2020

The way to light


”Calea spre lumină„

Descrierea autorului:

Descrierea va fi actualizata curand.

Descriere tehnică:

Tehnică - Ulei -Pânză 70 x 50 cm .(cu ramă 76 x 56 cm)
Finalizat în anul 2020
Author - Stoian Andrei Stefan
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Disponibil spre vânzare

„The way to light”


Author's description:

The description will be updated soon.

Tehnical description:

Technique - Oil -Canvas 70 x 50 cm.(With frame 76 x 56 cm)
Finished in year 2020
Author - Stoian Andrei Stefan 
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Available for sale

5 apr. 2020

On the wings of thought

Zoom
Zoom

„Pe aripi de gând”

Descrierea autorului:
„Zbor peste genuni purtați de vânt.Așa e viața omului de când vine pe lume până când sufletul se desprinde de materie și se întoarce de unde a venit.
Purtăm în noi setea de înălțimi și lumină,dar orbecăim prin întuneric și ne pierdem pe cărările junglei în care trăim.Ca o pasăre speriată ,spiritul se înalță pe aripi de gând și plutește în derivă prin nerguri și ceață, dincolo de orizonturi, pe deasupra hăurilor.
Sunt momente când ni se frâng aripile...sunt momente când obosim și ne prăbușim în picaj... sunt momente când ne-mbată zborul și libertatea înălțimilor unde nu întâlnim decât vulturii...
Trăim zburând,zburăm trăind, conștienți ca-n orice clipă e posibil să pierdem tot ce avem : Totul sau Nimic.”

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -Pânză 50 x 50 cm .(cu ramă 56 x 56 cm)
Finalizat în anul 2020
Author - Stoian Andrei Stefan
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Disponibil spre vânzare

„On the wings of thought”

Author's description:
„Flight over the abysm carried by the wind.This is the life of the human, from the time he comes into the world until the soul is free from matter and returns from where it came.
We carry in us the thirst for heights and light, but we get lost in the darkness and lose ourselves on the paths of the jungle which we live in.
There are times when our wings are broken ... there are times when we get tired and crash diving ... there are times when we enjoy the flight and freedom of the heights where we meet only the eagles ...
We live flying, we fly living, aware that at any moment it is possible to lose everything we have: 
Everything or Nothing.”

Tehnical description:
Technique - Oil -Canvas 50 x 50 cm.(With frame 56 x 56 cm)
Finished in year 2020
Author - Stoian Andrei Stefan 
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
Available for sale

21 nov. 2018

Romance of Autumn

In frame

ZOOM image

„Romanţă de toamnă” 

Descrierea autorului:

„Această lucrare a prins viaţă din melancolia stârnită de amintirea recentă a unor plimbări prin codrii seculari ai Transilvaniei. Atracţia pentru aceste meleaguri devine din ce în ce mai puternică şi văd în ea un fel de chemare a străbunilor mei care au fost ardeleni.
 
Deşi m-am născut şi am copilărit într-un cartier select al Bucureştilor, din poveştile străbunicii mele pe care am iubit-o mult, am înţeles că rădăcinile mele sunt în „ţara de dincolo de păduri", în Transilvania.

Romanţă de toamnă... în culoare şi imagini. Un luminiş în vârf de deal, scăldat în ultimele raze de lumină ale unui soare ce apune. O siluetă singuratică privind spectacolul naturii... O imagine comună, ipostază a Eu-lui gânditor şi romantic ce iubeste natura şi caută refugiu acolo unde liniştea şi armonia te pun în acord cu frecvenţa de vibraţie a pământului.

Înconjurată de spiritele copacilor ce se pregătesc de repaus vegetal, inima bate într-un fel anume. Lângă uriaşii cuminţi care parca sprijină cerul pe braţele lor lemnoase, te simţi neinsemnat şi recunoscător. Lor le datorăm calitatea aerului pe care îl respirăm şi ploile care dau rod pământului.Și atunci, gândul îmi zboară la cuvintele iubitei lui Chopin, George Sand, care definea toamna ca pe un andante melancolic ce precede solemnul adagio al iernii care va veni.”

Descriere tehnică:

Tehnică – Ulei -Panza 60 x 40 cm .(cu ramă 66 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția “Paradisul Pierdut„
© Copyright Reserved by Noktys Art House
Aceasta lucrare se afla intr-o colectie privata.

„Romance of Autumn”

Author’s description:

"This artwork came into beeing from the melancholy awakened by my recent memories of some walks across the secular forests of Transylvania. The attraction for these lands is becoming stronger and stronger and I see in it a kind of call of my ancestors who were Transylvanian.

Although I was born and grown up in a select residential district of Bucharest, from the stories of my great- grandmother whom I loved very much, I understood that my roots are in the "country beyond the forests", in Transylvania.

Autumn romance... in color and images. A forest glade on top of the hill, bathed in the last rays of light of a setting sun. A lonely silhouette looking at the spectacle of nature... A common image, the hypostasis of a thoughtful and romantic Ego, who loves nature and seeks refuge where tranquility and harmony bring you in agreement with the frequency of vibration of the earth.

Surrounded by the spirits of the trees preparing for rest, the heart beats in a certain way. Next to the wise giants who seem to support the sky on their wooden arms, you feel unimportant and grateful. We owe them the quality of the air we breathe and the rains that make the ground bear fruit. And then, my thought flies to the words of Chopin's girlfriend, George Sand, who defined the autumn as a melancholic andante that precedes the solemn adagio of the winter that will come. "

Tehnical description:
Technique – Oil -Canvas 60 x 40 cm.(With frame 66 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author – Stoian Andrei Stefan
This artwork comes from the„Paradise Lost ”Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Art House
This painting is in a Private Collection

29 iul. 2018

Alternative vibrations

Zoom
On wall

Vibrații alternative

Descrierea autorului:
Să admiri cerul ,mai ales pe timpul nopților fierbinți de vară, are ceva mistic, tulburător, trezind în noi simțiri stranii ce te duc cu gândul la maretia arhitecturii cosmice. Te simți înconjurat de energii ce pulsează pe diferite frecvențe, materializându-se și dematerializându-se alternativ, într-un continuum fără de sfârșit.

Vibrații alternative ce configurează universuri paralele în care existența noastră se consumă într-o multitudine de ipostaze consecutive. Dacă din punct de vedere material suntem prizonierii acestei dimensiuni, din punct de vedere spiritual și mental suntem liberi să călătorim fără opreliști dintr-o dimensiune în alta.
În această lucrare, alternând culori,fascicule de lumină cu lungimi diferite de undă,  am încercat să sugerez că universul însuși este o simfonie de vibrații născute din mișcarea ondulatorie a particulelor. 

Vibrând din toate stringurile, sub acțiunea legilor fizicii, se naște o armonie pe care o putem percepe doar asociind într-o viziune unică mentalul, spiritualul și materialul."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Mistere și enigme la granița cunoașterii„
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Alternative vibrations"

Author's description:
„To admire the sky, especially during hot summer nights, has something mystical, disturbing, awakening in strange feelings that lead you to the greatness of cosmic architecture. You feel surrounded by energies pulsing on different frequencies, materializing and dematerializing alternately, in an endless continuum.

Alternative vibrations that configure parallel universes where our existence is consumed in a multitude of consecutive hypostases. If from the material point of view we are prisoners of this dimension,, from the spiritual point of view, we are free to travel without obstacles from one dimension to another.
In this artwork, alternative colors, light beams with different wavelengths, I have tried to suggest that the universe itself is a symphony of vibrations born from the wave-like movement of particles.

Vibrating from all the strings under the laws of physics, a  harmony comes into being, that we can perceive only by associating in a unique vision the mind, the spirit and the matter.”

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Mysteries and enigmas at the frontier of knowledge"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

20 iul. 2018

Nocturn Fishing

Pescuit Nocturn”

Descrierea autorului:
De când mă știu am iubit noaptea..pentru liniștea nefirească ce pune stăpanire pe lume...pentru misterul ascuns în întunericul ce te învăluie protector...pentru că doar în contrast cu întunericul ,lumina își dezvăluie întreaga splendoare.

În plimbările nocturne pe străzile pustii ale Bucureștiului ,m-am simțit întotdeauna fascinat de ferestrele luminate ale conacelor boierești și încercam să îmi imaginez cum o fi viața celor ce locuiau acolo.Până și stelele îmi păreau tot un fel de ferestre și tare aș fi vrut să fiu și eu printre ele.

În mijlocul naturii însă, atmosfera este de-a dreptul hipnotică.Am simțit acest lucru într-o ieșire la pescuit pe baltă,într-o noapte de vară luminată doar de lună și de stele.
Liniștea de început de eră geologică îmi dădea senzația că eu eram singura ființă umană de pe planetă.Cerul se oglindea în apele întunecate ce scânteiau înfiorate sub adierea vântului,dând impresia unui portal către un univers paralel.

Priveam fermecat padurea de umbre adormițe ,aplecate usor deasupra bălții ,și era atâta pace,încât nu îndrăzneam să mai fac niciun pas de frică să nu spulber vraja.
În pâlpâirea tainică a focului aprins lângă locul de pescuit,m-a cuprins reveria.Pe aproape a trecut o șoaptă ,ca fiorul unei bătăi de aripi ,și am simțit cum mă cuprinde un dor de ceva nedefinit..un dor de viață...un dor de zbor.

Dar...când pleci la pescuit nocturn nu poți ști ce anume vei prinde.
E posibil să fii tu prins...ori cuprins...de vraja nopții sau de un somn strașnic.
Cu fața spre stele,într-o totală confuzie a coordonatelor spațio-temporale ,sufletul și-a luat zborul spre ținutul lui Hypnos și am adormit buștean.

Nu îmi mai amintesc ce fel de pești am prins...dacă am prins ceva.Stiu doar că somnul m-a prins pe mine...și că,din acea noapte de pomină,am rămas cu o amintire de neuitat pe care am încercat s-o transpun în această lucrare.
"


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Nocturn Fishing"


Author's description:
Since I know me I loved the night ... for the unnatural silence that takes hold of the world...for the mystery hidden in the darkness that envelops you protective ... because only in contrast to darkness, the light reveals its full splendor.

In the night walks on the deserted streets of Bucharest I always felt fascinated by the enlightened windows of the mansions and I was trying to imagine how the life of those who lived there was. Even the stars seemed to me like a window and I would have wanted to be among them.

In the middle of nature, the atmosphere is really hypnotic. I felt this in a fishing trip on the pond, in a summer night illuminated only by the moon and the stars.
The early tranquility of the geological age gave me the feeling that I was the only human being on the planet. The sky was reflecting  itself  into the dark water mirror that was  shivering with sparkles under the  gentle breath of the wind,giving the impression of a portal to a parallel universe.

I stared at the forest of sleeping shadows, gently leaning over the pond, and there was so much peace that I did not dare to take any further steps of fear not to spoil the spell.
In the mysterious flickering of the blazing fire beside the fishing spot, the reverie enveloped me. A wisper passed aside, like the thrill of a beating of wings, and I felt a lack of something indefinite ... a longing for life ... a longing  for flight.

But ... when you go fishing at night you can not know what you're going to catch. It's possible to be caught ... or encircled ... by the magic of the night or by a good sleep.
Facing the stars, in a total confusion of space-time coordinates, the soul took its flight to Hypnos's land and fell asleep like a log.

I do not remember what kind of fish I caught ... if I caught something. I just know that sleep caught me ..and that night gave me an unforgettable memory which I have tried to transpose into this artwork."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

5 iul. 2018

Bărăgan Plain

Câmpiile Bărăganului”
Descrierea autorului:
Eram în drum spre Constanța ,unde urma să desfășor câteva evenimente reprezentative... de artă în diferite locații, când am trăit revelația din care s-a născut această lucrare.

În legănarea trenului,câmpia mi s-a părut monotonă și cuprinsă de o atmosferă apăsătoare,un pustiu verde sub ploaia de foc a soarelui.Și..totuși..în mod ciudat,percepeam forfota vieții vegetale,consumată în liniște asemeni unui ritual sacru ,perpetuat de mii de ani,a cărui finalitate era obținerea mirabilei semințe.Cumințenia pământului ce se dăruiește lumii vegetale și ,prin ea,omului. 

Ici colo,câte o așezare omenească parcă zăcea pierdută prin câmpia inundată de verdeață iar oamenii păreau prinși într-un dialog tacit cu pământul străbun și cu înaltul celest.Acele imagini păreau a fi un paradis verde,crud și sălbatic ce vorbea de la sine despre trecutul existenței acelor pământuri îmbibate de bălți de sânge...,pârjolite de arșițe solare mistuitoare, lovite de inundații și înghețuri nemiloase. Cu toate acestea ciclul vieții și-a urmat cursul firesc, parcă sfidând timpul cât și spațiul sub tăvălugul timpului.

În condiții de lipsă a tehnologiilor moderne aducătoare de stress ,apreciate în mare parte de oamenii superficiali,falși,însetați de bani,egoiști și invidioși,acești oameni simpli sunt spirituali,găsindu-și sprijinul existențial în valorile morale și în comuniunea cu pământul care îi hrănește de milenii.

O,daca acest pamant ar putea vorbi...cate ar avea de povestit!."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 30 x 40 cm .(cu ramă 36 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Rădăcini Naționale"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte

Bărăgan Plain”
Author's description:
I was on my way to Constanta,where I was going to have some representative events... of art, in different locations,when I experienced the revelation from which this work came into being.

In the wobble of the train,the plain seemed to me  monotonous and surrounded by a strenuous atmosphere,a green wilderness under the hot rain of the sun.And yet...strangely enough,I perceived the fuss of the vegetal life,consumed in silence like a sacred ritual,perpetuated for thousands of years,the purpose of which was to obtain the miraculous seeds.The wisdom of the earth that offers itself to the vegetal world and,through it, to the mankind.

Here and there,  human settlements seemed to be lying lost through the plain flooded with greenery,and the people seemed caught in a silent dialogue with the ancestors'  earth  and the celestial height.

Those images seemed to be a green ,cruel and wild  paradise,that was speaking itself about the past existence of those lands imbued with a lot of blood... scorched by burning sunshine,floods and ruthless frosts.However,the cycle of life followed its natural course,as if defying time and space under the rolling of the time.

In the absence of modern stress-producing technologies,highly appreciated by superficial,false, thirsting for money,selfish and envious people ,these simple people are spiritual,finding their existential support in moral values and in the communion with the earth that has been feeding them for millennia.

Oh,if this eath could speak..it would have so much to tell!

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 30 x 40 cm.(With frame 36 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "National Roots"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

20 iun. 2018

Plato's Cave

Peștera lui Platon”
Descrierea autorului:
Această lucrare este o alegorie pe tema raportului dintre om și realitate,cu accent pe condiția artistului,a omului de cultură,într-o societate în care pervertirea puterii politice ,falsele valori ,minciuna și goana după bani au luat locul adevaratelor virtuți.

În limbajul specific artei vizuale,am încercat să realizez o pledoarie pentru cunoaștere,pentru acea cunoaștere metafizică bazată pe intelectul pur,analitic,și pe rațiune.
Gândul m-a purtat spre mitul peșterii lui Platon,deoarece oamenii,indiferent de epoca în care trăiesc,sunt încă prizonierii iluziilor,ai prejudecăților,ai credințelor mai mult sau mai puțin artificiale.

Mozaicul de imagini aparent ilogice ce alcătuiesc elementele de compoziție ale tabloului reconstituie jocul de lumini și umbre proiectate pe pereții peșterii imaginate de Platon.Ele au o identitate reală,accesibilă simțurilor,dar și o semnificație ce trebuie descoperită în lumina intelectului pentru a putea dobândi acea calitate de "orthe doxa" (cunoaștere adevărată).

Ca o metaforă a idealismului,peștera pe care am imaginat-o e lumea realității aparente care,atâta timp cât e învăluită de întuneric,adică de ignoranța specifică omului incult,limitat,îl tin prizonier și îi opresc evoluția.
Călărețul din tablou ,animat de idealuri înalte,este un amestec de idealism și spirit justitiar,ceva între Don Quijote și Don Diego de la Vega,alias Zorro.Pe ciudatul său cal încearcă să evadeze din întunericul peșterii,să se infrupte din lumină,și apoi să o raspândească pretutindeni ,eliberând prizonierii din lanțurile pe care le venerează și le limitează drumul initiatic.

Cum sufletul omului este nemuritor,prizonier vremelnic într-un corp material,el poartă în sine acel sensibil latent despre care vorbea Sigmund Freud .
Cunoașterea prin anamneză (reamintire) ne leagă cumva de lumea ideilor pure ale lui 
Platon ,din care venim și către care tindem mereu. 
Îndemnul unui alt înțelept al antichității, Socrate,înscris pe frontispiciul oracolului din templului lui Apollo din Delphi..."Gnothi seauton.".(Cunoaște-te pe tine însuți) ne arat ă calea spre cunoașterea adevărată.Doar aplecați asupra sinelui vom găsi forța și mijloacele de a ne ridica mai presus de vremurile pe care le trăim,pentru a putea păstra în suflet focul sacru al adevărului și binelui.

Idealist,justitiar și filozof,artistul trebuie să rămână un nonconformist.Consider că artistul are datoria și menirea să descopere fața ascunsă a lucrurilor și fenomenelor,să scoată măștile de pe figura unor false identități și să reveleze existența frumosului acolo unde te astepți mai puțin... 
Sau cel puțin... acestea sunt unele dintre principiile mele de bază în ceea ce privește poziția și identitatea unui Artist în vederea consolidării unei societăți puternice și corect informate. 

În viziunea mea ,artistul trebuie să rămână pe o poziție neutră în ceea ce privesc aceste mecanisme sociale.
Prejudecățile sociale,politice sau religioase pentru un artist adevărat, nu contează.El este un luptător fară glorie în slujba societății pe care astfel o consolidează, dându-i o identitate solidă.
Am mai spus într-un alt context,într-o formă poate mai diferită de a transpune unele gânduri.Nimic nu luăm dincolo de viață,dar contează ce sens îi dăm prezenței noastre și ce lăsăm în urmă după ce nu vom mai fi....

Asadar această nouă lucrare este un îndemn spre cunoaștere,o pledoarie în limbajul artei ,pentru adevăratele valori umane."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -placaj-PFL 50 x 40 cm .(cu ramă 56 x 46 cm)
Finalizat în anul 2018
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Mistere și enigme la granița cunoașterii"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Plato's Cave”
Author's description:
This work is an allegory on the relationship between man and reality,with an emphasis on the artist,the man of culture,in a society in which the perverting of political power,false values,lies and the rush for money have taken the place of true virtues.

In the language specific to visual art,I tried to make a plea for knowledge,for that metaphysical knowledge based on the pure , analytical intellect and on reason.

Thought has brought me in front of the myth of Plato 's cave ,because people ,regardless of the age they live in,are still prisoners of illusions, prejudges,beliefs, more or less artificial.

The mosaic of seemingly illogical images that make up the compositional elements of the painting,reconstitue the play of lights and shadows projected on the cave walls imagined by Plato.They have a real identity,accessible to the senses,but also a significance to be discovered in the light of the intellect in order to acquire that quality of "orthe doxa" (true knowledge)


As a metaphor of idealism,the cave that I have imagined is the world of the apparent reality which ,as long as it is enveloped by darkness,that is to say by the ignorance specific to the incult ,limited man,keeps him prisoner and stops his evolution.

The horse rider from the painting,animated by high ideals is a mixture of idealism and justice spirit ,something between Don Quijote and Don Diego de la Vega,alias Zorro .On his strange horse he tries to escape from the darkness of the cave, to nourish himself with light ,then spread it everywhere, freeing the prisoners from the chains they venerate even if they limit their initiatic way.

As man's soul is immortal,temporarily imprisoned in a material body,he carries in itself that sensitive latent Freud was speaking about.

The knowledge through anamnesis( through remembering) somehow directs us to the world of Plato's pure ideas from where we had come and where we always tend to.
The call of another wise man from antiquity,Socrate,engraved on the frontispiece of Apollo's temple in Delphi..."Gnothi seauton"(Know your self),shows the way to the true knowledge.Just bent on our selves we find the power and means of rising above the times we live in , in order to preserve the sacred fire of truth and good in our soul.

Idealist,with spirit of justice ,and philosopher,the artist has to remain a nonconformist.I think the artist has the duty and purpose to discover the hidden face of things and phenomena ,to remove masks from the face of false identities and to reveal the existence of beauty where you expect less...Or,at least,these are some of my basic principles regarding the position and identity of an Artist in order to consolidate a strong and well informed society.


In my view,the artist should remain neutral with regard to these social mechanisms. Social,political or religious prejudges for an artist do not matter.He is a fighter without glory in the service of the society he thus consolidates,giving it a solid identity.

I have transposed these thoughts in other contexts ,too,perhaps in a little different manner.

We take nothing beyond the life,but it matters which sense we give our presence here on earth and what we leave after us after leaving this world...Tehnical description:
Technique - Oil -Plywood pfl 50 x 40 cm.(With frame 56 x 46 cm)
Finished in year 2018
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Mysteries and enigmas at the frontier of knowledge" Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *