27 aug. 2016

Poppies

Zoom
Maci”
Descrierea autorului:
„În viziunea mea această lucrare , încearcă să sugereze faptul că , dincolo de realitatea palpabilă , mai există o lume a frumuseții pure, a valorilor păstrate în esențe tari.
În limbajul lor , florile vorbesc despre veșnicie.
Flori albe de câmp și maci roșii , plutind în eter , legănate de visul celui care le privește , amintesc de sufletul omului ce pendulează între imaculatele zăpezi ale purității și clocotitoarea dragoste de viață.
Lucrarea cumva încearcă să fie precum o fereastră către acest univers vibrant unde ne putem odihni sufletul atunci când a obosit."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
Poppies"
Author's description:
„This work, in my view, attempts to suggest that, beyond the palpable reality, there is a world of pure beauty, of values preserved in strong essences.
In their language, flowers talk about eternity.
White flowers fields and red poppies, floating in the ether,swung by the dream of the visitor, remind of the human soul plowing between the immaculate greens of purity and the blooming love of life.
The work somehow tries to be like a window to this vibrant universe where we can rest our soul when we get tired."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

18 aug. 2016

The Emperor

Împăratul”

Împăratul Austriei și regele Ungariei
(Născut la: 18 august 1830 Decedat în: -21 noiembrie 1916)

Descrierea autorului:
„Franz Joseph este figură reprezentativă pentru istoria Europei de la sfârșitul sec.al 19-lea și începutul sec.20.

Educat anume pentru a ține frâiele unui imperiu mulținational , își asumă de timpuriu responsabilitatea de a păstra integritatea acestei "închisori a popoarelor"într-o perioadă deosebit de frământată.Sub asaltul progresului , arhitectura lumii vechi se zguduia din temelii și amenința să se năruie.

Portretul pune accent pe conceptul de istorie ca lanț cauzal în care evenimentele se scriu cu sânge pe rabojul vremii.

Franz Iosef din această operă de artă este arhetipul Împăratului.Demn și impozant , priveste peste secole , hotărât să mențină tradiția al carui exponent este , încercând în același timp să găsească soluții de adaptare la asaltul vremurilor noi.Întreaga Europa era bântuită de duhul trezirii conștiinței naționale...era momentul în care națiunile se formau."

Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -H.p.placaj-carton 40 x 30 cm .(cu ramă 46 x 36 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Această pictură este disponibilă spre vânzare 
Sursa: Aici
„The Emperor"

The Emperor of Austria and the King of Hungary
(Born on: 18 August 1830 Deceased on: -21 November 1916)

Author's description:
Franz Joseph is the representative figure for the history of Europe at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.

Educated specifically to hold the heads of a multinational empire, he assumed responsibility for preserving the integrity of this "prison of peoples" in a particularly fraught period. Under the assault of progress, the architecture of the old world shook the ground and threatened to break.

The portrait emphasizes the concept of history as a causal chain in which events are written with blood on the rage of time.

Franz Iosef of this artwork is the archetype of the emperor. Dignified and impressive,looks over the centuries,decided to preserve tradition of which he is an exponent, trying at the same time to find solutions to adapt to the assault of the new times. The whole Europe was haunted by the spirit of national conscience... it was the moment when the nations were booming ."

Tehnical description:
Technique - Oil -l.o cardboard 40 x 30 cm.(With frame 46 x 36 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise Lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
This painting is available for sale
Source: Here

3 aug. 2016

Cotroceni Park

Zoom

Parcul Cotroceni
Descrierea autorului:
Parcul Romniceanu văzut de sus , după "Dealul morții"...
Această pictură a fost usor deformată de starea reală , actuală a acestui parc.
Astfel parcul fiind redat şi interpretat în manieră personală , prin atmosfera amitirilor de atunci când eram copil şi îl traversam , plecând de la scoala , în drumul meu spre casa "părintească..." a cartierului Cotroceni din Bucureşti.

Îmi aduc aminte de parcă ar fi fost ieri..., când sfarşitul de toamnă , şoptea venirea iernii  , aveam adeseori senzația unei linişti ce mă transpunea puternic spre pustiu sufletului .
O dată cu trecerea prin acest parc , o stare de parcă timpul ar fi rămas în loc mă surprindea apăsător , lăsându-mi senzația că trăiesc clipe similare stării post apocaliptice... , undeva departe de civilizație... , dar totodată îşi punea amprenta o linişte ciudată , copleşitoare din care n-aş fi dorit să mă desprind... 

Deseori mă opream aici pentru câteva momente din drumul meu spre casă , la finalul orelor scolare , admirând imaginea panoramică oferită de dealul acestui parc peste codrii Cotrocenilor.
Deal numit de noi localnicii zonei ( de atunci...)"Dealul Morții".

Acesta era supranumit astfel, de noi , fiind locul periculos în care copiii sufereau des accidente violente pe timpul iernii atunci când se dădeau cu sania... sau chiar pe timpul verii , agățând cauciucuri vechi de maşină în copaci , pe post de leagăn ori dându-se peste deal asezați pe sticle din plastic turtite , aflandu-se asezați pe fund , până jos.
Jos unde acestia se jucau toamana în munții de frunze căzute din copaci sau deseori construiau cabane improvizate din crengile căzute prin parc.

Ascultând cântecul păsărilor gata să plece spre locuri mai calde şi admirând dansul frunzelor ce se aşterneau una câte una pe pământ , deseori sălbaticiă şi farmecul panoramic al codrilor Cotroceni vazute de aici ,reuşeau să-mi răscolească stări de melancolie profundă şi îmi dezvolta imaginația într-un mod profund în legatură cu ceea ce povesteau elevii veniți din vacantele de la bunicii lor aflați la tară. Lucruri pe care reuseam să le înteleg... şi trăiesc doar din imaginație ,datorită operelor literare ale lui Mark Twain -Tom Sawyer şi Huckleberry Finn , eu neavând parinți la tară sau macar cunoştințe..."


Descriere tehnică:
Tehnică - Ulei -carton 29 x 30 cm .(cu ramă 34 x 34 cm)
Finalizat în anul 2016
Author - Stoian Andrei Stefan
Această lucrare provine din colecția "Paradisul Pierdut"
© Copyright Reserved by Noktys Nokte
Colecţie Privată
Cotroceni Park”
Author's description:

Romniceanu Park seen from above,after the "Hill of the Death"
This painting easily deformed the real,current state of this park.So,the park was rendered and interpreted in a personal manner,through the atmosphere of the memories,when I was a child and crossing it after leaving school,on my way home to Cotroceni district in Bucharest.

I remember as if it were yesterday...when the end of autumn was whispering about the coming of winter,I often had the feeling of a calm that transposed me to a state of deserted soul.
While walking through this park,a state of mind as if time ceased to elapse,surprised me hardly,leaving me a feeling that there were moments similar to post apocalyptic postures,somewhere far from civilization,but also a strange ,overwhelming silence.Which I would not have liked to detach.

I often stayed here for a few moments on my way home,at the end of school hours,admiring the panoramic view offered by the hill of this park over the Cotroceni Forests.Hill called by the local people  of that time"The Hill of the Death"It was so named by us ,being the dangerous place where children often suffered violent accidents in winter when they were sledging...or even in summer,hanging old car tyres in trees,as a swing.Overpassing the hill on flattened plastic bottles,sitting on the bottom down to the ground.Where they played during autumn on the mountains of fallen leaves...or often built improvised huts from the branches of the trees.

Listening to the song of the birds ready to go to warmer places and admiring the dancing of the leaves that landed one by one on the ground,often the wilderness and the charm of the Cotroceni forests seen from here managed to revive my deep melancholy states and developed my imagination,in a profound way about what students from their grandparents from the countryside were talking about.Things I could understand ...and I only live out of imagination because of Mark Twain's literary works_"The adventures of Tom Sawyer and Huckleberry Finn".I do not have parents at the countryside ,or at least acquaintances."

Tehnical description:
Technique - Oil - cardboard 29 x 30 cm.(With frame 34 x 35 cm)
Finished in year 2016
Author - Stoian Andrei Stefan 
This artwork comes from the "Paradise lost"Collection.
©  Copyright Reserved by Noktys Nokte
Private Collection

Contact Me

Nume

E-mail *

Mesaj *